FITORIANA NY FILAZANTSARA SY FIJOROANA VAVOLOMBELONA
NAHOANA NO  NY FIANGONANTSIKA?

Na dia tsy mitovy hevitra aza ny manam-pahaizana maro mikasika ny isa tena marina, dia zavatra iray no azo antoka: Maro ireo antokom-pinoana prôtestanta misy amin’izao fotoana izao. An-jatony maro izy ireo, eny, an’arivony mihitsy aza.

Izany no miteraka ny fanontaniana tahaka ity: Nahoana no misy ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito? Inona no zava-kendrentsika? Inona no tena maha-isika antsika?
Tsotra ny valiny: Natsangan’Andriamanitra ity fiangonana ity mba hanambara ny “fahamarinana ankehitriny,” ny Hafatry ny Anjely Telo voalaza ao amin’ny Apôk. 14:6-12. Eny tokoa, marobe ireo fiangonana misy amin’izao fotoana izao ary betsaka amin’izy ireo aza no manana tetik’asa FiFi mahery vaika indrindra. Fiangonana tokana ihany anefa, rehefa atao ny fandinihana, no tena manambara ny Hafatry ny Anjely Telo ao amin’ny Apôk.14. Tsy iza izany fa ny fiangonantsika, ary io no antom-pisiantsika.

Na inona na inona àry izany hetsika ataon’ny fiangonantsika, dia ezaka voalohany indrindra tokony hataontsika ny mitarika olona maro, araka izay tratra, ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Na “FiFi”, na “Fampahafantarana ny filazantsara amin’izao tontolo izao”, na ihany koa “fitoriana ny fahamarinana ankehitriny” no iantsoantsika izany na inona, ny vaindohan-draharahantsika, dia ny milaza ny tantaran’i Jesôsy mba haneken’ny olona Azy ho Tompo sy Mpamonjy ary hahatonga ny olona ho mpianatra, eny, mpanao ny hafa ho mpianatra mihitsy koa aza.

Maro ireo hetsika ataon’ny ankamaroan’ny fiangonana, ary hetsika tsara sady mahasoa tokoa izy ireny. Fihaikana manoloana antsika hatrany anefa ny mampifandray ny zavatra rehetra ataontsika fiangonana amin’ny fanatrarana ny very amin’ny alalan’ny “filazantsara mandrakizay” (Apôk. 14:6) sy izay takin’izany.

Mazava loatra fa mbola goavana ny asa, na dia eo aza ireo tombontsoa ananantsika eo amin’ny lafiny teknôlôjia môderina. Rehefa dinihina, dia miankina amin’ny olona manolotena an-tapitrisany maro, izay asesiky ny fitiavana an’Andriamanitra sy ny taranak’olombelona very ny asa. Izany hoe fitiavana ireo izay nolanjain’i Jesôsy teo amin’ny hazo fijaliana ny helony, tahaka ny nilanjany ny antsika koa.

Andraikitra manokana sahanin’ny mpino tsirairay avy ny FiFi sy ny FiVa. Na izany aza anefa, dia manana andraikitra iraisana ihany koa ny mpino advantista mitandrina ny andro fahafito amin’ny maha-tena iray azy, dia amin’ny maha-fiangonana azy. Olona sarobidy maro no babo ho an’i Kristy rehefa mandray anjara amin’ireo tanjona kendren’ny FiFi sy ny paik’ady apetraky ny fiangonany ny mambra tsirairay avy. Tsy hay ny tsy hanantitrantitra ity foto-kevitra ity: rehefa tsy vita eny anivon’ny fiangonana izany, dia tsy
ho vita velively.

Eo amin’ny tontolon-kevitry ny fanatrarana ny olona ho amin’ny famonjena, dia zavadehibe ihany koa ny fahatakarana ny momba ny fanomezam-pahasoavana. Tena iankinan’ny aina indrindra ny fampirisihana ny mambra hahalala fa manana fanomezampahasoavana izy, ary tsy izay ihany fa tena ilaina ny hanomezana azy ireo ny tombontsoa hampiasany izany fanomezam-pahasoavana izany. Anisan’ny voalaza ao amin’ny fotopinoana laharana faha-16 ny hoe: “Andriamanitra dia nanolotra fanomezam-pahasoavana ho an’ny mambra rehetra ao amin’ny fiangonany nandritra ny fotoana nifandimby rehetra.
Natao hampiasa izany eo amin’ny asa feno fitiavana ny mambra tsirairay ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny taranak’olombelona. Ny Fanahy Masina no manome izany ary mizarazara izany amin’ny mambra tsirairay araka ny sitrapony. Teraka avy amin’ny fanomezam-pahasoavana kosa ny fahaiza-manao sy ny asa rehetra ilain’ny fiangonana eo amin’ny fanatontosany ny andraikitra nankinin’ Andriamanitra taminy.” —SDABC, t. 206.

Ny fahatakarana ny tantaran’ny filazantsara, ampian’ny fifandraisan’ ny tena manokana amin’i Jesôsy Kristy no hahatonga ny olona hiasa hamonjy fanahy araka ny antony marina tokony hanosika azy. Ny fitiavana fa tsy ny tahotra na ny fahatsapan-tena ho meloka no
antony tokony hampirisika eo amin’ny FiFi sy ny FiVa.

Tahaka ny fianarana rehetra, ny lesontsika amin’ity telovolana ity, dia hanampy hampitombo ny fahalalan’ny olona iray ny Baiboly. Tsara izany, kanefa tsy ny hahazo fahalalana ihany no tanjona, na mahatalanjona manao ahoana aza izany fahalalana izany.

Ny zava-kendrentsika dia ny hampiasa io fahalalana io ho amin’ny tsara, ary eo amin’io tontolon-kevitra io, ny zava-tsoa lehibe indrindra, dia ny fanomezana tombontsoa mikasika ny fiainana mandrakizay ho an’ireo izay miatrika ny fahaverezana mandrakizay.
Izany no antom-pisian’ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Mbola misy antony hafa tsara kokoa noho izany ve?

Pasitoran’ny fiangonan’i Nambour sy Yandina eo anivon’ny Misionan’ny Queensland Atsimo, any Australie, i Joe A. Webb.

01 01 - 07 Aprily Fitoriana ny Filazantsara sy fijoroana vavolombelona, famaritana
 02  08 - 14 Aprily Ny andraikitry ny mambra tsirairay avy
03 15 - 21 Aprily Fanomezam-pahasoavana mifnandrify amin'ny Fitoriana Filazantsara - Fijoroana Vavolombelona
04 22 - 28 Aprily Fitoriana ny Filazantsara sy Fijoroana vavolombelona atao fomba fiaina
05 28 Aprily - 4 May Fitoriana ny Filazantsara sy Fijoroana vavolombelona voarindra
06 05 - 11 May Fitoriana ny Filazantsara sy Fijoroana vavolombelona ataon'ny isam-batan'olona
07 12 - 18 May Fitoriana ny Filazantsara sy Fijoroana vavolombelona iraisan'ny rehetra
08 19 - 25 May Mivonona hitory ny Filazantsara sy hijoro ho vavolombelona
09 26 May - 1 Jona Mirotsaka manao ny asa
10 02 - 08 Jona Ho setrin'ny fitiavany
11 09 - 15 Jona Ampahafantaro ny Fiangonana
12 16 - 22 Jona Manao tomban'ezaka
13 23 - 29 Jona Asa mitohy maharitra