Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

TARI-DALANA FIANARANA BAIBOLY HO AN'NY LEHIBE

TELOVOLANA FAHAROA

APRILY - MAY - JONA 2013

 

"MITADIAVA AN'I JEHOVAH DIA HO VELONA IANAREO"

(Lesona lehibe avy amin'ireo Mpaminany madinika)

 

Nomanin'i Zdravko Stefanović

Lohateny

 

 1. Fijangajangana ara-panahy
 2. Fitiavana sy fitsarana
 3. Andriamanitra Masina sady Marina
 4. Andriamanitry ny firenena rehetra
 5. Mitadiava an'i Jehovah dia ho velona ianareo
 6. Dodona hamela heloka
 7. Vahoaka nofidin'Andriamanitra manokana
 8. Mitoky amin'ny fahatsaran'Andriamanitra
 9. Ny andron'i Jehovah
 10. Izay zava-dehibe aloha
 11. Fahitana mitory fanantenana
 12. Ilay fanomezana tsara indrindra avy any an-danitra
 13. Andrao manadino isika

 

 

FAMPIDIRANA

ASA TSY ARA-BOAJANAHARY

 

Misy olona nilaza fa tsy mety ho afa-po mihitsy ny saina, vokatry ny fifanoherana mampivarahontsana izay atrehiny: Afaka mibanjina ny mandrakizay ny saina nefa ny singa mandrafitra azy tsy maharitra mandrakizay fa mihelina ihany. Ny mampalahelo indrindra dia ity: fantatry ny saina fa tsy haharitra mandrakizay izy. Ho faty toy ny akoho sy ny akorandriaka isika. Ny maha-samy hafa azy dia izao: ny akoho sy ny akorandriaka tsy mba mahalala hoe ho faty izy, fa isika kosa mahalala - ary ny fahafantarana izany dia miteraka fanahiana sy fahoriana lehibe ho antsika.

Tamin’ny fomba ahoana àry no nahatonga antsika ho tafiditra tao anatin’io korontana io?  Teny tokana, mazava ho azy, no valiny: avy tamin’ny “ota”.  Ny ota no mitondra ho amin’ny fahafatesana. Manota ny olombelona, noho izany dia maty izy. Tsy misy fomba tsotra kokoa azo ilazana izany.

“Koa izany dia tahaka ny nidiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” - Rôm. 5:12.

Eny, maty ny olombelona. Izay indrindra no zava-tsarotra izany satria tsy noheverina ho tonga amin’izany isika fa noforonina hiaina mandrakizay tany am-piandohana. Ny drafitra hatrany am-boalohany dia ny hiainantsika mandrakizay tsy manam-pahataperana. Indrisy anefa fa nosomparan’ny Ny fahafatesana àry izany dia toe-javatra niditra an-tsokosoko, tsy nampoizina - io ilay tsy ara-boajanahary indrindra amin’ny asa rehetra.  Efa javatra mahazatra antsika loatra anefa ny fahafatesana ankehitriny hany ka raisintsika ho toy ny tandra vadin-koditra ary ekentsika ho ampahany amin’ny fiainantsika.

Ampahany amin’ny fiainana tokoa ve ny fahafatesana?  Raha toa ka hafahafa sy mifanohitra ny fandrenesantsika izany dia satria hafahafa tokoa izany. Zavatra mifanohitra ny fiainana sy ny fahafatesana, ary tsy ampaham-piainana tsy akory ny fahafatesana.

Mampiditra antsika ao amin’ny lesona amin’ity telovolana ity io tontolon-kevitra io.  Angamba voaseho amin’ny endrika tsara sy mazava kokoa izany amin’ny alalan’ny andalan-teny fantatra loatra nosoratan’i EGW manao hoe: “Ny asa ataon’Andriamanitra, mametraka ny voninahitr’olombelona ao amin’ny vovoka, ary manatanteraka ho an’ny olombelona izay zavatra tsy vitany amin’ny heriny ny manatanteraka azy ho an’ny tenany, no lohahevitra lehibe indrindra ao amin’ny Baiboly” — The Faith I Live By, EGW, t. 109.

Inona angaha ny zavatra ataon’Andriamanitra ho antsika izay tsy vitantsika amin’ny herintsika ny manatanteraka azy ho an’ny tenantsika? Eny, tsy inona tokoa izany fa ny mamonjy antsika amin’ny fahafatesana, ilay asa tsy ara-boajanahary indrindra; dia ny fahafatesana mandrakizay izay tokony ho anjarantsika raha tsy teo ny fahasoavan’Andriamanitra, araka izay naseho tao amin’ny drafitry ny famonjena. Raha lazaina amin’ny fomba hafa izany dia izao: Izany dia fiantsoana antsika - antsika tsirairay avy sy antsika fiangonana - mba “hitady an’i Jehôvah dia ho velona.”

Izany no lohahevitra hianarantsika mandritra ny telovolana: Ny fanatanterahan’Andriamanitra ho antsika ny zavatra izay tsy vitantsika na oviana na oviana ny manatanteraka azy ho an’ny tenantsika, ny fanomezana antsika ny fanomezam-pahasoavan’ny fiainana, dia ny fiainana mandrakizay ao amin’i Jesôsy. Andeha àry isika hiaraka handalina izany ao amin’ny toerana tsy dia mahazatra antsika, ao amin’“ireo mpaminany madinika,” dia ireo boky fohy 12 mamarana ny Testamenta Taloha izany.  Tsy hoe maivan-danja noho ireo mpaminany lehibe tsy akory no antony iantsoana azy ireo hoe mpaminany madinika, fa noho ny boky nosoratan’izy ireo fohy kokoa raha ampitahaina amin’ny an’ireo mpanoratra hafa ao amin’ny Testamenta Taloha.

Tena hita tokoa fa manana hafatra miezinezina hampitaina ireo mpaminany madinika ireo, na tamin’ny nanambadian’i Hôseà vehivavy tsy mahatoky izany, na tamin’ny fiezahan’i Jônà handositra ny antso ara-paminaniana nalefan’Andriamanitra, na tamin’ny fahitana mampitolagaga nentin’ny mpaminany Zakaria mikasika an’i Jôsoà sy ilay anjely (miaraka amin’ireo hafa rehetra) — hafatra miverimberina momba ny fahasoavan’ Andriamanitra atolotra ny mpanota tsy mendrika izany akory. Izao ilay hafatra: Te hamonjy antsika ho afaka amin’ny fahotantsika Andriamanitra. Te hamonjy antsika ho afaka amin’ny fahapotehana entin’ny fahotana sy ny fikomiana ary ny tsy fankatoavana Andriamanitra.  Hitantsika miverimberina ao amin’ireo boky ireo i Jehôvah mitalaho amin’ny vahoakany mba hibebaka sy hiala amin’ny fahotany ka hiverina Aminy, ary hahita fiainana fa tsy fahafatesana, famonjena fa tsy fanamelohana, fanantenana fa tsy famoizam-po.

Tsy misy zavatra “madinika” ao anatin’izany lohahevitra izany. Fahamarinana ho amin’ny ankehitriny izany – hafatr’ Andriamanitra ho antsika velona amin’izao fotoana izao, tahaka ny naha-hafatra ho an’ireo olona velona tamin’ny andron’ireo mpanoratra roa ambin’ny folo ireo, izay, na dia tsy eo intsony hatry ny ela be aza, dia mbola tsy mitsahatra miteny mandraka ankehitriny.

Ny fanontaniana mipetraka dia hoe: “Mba hihaino ve isika?” Azo antoka ny valin’izany satria iankinan’ny fiainana sy ny fahafatesana izany.

 

Mpampianatra ny taranja Hebreo sy ny Testamenta Taloha ao amin’ny Oniversiten’i Walla Walla i Zdravko Stefanović. Manambady an’i Bozana, mpampianatra matematika, izy ary manan-janaka lahy roa izy ireo. Fahatsiarovana mamy raketin’ny fianakaviana ao am-pony ny asa fanompoana nataony nandritra ny roa ambin’ny folo taona tany Azia Atsinanana.

 


Fiaraha-miasa tamin'ny Trano Printy Advantista Soamanandrariny