TARI-DALANA FIANARANA BAIBOLY HO AN’NY LEHIBE TELOVOLANA FAHAEFATRA
OKTOBRA - NOVAMBRA - DESAMBRA 2012

Mitombo ao amin'ny Kristy

(Fotom-pinoana)

Kwabena Donkor

 

Fampidirana

Manan-javatra inoana avokoa ny olona rehetra. Na dia ireo milaza azy ho tsy mino na inona na inona aza, na koa tsy mino ny fisian’ny fahamarinana tokana, dia mbola misy zavatra inoany ihany ao (fara fahakeliny io finoany ny tsy fisian’ny fahamarinana tokana io). Tena manan-danja tokoa ny zavatra inoana satria misy fiantraikany lehibe eo amin’ny fomba fiainantsika izany. Na izany aza, ho an’ny Kristianina sasany, dia mbola lehibe lavitra noho ny zavatra inoana na ny fitondran-tena ny maha-anisan’ny fiaraha-monina anankiray azy. Ny fiaraha-monina anefa dia tsy maintsy manan-javatra inoana iraisana, zava-kendrena iraisana ary fahasahiranan-tsaina iraisana.

Ho an’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito - izay vahoaka saika ahitana ny karazany rehetra amin’ny taranak’olombelona - ny mampiray antsika ho fiombonana anankiray, dia ny “foto-pinoantsika,” izy 28 mihitsy, izay tena lehibe tokoa eo amin’ny fitomboana ao amin’i Kristy sy ny fiainana ao anatin’ny fiaraha-monim-pinoana mikendry ny fiainana mandrakizay.

Ao ny manizingizina fa ny fitiavantsika an’i Kristy no tena zava-dehibe fa tsy ny foto-pinoana. Toa mahafinaritra ny mandre izany, kanefa ny Baiboly dia tsy mampisaraka velively ny fitiavana an’i Kristy sy ny fitiavana ny fahamarinana. Asaina “manaraka ny marina amin’ny fitiavana” isika, mba hitombo ao amin’i Kristy (Efes. 4:15,16). Tsy fanangonana petra-kevitra marina ao an-tsaina fotsiny ny fahafantarana ny foto-pinoana fa mitarika ho amin’ny fitiavana an’Andriamanitra mihitsy izany (2 Jao. 6-10). Ankoatra izany, dia maha-sarotiny ny Baiboly ny “foto-pampianarana tsy misy kilema” satria anisan’ny misy fiantraikany eo amin’ny fiainana ara-pitondrantena mihitsy izany (1 Tim. 1:9,10; Tit. 2:1-5).

Manana foto-pinoana 28 ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito. Tsy hoe zavatra inoana ireo, amin’ny heviny hoe tsy azo ampitomboina intsony ny fahamarinana voalaza ao anatiny (na koa ampiana fampianarana hafa indray). Kanefa na dia tsy maintsy misokatra amin’ny fahazavana misimisy kokoa hatrany aza isika, dia tena iankinan’aina eo amin’ny firaisan’ny fiangonana sy ny asa nanirahana azy mihitsy ny fanekena hentitra ireo foto-pinoana ireo. Inona ankoatra ireo foto-pampianarana izay iraisantsika ireo àry hoy ianao no nampihaona ireo olona an-tapitrisany maro maneran-tany ho amin’ny fihetsehana tokana?

Amin’ity telovolana ity àry, dia hifantoka amin’ny sasantsasany amin’ireo fampianarana ireo isika. Na dia inoantsika aza fa lehibe sady fototra iorenan’ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika mihitsy izy 28, dia tsy ho vitantsika ao anatin’ny telovolana avokoa ny fandinihana azy rehetra. Antenainay indrindra anefa ny haneho tari-dalana voarindra sy mazava mankamin’ny sasany amin’ireo foto-pinoana ireo. Hodinihina manokana ny foto-pinoana faha-11, “Mitombo ao amin’i Kristy,” izay nekena tao amin’ny fivorian’ny Foibe Maneran-tany natao tany St. Louis, Missouri tamin’ny taona 2005 (jereo ny lesona 5-7). Tsy nanampy fampianarana vaovao na fampianarana tsy fantatra tany aloha tany io foto-pinoana io. Eo anatrehan’ny zavatra ilaina tanterahina any amin’ny faritra sasany eo amin’izao tontolo izao anefa, dia manampy hanazava ny fahatakaran’ny fiangonana ny herin’Andriamanitra izay omena ny mpino an’i Kristy izany mba handreseny ny herin’ny ratsy. Ny lesona rehetra mandritra ity telovolana ity mantsy dia ho voafehy ao anatin’ny tontolon-kevitry ny ady ifanaovan’i Kristy sy ireo herin’ny ratsy. Io ilay antsointsika hoe “fifanandrinana lehibe ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara.”

Tafiditra ao anatin’ny lohahevitr’io fifanandrinana io ary mifandray mivantana amin’izany ny famonjena ao amin’i Kristy, izay kofehy mamakivaky ny foto-pampianarantsika rehetra. Ny fifanandrinana lehibe ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara sy ireo olana efa naterany no nanomana ny drafi-panavotana. Ny drafi-panavotana kosa no iorenan’ireo foto-pampianarantsika 28 sady manenika azy rehetra.

Tsy tanjona kendrena araka izany ny foto-pampianarana fa fomba iray hanatrarana tanjona. Io tanjona io dia i Jesôsy sy ny fahalalantsika Azy ary ny fitomboantsika ao Aminy. Raha amin’ny fomba manokana kokoa no ilazana azy, dia tokony hitarika antsika hahatakatra lalindalina kokoa izay zavatra efa nataon’i Jesôsy ho antsika tamin’ny alalan’ny drafi-panavotana ireo foto-pinoantsika 28 ireo. Ny drafi-panavotana indray avy eo no mitarika antsika ho tia an’Andriamanitra lalindalina kokoa sy hanana fiainana vonona kokoa hanambara izany fitiavana izany amin’izao tontolo izao sy amin’ny “fanapahana sy fahefana any an-danitra” - Efes. 3:10.

Eny, tena manan-javatra inoana avokoa ny olona rehetra. Ny kendren’ity telovolana ity, dia ny hanampy antsika tsy ny hino ny Fahamarinana fotsiny (Jao. 14:6) fa ny ho vao mainka tia Azy sy hitombo ao amin’ny fahasoavany koa.

I Kwabena Donkor, tera-tany Ganeanina, dia filoha lefitry ny Ivon-toerana fanaovana fikarohana ara-Baiboly any amin’ny Foibe Maneran-tany any Silver Spring, Maryland.

 

Lohateny

 

1. Ady lehibe ifanaovan’ny ratsy sy ny tsara: Ny fototra niaingany

 

2. Ny Apôkalipsy na fanambarana sy ilay Andriamanitra voambara

 

3. Ny olombelona: Asan’ny tanan’Andriamanitra

 

4. Ny famonjena: Vahaolana tokana

 

5. Mitombo ao amin’i Kristy

 

6. Fandresena ireo herin’ny ratsy

 

7. «Mandray ny fiadiana rehetra» mba hahazo fandresena

 

8. Ny fiangonana: Vonon-kanompo ny taranak’olombelona

 

9. Ny fiangonana: Fanompoam-pivavahana samy hafa

 

10. Ny lalàna sy ny filazantsara

 

11. Ny fiainana kristianina

 

12. Ireo zavatra farany: I Jesôsy sy ny voavonjy

 

13. Rehefa tonga vaovao ny zavatra rehetra

 


Fiaraha-miasa tamin'ny Trano Printy Advantista Soamanandrariny