Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Mofonaina

MOFONAINA 19 AOGOSITRA 2017

Mampianatra ny tombambidin’ny fankatoavana ny lalàna ny natiora “Tsy varidimiventy ihany va no vidin'ny tsintsina roa? nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ireny ho latsaka amin'ny tany, raha ...  Davantage

Lesona Sekoly Sabata

1. NY SORATRA MASINA

Ny Soratra masina dia ny Testamenta Taloha sy ny Vaovao, no Tenin'Andriamanitra voarakitra an-tsoratra izay nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona izay niteny sy nanoratra raha nohetsehin'ny Fanahin'Andriamanitra. Ao amin'io Teny io no nanoloran'Andriamanitra ho eo ampelatanan'ny olombelona ny fahalalana ilaina hahazoam-pamonjena. Ny Soratra Masina no fanambaràna tsy mety diso ny sitrapony. Izy no filamatry ny fitondran-tena fisedrana ny fanandramana, fanehoana manana fahefana ny fampianarana ary firaketana azo itokiana ny fiasan'Andriamanitra eo anivon'ny Tantara.

(2 Pet. 1:20,21; 2Tim. 3:16,17; Sal. 119:105; Ohab. 30:5,6; Isa. 8:20; Jao. 17:17; 1Tes. 2:13; Heb. 4:12)

 

2. ANDRIAMANITRA TELO IZAY IRAY

Andriamanitra dia iray ihany: Ray, Zanaka, Fanahy Masina, fìraisan'ny Persona Telo miara-belona hatrizay hatrizay sy ho mandrakizay. Tsy mety maty Andriamanitra, mahery indrindra, mahafantatra ny zavatra rehetra, ambonin'ny zavatra rehetra, ary eo mandrakariva. Tsy manam-petra Izy ary tsy takatry ny fìsainan'ny olombelona, nefa dia fantatra amin'ny alalan'ny fanambarany ny Tenany.

Manana fahamendrehana mandrakizay hivavahana, hiankohofana, ary hotompoin'ny voary manontolo Izy.

(Deo. 6:4; Mat. 28:19; 2 Kôr. 13:14; Efes. 4:4-6; 1 Pet. 1:2; 1 Tim. 1:17; Apôk. 14:7)

 

Miverena     Manaraka