Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

1. NY SORATRA MASINA

Ny Soratra masina dia ny Testamenta Taloha sy ny Vaovao, no Tenin'Andriamanitra voarakitra an-tsoratra izay nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olona izay niteny sy nanoratra raha nohetsehin'ny Fanahin'Andriamanitra. Ao amin'io Teny io no nanoloran'Andriamanitra ho eo ampelatanan'ny olombelona ny fahalalana ilaina hahazoam-pamonjena. Ny Soratra Masina no fanambaràna tsy mety diso ny sitrapony. Izy no filamatry ny fitondran-tena fisedrana ny fanandramana, fanehoana manana fahefana ny fampianarana ary firaketana azo itokiana ny fiasan'Andriamanitra eo anivon'ny Tantara.

(2 Pet. 1:20,21; 2Tim. 3:16,17; Sal. 119:105; Ohab. 30:5,6; Isa. 8:20; Jao. 17:17; 1Tes. 2:13; Heb. 4:12)

 

2. ANDRIAMANITRA TELO IZAY IRAY

Andriamanitra dia iray ihany: Ray, Zanaka, Fanahy Masina, fìraisan'ny Persona Telo miara-belona hatrizay hatrizay sy ho mandrakizay. Tsy mety maty Andriamanitra, mahery indrindra, mahafantatra ny zavatra rehetra, ambonin'ny zavatra rehetra, ary eo mandrakariva. Tsy manam-petra Izy ary tsy takatry ny fìsainan'ny olombelona, nefa dia fantatra amin'ny alalan'ny fanambarany ny Tenany.

Manana fahamendrehana mandrakizay hivavahana, hiankohofana, ary hotompoin'ny voary manontolo Izy.

(Deo. 6:4; Mat. 28:19; 2 Kôr. 13:14; Efes. 4:4-6; 1 Pet. 1:2; 1 Tim. 1:17; Apôk. 14:7)

 

Miverena     Manaraka