Alatsinainy FO SY VOVOKA

Vita amin’ny inona ianao?

BONITA JOYNER SHIELDS

Ny fanoharan'i Jesosy ny amin'ilay mpamafy voa ao amin'ny Lioka 8:4-15 dia miresaka ny amin'ny toetry ny fontsika. Mikatsaka ny hamboly ny voan'ny Teny ao am-pontsika Andriamanitra; fa ny fahafahani'zany hitondra voa dia miankina amin'ny fitsipiky ny fontsika.

Miendrika toy ny ahoana moa izany hoe fo misokatra ho amin'ny feon'Andriamanitra? Ahoana no fomba hikarakarantsika izany mba hitomboan'ny voan'ny Tenin'Andriamanitra hitombo sy hamakana tsara? Ahoana no fomba hamokaran'Andriamanitra fifohazana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika?

Ny mpamafy, ny voa, ary ny tany

Ny fanoharana momba ilay mpamafy dia hita ao amin'ireo filazantsara telo voalohany (Mat. 13:1-9, 18-23; Mark 4:1-9, 13-20; Liok 8:4-8, 11-15). Ny tsirairay amin'ireo dia ahitana mpandray anjara fototra telo: ny mpamafy, ny voa, ary ny tany.

Ny mpamafy. Ny atao hoe mamafy dia manaparitaka voa amin'ny tany. Tamin'ny andron'ny baiboly ny mpamafy dia mitondra voa amin'ny sobika na harona kely mifatotra eo amin'ny valahany. Mandray voa iray tànana izy, ary mamafy na manaparitaka izany miaraka amin'ny fihetsiky ny tànana sy ny sandry ka miparitaka amin'izay tratrany rehetra ny voa.1

Rehefa manaparitaka ny voa ny mpamafy, dia tsy hoe voa tokana ihany no alainy, ka halentiny moramora anaty tany, de lasa izao! Rehefa mamaritra ny faritry ny tany hamafazany voa ny mpamafy, dia mamafy izay voa betsaka indrindra afaka hafafiny satria fantany fa tsy ny voa rehetra akory no hitombo ho masaka tsara.

Ny Soratra Masina dia mamaritra an'Andriamanitra ho ilay Mpamafy (Mat. 13:37). Hoy Ellen White nanoratra, “Tahaka ny mpamafy eny an-tsaha, [Kristy], tonga mba hanaparitaka ny voan'ny fahamarinan'ny lanitra.”2

Ny voa. Faritan'ny Soratra Masina amin'ny alalan'ny voa ny Tenin'Andriamanitra (Lio 8:11). Tahaka ny hoe ny voa dia mihazona ny ain'ny zava-maniry iray, ny Tenin'Andriamanitra ihany koa dia fiainana ho an'izay mandray Azy. Toy ny mpamafy manaparitaka ny voa amin'izay faritra tratrany rehetra, dia toy izany koa Jehovah mamafy ny Teniny any amin'ny faritra sy toerana rehetra!

Taona maro lasa izay, teo am-panaovana sary mihetsika iray tany Mosko, mpanompo sampy iray atao hoe Alexander Rostovzev dia niova fo rehefa naka ny anjaran'i Jesosy tamin'ilay horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Kristy ao anaty akanjo (Christ in a Tuxedo). Tokony namaky andininy roa avy amin'ilay torinteny teny an-tendrombohitra izy, nanala ny akanjony, ary nitomany mafy, "Omeo ahy ny akanjoko sy ny satroko!"

Fa teo am-pamakiana ny teny izy, "Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjakan’ny lanitra. Sambatra ny ory; fa izy no hampifalina” (Mat. 5:3, 4), nanomboka nangovitra izy. Raha tokony ny anjarany no nifantohany, dia notohizany ny vakiteny nanomboka ny Matio 5, tsy norarahiny ny kohaka, na antso, na fampatsiahivana izay nataon'ireo mpilalao hafa. Farany, nampahatsiaro azy andininy izay nianarany tany amin'ny sekoly ôrtôdoksa katôlika tany Rosia tamin'ny faha-keliny izany, ka nitomany izy, “Jesosy ô, tsarovy aho, rehefa avy amin’ny fanjakanao Hianao” (Liok 23:42). Nialoha indrindra ny nampidinana ny lamba be dia nahatoky an'i Jesosy Kristy ho Mpamonjin'ny tenany manokana i Rostovzev.3

Mamafy ny Teniny Andriamanitra any amin'ny toerana rehetra, eny na dia any amin'ny tsy ampoizina indrindra aza mba hamonjena ireo zanany maniasia indrindra. Matetika isika no mametra ny fanaparitahana ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fanambaniana ny heriny.

Tonga Kristy hanaparitaka ny voan'ny fahamarinana ho an'ny fon'olombelona, fa miantso antsika ihany koa Izy hamafy izany voan'ny fahamarinana izany ho an'ny fon'olombelona. Tsy mora mandrakariva ny mamafy ny voan'ny fahamarinana tahaka ny efa nambaran'ny fiainan'i Kristy amintsika. hoy Ellen White, “Nandao ny fonenany feno fiadanana sy filaminana Izy, nandao ny voninahitra izay nananany niaraka tamin'ny Rainy talohan'ny nisian'izao tontolo izao Izy, nandao ny toerana ambonin'ny fiandrianan'izao tontolo izao Izy. Nialohavany ny fahoriana, ny fakam-panahy, ny fiadiana irery, ny famafazana an-dranomaso, mba hanondraka amin'ny rany, ny voan'ny fiainana ho an'ity tontolo very". 4

Mety antsoina ihany koa isika ho amin'ny fahoriana, ny ady irery, ny ranomaso, mety fahafatesana mihitsy, raha eo am-pamafazana ny voan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Kanefa tsy ho foana ny famafazantsika. Iza no hanadino ny mpitarika mpiazakazaka amin'ny finoana Kristianina: i Waldenses , i John Wycliffe, sa i John Huss? Ireo, sy hafa koa, dia nanolotra ny fiainany ho an'i Kristy sy ny Teniny. Hoy i Ellen White ny amin'izy ireo, “nohazaina mandra-pahafatiny ireo; nefa ny rany dia mbola nanondraka ny voa nafafy, ary tsy mba very ny vokatra tamin'izany.”5

Ny tany. Efatra ny singa ilaina mba ahasalama ny tany: nitrojeny, sokay, asidra fôsfôrika, ary pôtasy. Raha ny iray amin'ireo fotsny no tsy ampy, dia misy akony any amin'ny voly izany. Rehefa matanjaka sy salama ny voly, dia manana fahafahana mandresy ireo "fahavalony" izy: ny bozaka ratsy, ny biby kely, ny fahamainana, sns.

Ny toetry ny fon'olombelona—ny fanahintsika—dia tena manan-danja indrindra amin'ny fiainan'ny Fanahy. toy ny zava-maniry matanjaka sady salama no afaka mandresy ireo fahavalony, dia toy izany koa ny fanahintsika rehefa matanjaka sy salama ny fanahintsika dia afaka hiatrika am-pandresena ny fahavalo koa isika.

Eto amin'ity fanoharana ity ny asan'ny fahavalo dia hita mazava. Eo an-tampon'ny làlan-tsarotra, namafazana ny Tenin'Andriamanitra izay tsy nifototra sy tsy norarahiana, Satana dia mangalatra ny Teny avy ao am-pon'ireo izay mpihaino. Rehefa maniry ambonin'ny Tany vato ny voly tsy misy fakany, Satana dia manala ny Teny tsy ho ao am-po. Rehefa ny tsilon'ny fikarakarana, ny tahotra, ny harena sy fahafinaretana no avela hanakotaba ny voly, Satana dia mandona ny Teny avy ao am-po. Mariho kosa ny voly eny amin'ny tany tsara sy salama. Amin'izany tany izany Satana dia tsy afaka ny hanala ny voan'ny Tenin'Andriamanitra avy ao am-po! Manjary lasa tsy manan-kery ny fahavalo! maniry ny voa sady “naniry ka namoa zato heny” (Liok 8:8).6

Mampisakafo ny fanahy

Raha mba toa ahy ianareo, mahatsapa ny tenanareo voafaritra mihoatra noho ny iray amin'ireo karazana tany voalaza etsy ambony! Inona no afaka ataontsika mba hihazona ny toetry ny fanahy matanjaka sy salama mba hitondra voa tsara? Ireto telo ireto no soso-kevitro:

1. Ny famaritana voalohany ny amin'ny tany tsara ao amin'ny Liok 8:15 dia milaza fa nandre ny Teny "amin'ny fo sady marina no tsara." Mivavaka ho amin'ny fo madio sy fanahy marina. Vakio Sal 51:10-12. Hirao izany. Ivavao izany. Fa samy efa nanota isika rehetra ary tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. (Rom. 3:23; 7:14). Ary satria noho ny ota, na dia ny asa tsara ataontsika aza dia voaloton'ny antony manosika antsika izay tsy tsara intsony.

2. Ny famaritana faha-roa ny amin'ny tany tsara dia milaza fa nitàna ny Teny ny olona. Mba hanakanana an'i Satana tsy hangalatra, na hanala, na handona ny Teny tsy ho amin'ny fiainantsika, dia tsy maintsy hazonintsika ny Teny. Mba hihazonana azy, dia misy dingana efatra izay tsy maintsy mitoetra:

Tsy maintsy mandre ny Tenin'Andriamanitra isika. Mandany fotoana miaraka amin'ny Tompo ao amin'ny Teniny, mihaino ny fitoriana ny Teniny, ary mianatra ny Tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fianakavian'ny mpino, ireo dia tena tsara indrindra avokoa hihainoana an'Andriamanitra miteny amintsika.

Tsy maintsy mahazo ny Tenin'Andriamanitra isika. Moa ve mandany fotoana miady amin'izany isika? mangataka fitarihana avy amin'ny hafa ny amin'izany ve isika? Tsy voatery mora azo foana akory ny Tenin'Andriamanitra, kanefa dia nampanantena izy fa hanampy antsika ny Fanahiny ( 1 Kor. 2:10-12).

Tsy maintsy manaiky ny Tenin'Andriamanitra isika. Ny fanekena dia midika sitra-po handray, na hanana. Rehefa azontika ny tian'Andriamanitra hambara amintsika, matetika mantsy (raha ny marina), dia tsy te handray izany fotsny isika! Kanefa ho ahy manokana, amin'ny fotoana toy ireny no hanekeko ny Teniny ho an'ny fiainako, ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalàna rehetra no mameno ny fanahiko (Fil. 4:7).

Tsy maintsy mankato ny Tenin'Andriamanitra isika. Zavatra iray ny manaiky; fa ny fandraisana izany ho fankatoavana dia zavatra hafa ihany koa. Na izany fanarahana ny Tompo mazava be amin'ny fahamarinana tahaka ny fitandremana ny Sabata na mamotsotra ireo toetra mandratra ny hafa, na izany mihoatra noho ny fanoloran-tena mihitsy, dia fankatoavana miantso asa.

3. Ny famaritana faha-telo ny amin'ny tany tsara dia milaza fa ireo dia " mamoa amin'ny faharetana" (Liok 8:15). Im-piry ianao no nivavaka, "Tompo ô, hafiriana no ilaina mba ho tanteraka aho? Hafiriana no nilaina nahatonga an'i Jaona handray fanapahan-kevitra ho an'i Kristy? Tiantsika raha ny fanahintsika—sy ny fanahin'ny hafa—mba hitombo haingana.

Tany tsara, Fijinjàna tsara

Vita amin'ny inona ny fonao? moa ve manome lanja ny Tenin'Andriamanitra ianao? Moa ve mifototra amin'ny Teniny ianao ka afaka mijoro amin'ny fakam-panahy alefan'ny fahavalo? Tianao ve raha mampitony ny tebitebin'ny fonao Izy? Na inona na inona ny toetry ny fonao, Andriamanitra dia maniry sy afaka ny hamboly ny voan'ny fiainana ao amin'izany.

Mangataha fo madio. Henoy, fantaro, ekeo, ary ankatoavy ny Teniny. Mitoera Aminy, mibanjina Azy amin'ny fitomboana. Dia ho tanterahiny izany—eny fa na dia any amin'ny toerana tsy hita maso aza.

 

fanontaniana

Hieritreretana sy ho zaraina

1. Heritrereto ny amin’ny fiainanao ankehitriny. Moa ve tsara ny tanin’ny fanahinao, sa ratsy karakara, sa tany vato, sa feno bozaka ratsy? Nahoana?

2. Inona ny zavatra afaka ataonao mba hanatsarana ny tanin’ny fanahinao ka ahatonga ny Tenin’Andriamanitra ho mora haniry ao?

3. Eo amin’ny tontolon’ity fanoharana ity, midika inona ho anao ny hoe mitombo amin’ny fahamatorana?

 


Bonita Joyner Shields dia mpanonta sy mpanampy lefitry ny talen’ny fianarana ho mpianatra any amin’ny fohibe maneran-tany amin’ny sekoly sabata sy ny asa fitoriana.

1 Nalaina avy amin'ny www.middletownbiblechurch.org/biblecus/biblec6.htm.

2 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1900), p. 33.

3 Nalaina avy amin'ny http://www.sermonillustrations.com/a-z/b/bible_power_of.htm. Quoted from J. K. Johnston, Why Christians Sin (Grand Rapids: Discovery House, 1992), p. 121.

4 E. G. White, Christ’s Object Lessons, p. 36.

5 Ellen G. White, Hery mifanandrina (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1911), p. 78.