Fampidirana

Hafatra avy amin'ny Filohan'ny Fiangonana Advantista maneran-tany

Ry fiangonana fianakaviana malala :

Lohahevitra mahaliana sy manandanja manao ahoana tokoa re ity lohahevitra izay hianarantsika miaraka mandritry ny herinandro fiaraha-mivavaka 2012 ity.—“Fifohazana sy ny Teny.”

Ny lohahevitry ny fifohazana dia hita miverimberina ao amin'ny Soratra Masina. Ny tanan'Andriamanitra dia mampiverina amin'ny laoniny sy mampifoha hatrany ireo izay very, manome hery sy fiainana an'Ireo izay vizana, ary mikatsaka ny hitondra fifohazana eo amin'ny fifandraisany Izy tenany sy ireo olony.

Eo ampamakivakiana ity herinandro ity isika dia hifantoka amin'Ireo làlana mazava maromaro ahitana fa ny Teny dia mavesa-danja amin'ny fifohazana ao am-pontsika sy ao amin'ny tokantranontsika, eny ao amin'ny fiangonantsika mihitsy. Azo antoka fa tsy misy ny fifohazana marina raha tsy misy ny fianarana ny Tenin'Andriamanitra ary ny fanandramana lalina sy mitohy eo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy.

Manasa anao aho hivondrona miaraka amin'ireo fianakaviam-ben'ny fiangonana maneran-tany amin'ny fomba manokana mandritra ity herinandro fiaraha-mivavaka ity. Raha eo am-pamakiana sy am-pandinihana ireo foto-kevitry ny vakin-teny tsirairay ianao, dia mangataha ny Fanahy Masina mba haneo aminao ny fomba hampifanarahanao ny hafatra eo amin'ny fiainanao iny andro iny. Mivavaha amin'ny Tompo mba handrotsaka ny ranon'orana faran'ny Fanahy Masina mba hampifoha ny tsirairay avy amintsika isam-batan'olona. Raha manan-janaka ianao eo anivon'ny fianakaviana, ataovy azonao antoka ny fampandraisana anjara azy ireo, amin'ny alalan'ny fizarana miaraka ny vakinteny ho an'ny ankizy.

Mamporisika antsika Andriamanitra, “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an’ i Jehovah, hianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy.” (Salamo 34:8, 9)*.

Ho avy tsy ho ela Jesosy! Hampahery sy hampifoha ny tsirairay avy amintsika sy ny fiangonany sisa amin'ny alalan'ny ranon'orana farany anie Izy raha eo am-pikatsahana ny hanambara ny hafatry ny anjely telo sy ny fiomanana hihaona amin'ny Tompontsika eny amin'ny lanitra isika.

Mankasitraka indrindra

Ted N. C. Wilson

Filoha

 


*Bible texts credited to NLV are from the Holy Bible: New Life Version. Copyright © 1969 by Christian Literature International. P.O. Box 777, Canby, Oregon 97013. Used by permission.