Sabata voalohany Fifohazana sy ny teny

VONONA VE IANAO NY HANOKAN-TENA?

TED N. C. WILSON

Raha eto am-panomboana herinandro manokana ho an'ny fifohazana sy ny Teny isika dia mety ho velom-panontaniana hoe nahoana no mila hafatra misimisy kokoa mikasika ny fifohazana. Angamba mety ho kristianina mitandrina ny andro faha-fito izay afapo amin'ny fandroson'ny toe-javatra araka izay efa nandrosoany ianao. Fotoana mahafinaritra rehefa Sabata maraina ary fahaiza-miaina fototra angamba no maha-advantista mitandrina ny andro faha-fito anao. Raha ireo dia heverinao fa ampy ho anao, dia zavatra maro anatin'ny tsara indrindra no lalovanao sy arianao amin'ny maha advantista mitandrina ny andro faha-fito anao.

Angamba ny hevitry ny hoe fifohazana dia mandefa antso aminao. Raha mbola mijery ny tranga miseho eto amin'izao tontolo izao ianao, ny fihovan'ny fiaraha-monina sy ny kolotsaina dia mahatsapa fa mitodi-doha mankany amin'ny faharavana. Mety haniry fifohazana ianao, mieritreritra fa ny fifohazana dia midika fiverenana indray any amin'ny tena fototry ny fiaraha-monina marina—fiverenana amin'ny fandriam-pahalemana feno filaminam-potoana tsy misy rotoroto sy fahaiza-mandamin-javatra.

Ny antoka sy ny filaminana dia tsy miantefa amin'ny olon-drehetra. Mety ho liana amin'ny fifohazana ianao mba hampihisy fihovana goavana. Maniry ahita hery hafa ianao, hetsika hafa, fahagagana hafa, ary fitomboan'ny fiangonana haingana. Na dia afaka hitranga ary tena hitranga tokoa aza izany rehetra izany vokatry ny fifohazana, tsy izy ireny no fon'ny fifohazana.

Mijoro isika, amin'ny maha-isika antsika sy amin'ny maha-fiangonana antsika, mahatoky fa handalo fanandramana ara-panahy mahafinaritra raha eo am-pianarana momba ny fifohazana. Na dia fanombohana tsara tokoa aza ny miaina fanandramana goavana, ny fifohazana marina dia tsimaitsy mihoatra ambonin'ny fanandramana indray miseho.Tsy maintsy eny mihoatra noho ny fanombohana voalohany aza. Ny fifohazana dia midika fiverenan-dàlana hatrany amin'ny voalohany indrindra. "Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza" (Jaona 1:1-3).

Ny fon’ny tena Fifohazana Marina

Ny Fifohazana dia mihoatra noho ny fiverenana ho amin'ireo fototra na fanovana zavatra goavana Mihoatra lavitra noho ny fahefana na hery miasa mangina izany. Ny Fifohazana dia fanavaozana indray ny fifantohantsika eo amin'i Jesosy. Tamin'ny alalan'i Jesosy dia nisy ny famoronana, ary tamin'ny alalan'i Jesosy irery ihany no mampisy ny fanavaozana indray na ny fifohazana. Jesosy no hany, ary tsimaitsy ivon'ny fifohazana rehetra..

Moa ve isika mila izany Fifohazana izany? Mbola eto isika hatramin'izao. Mbola tsy tonga Jesosy haka antsika hody. Tsy mbola nandalo ny fanandraman'ny firotsahan'ny Fanahy Masina izay manome fahafahana antsika hamita ny asa fanaparitahana ny hafatry ny Anjely telo any amin'ny firenena sy fokom-pirenena, sy izay monina ambonin'ny tany, sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona rehetra” (Rev. 14:6, KJV). Amin'ny maha fiangonana antsika dia mila Fifohazana isika, kanefa tsy ho tonga amintsika vatatenany ny Fifohazana raha tsy mandalo fanandramana manokana aloha isika.

Ilaintsika ve ny Fifohazana manokana? Ny tsirairay amintsika dia afaka manao fitsapana manokana tsotsotra amin'ny alalan'ny fanontaniana ny tenantsika hoe, "Iza no manana ny fontsika? any amin'iza ny saintsika? miresaka amin'iza no tiantsika? ho an'iza no hanomezantsika ny fitiavantsika be indrindra sy ny herintsika? Raha an'i Kristy isika dia any aminy ny heritrerintsika, ary ny heritreritsika mamy indrindra dia azy. Izay rehetra antsika sy ny maha-isika antsika dia voatokana ho Azy. Tena tiantsika ny mitondra ny sariny, ny mihaina ny fanahiny, ny manao ny sitrapony, ary ny manao izay rehetra sitrany."1

Fifandraisana mampifoha

Ho fanombohana fifohazana, dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fifandraisany amin'i Jesosy ny tsirairay. Raha azontsika fa voavonjy amin'ny fahasoavana isika ary miankina tanteraka amin'izany, ary ananan'Ilay Andriamanitra Mahery, Ilay tsy namorona antsika ihany fa nanavotra antsika koa, dia tsy hisafidy fombafomba na lalàna be ho an'ny fifandraisana. Ny fankasitrahantsika sy ny fanoloran-tenantsika feno ho an'ny Tompo dia ampy hitondra fiainana Kristianina velona feno Fanahy, sy mavitrika ary feno fijoroana vavolombelona.

Ilaintsika ny mahazo amin'ny fahafenoany hoe aiza ho aiza ao anatin'ny fotoana no misy antsika ary aiza ho aiza amin'ny fihavian'i Jesosy tsy ho ela. Tsy maintsy tadidiantsika fa ny hery mifanandrina dia mahery vaika manodidina antsika ary matetika ao amintsika, ary Ilay devoly dia mitady ny hamily ny fiainantsika ara-panahy sy ny fifandraisaina amin'i Kristy mba hanakana ilay antso mafy ao amin'ny Apôkalipsy 14 tsy ho re maneran-tany.

Fahafantarana mira Fizaràna

Ny fifohazana ilaintsika dia tsy mifototra amin'ny fihetsem-po na fahagagana. Te ahafantatra an'i Jesosy isika mba ahafahantsika mizara Azy misimisy kokoa.Ilaintsika ny fahazotoana sy ny herin'ny Fanahy Masina ho amin'ny fitoriana. Mila an'i Jesosy isika mba handefa ny Fanahy efa nampanantenainy tahaka ny efa nataony tamin'ireo mpanara-dia azy tamin'ny andron'ny Pantekôsta (Jaona 16:7). Ny zavatra ilaintsika aza angamba dia tsy voambara mazava mihoatra noho ny fiaikana hanatratra ny tanàn-dehibe. Mihoatra noho ny ampaha-efan'ny mponina ambonin'ny tany no efa mihaina an-tanàn-dehibe, anefa dia mbola betsaka ny tanàn-dehibe izay mbola vao tsy nidirantsika. Raha mahatsiaro ny tenin'ny mpaminany Zakaria, dia takatra sy tsapa fa ho tanteraka ilay Baiko Lehibe, "'Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin'ny Fanahiko', hoy Jehovah, Tompon'ny maro" (Zak. 4:6).2

Ahoana no ahafahantsika ho re hanàko? Ny drafitra vaovao sy ny fomba fiasa dia mety hanana ny toerany fa ny tena ilaina dia ny hery mahagaga miasan'ny Teny izay nahariana izao rehetra izao tamin'ny voalohany. Mila misokatra isika ho mpanompon'Andriamanitra hitondra ny vaovao mahafaly momban'ny fandresena mahavonjin'i Jesosy sy ny fihaviany tsy ho ela "amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra" (Apôk. 14:6).

Fanandraman’ny Fitomboana

Mba ahafantarana an'i Jesosy misimisy ahafahana mizara Azy misimisy kokoa, dia ilaintsika ny mamboly fifandraisana amin'I Jesosy ary manohy ny fitomboana ao amin'ny dia miaraka amin'ny Tompo. Manaiky fa Jesosy dia tsy fanandramana in-dray mandeha tsy miverina akory. Tsy maintsy fanandramana mitombo izany. Tahaka ny apôstôly Paoly, dia tsy maintsy manaiky handà tena isan'andro isika (1 Kor. 15:31).

Ny hevitry ny hoe mamboly fifandraisana amin'i Jesosy dia tsy vaovao amintsika akory, fa satria tsy hitantsika Izy, dia matetika miady amin'ny fomba hanatanterahana izany isika. Ny mety ho fifandraisana rehetra dia antsoina hoe serasera. Ny vavaka no manokatra ny fontsika sy mitaona antsika ho amin'ny fifandraisana ety amin'i Jesosy. Ny rindrina izay manakana antsika amin'ny fanandramana ety amin'i Jesosy dia mianjera raha eo am-pitarainana amin'Andriamanitra handrodana azy ireo isika. Ny avonanavona, ny sorisory, ny fahatokisan-tena, ary ny fahafohizina dia afaka mirodana amin'ny alalan'ny Fanahy, rehefa mandany fotoana amim-pivavahana miaraka amin'i Jesosy isika..

Manoloana ny fahasahiranantsika andavan'andro dia fiaikana ho antsika ny hitàna ny fitiavantsika an'i Jesosy ho mafana, noho ireo zavatra maro be angatahana amin'ny fotoanantsika sy ny fifantohantsika. Tsy maintsy mietsika isika hanapaka fotoana hiainoana an'Andriamanitra.

Na dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny fomba mahagaga sy amin'ny alalan'ny asan'ny Fanahy Masina ao amin'ny saintsika aza Andriamanitra, ny fomba mazava indrindra hifandraisany amintsika dia amin'ny alalan'ny Teniny. Eo am-pianarana ny Tenin'Andriamanitra dia tokony hanontany amim-bavaka ny Fanahy Masina isika mba hanatrika sy hanala izay rehetra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra.

Amin'ny maha Advantista mitandrina ny andro faha-fito antsika dia nomena harena lehibe isika. Iray amin'ireo fanomezana goavana avy amin'Andriamanitra ny Fanahin'ny Faminaniana ho an'ireo taranaka sisan'ny andro farany. Izany dia, ny tenin'i Ellen White, ilay "fahazavana kely" mitarika ho amin'ilay "fahazana lehibe". 3 Hianaro ireo torohevitry ny Mpanompony. Avelao Ireo hitari-dàlana anareo amin'ny hakanton'i Jesosy tsy manantsahala sy hampahery anareo ho amin'ny fianarana ny Teniny lalindàlina kokoa.

Ny fahamarinana rehefa ao amin’I Jesosy

Koa satria miaina amin'izao fotoana lehibe ao anatin'ny tantaran'ny tany izao isika, dia zava-dehibe ny fahatakarantsika fa ny foto-pinoantsika dia ivon'ny fiarahana amin'i Jesosy.

Tsy ho ela dia ho tonga amintsika ny fotoan-dehiben'ny fara-andro. Tsy ho ela Kristy dia ho avy indray ary hametraka ny didi-pitsarana farany ho an'i Satana. Ny ran'i Jesosy Kristy, Ilay nisolo antsika, teo amin'ny hazo fijaliana sy ny asam-panavotan'ny mpisorona be dia Jesosy Kristy, ao amin'ny taberanakelin'ny lanitra dia manana tanjona—dia izaho sy ianao sy izay rehetra nanolo-tena ho Azy, nitsotra ny fahotany sy nanaiky Azy ho Mpamonjy, mba ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra ary ahazo ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny asam-panavotana lehibe ataon'i Kristy. Tsy tokony hatahotra ny fitsarana isika raha mahafantatra ny Zanak'ondry—raha mahafantatra ny Mpisorona be sy ilay mpanjakantsika izay ho avy.

Ilay Mpanjaka ho avy

Zava-dehibe ny mahazo ny vokatry ny zavatra izay hitranga amin'ny ho avy. Rehefa tonga ny fihavian'i Jesosy fanin-droany, ny maso rehetra dia ahita Azy. Izany no fanantenana feno fitahiana indrindra izay andrasantsika sy hinoako fa ho avy tsy ho ela intsony. HItantsika na dia amin'izao fotoana izao aza fa mirodana avokoa ny zavatra manodidina antsika. Matio 24 dia milaza amintsika ireo famantarana ny fihaviany. MIla mijery ny manodidina antsika fotsiny isika ny amin'ny krizy ara-toekarena, ny fihozongozonan'ny politika, ny hareti-mandringana miparitaka, ary ny fitotonganan'ny fiaraha-monina sy ny fitondran-tena, mba ahitantsika ny fahatanterahan'ireo famantarana ireo. Efa misy ny amin'ny hetsika ekiominika natao ho fampiraisam-pinoana izay hanohitra ny fivavahana amin'Andriamanitra amin'ny andro faha-fito dia ny Sabata ary hiafara amin'ny famongorana ny fivavahana an-kahalalahana sy hanokanana andro ho solon'izany andro fivavahana izany.

Rehefa ho avy Izy amin'izay fiverenana faharoa izay, ny tongony tsy mba hipaka amin'ny tany, fa hisandratra avo eny amin'ny rahon'ny lanitra isika "hitsena an'ny Tompo eny amin'ny abakabaka" (1 Tes. 4:17). Mialoha indrindra ny fihaviany be voninahitra, Satana dia hitady Izay "hamitahana ireo voafidy" araka ny filazan'ny Matio 24:24 amintsika. Satana dia mikendry ny hanova ny tenany ho tahaka ny "anjelin'ny mazava" (2 Kor. 11:14) sy ny haka ny endrik'i Kristy. Ahoana no ahamantarako sy ianao io mpamitaka io ami'ny tena Kristy marina? Alaivo sary an-tsaina ny fiparitahan'izany korontana izany raha andeha ho heverina fa "hanaporofo" amin'ny rehetra fa izany dia "kristy" tena izy. “Satana, hodidinin'ireo anjely ratsy fanahy, ary milaza ny tenanay ho Andriamanitra, hanao fahagagana maro samihafa, hamitaka eny fa na dia ireo olom-boafidy aza" 4 Tsy ho afaka ny hitoky amin'ny tenantsika isika. Tsy maintsy manana masom-panahy nohavaozin'ny Fanahy Masina isika. Ilaintsika ny mifanaraka tsara amin'Ilay Mpamonjy antsika isika, zatra mihaino ny feony ao amin'ny Teny, mba ho afaka ny "hiaina amin'ny finoana" (Rom. 1:17) amin'ny fotoan-tsarotra indrindra.

Akaikin’ilay tsipika farany

Mino aho fa ny nofin'Andriamanitra ny amin'ny asa vita dia ho tanteraka tsy ho ela. Mahatoky aho fa raha mikatsaka ny hamantatra an'i Jesosy misimisy kokoa isika, dia handrotsaka ny Fanahy Masina tsy misy fepetra Andriamanitra. Hampiasa antsika hanambara ny Fahamarinany Izy, fa "ny tany ho feno ny fahalalana ny voninahitr'i Jehovah, toy ny fanaron'ny rano ny fanambanin'ny ranomasina" (Hab. 2:14). Ho vita ny asan'Andriamanitra tety an-tany. Ho avy toy ny Mpanafaka Mahery Jesosy. Ho avy toy ny Mpanjakan'ny mpanjaka sy Tomon'ny tompo handray ny zanany hody any aminy.

 


Ted N. C. Wilson Filohan'ny Fiangonana Advantista maneran-tany.

 

1 Ellen G. White, Steps to Christ (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1956), p. 58.

2 Texts credited to NKJV are from the New King James Version. Copyright © 1979, 1980, 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

3 Ellen G. White, Evangelism (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1946), p. 257.

4 Ellen G. White, Counsels for the Church (Nampa, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1991), p. 39.