Zoma MIHIRA NY SORATRA MASINA

Mandroaka an’i satana  ny mihira ny Soratra Masina

DEREK J. MORRIS

 

Roa arivo taona lasa izay dia nanindry mandry mpanao salamo iray ny Fanahy Masina mba hanoratra hira. Ny fototr'izany

Hira ao amin'ny Soratra Masina izany dia ny Tenin'Andriamanitra. Angamba ianao mahafantatra ampahany amin'izany salamo izany: “Velomy aho araka ny teninao.” “Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao Ka manome fahalalana ho an’ny kely saina.” “Fanilon'ny Tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao.” “Ato am-poko no hiraketako ny Teninao, mba tsy hanotako Aminao.”

Fantatrao ve ilay Salamo? Izay indrindra! Salamo 119 (and. 154, 130, 105, sy 11).1 Mampahery anao aho hamaky izany Hira Masina izany amin'ny fahafenoiny. Mazava tsara ny hafatra. Nampahafantatra ny Teniny tamintsika Andriamanitra, ary io Teniny io dia afaka mitondra fahazavana sy hery mamelombelona ho an'ny fiainanao.

Mihoatra noho ny Teny rehetra

Neken'i Jesosy fa ny Hira ao amin'ny Soratra Masina sy ny Teny rehetra dia ilaina tokoa mihoatra noho ny fanangonana hevitra ara-pivavahana — ary mihoatra noho ny tenin'olombelona momba an'Andriamanitra. Ny Soratra no tsindrimandry ary mbola tsindrimandry avy amin'Andriamanitra. Rehefa naka fanahy an'i Jesosy i Satana fony tany an'efitra, dia novalian'i Jesosy tamin'ny Tenin'ny Soratra Masina izany fakam-panahy nalefan'i Satana izany tamin'ny Tenin'ny Soratra Masina. Hoy Izy: "Voasoratra hoe, tsy ny mofo ihany no hiveloman'ny olona, fa ny Teny rehetra izay aloakan'ny vavan'Andriamanitra’” (Mat. 4:4, Deot. 8:3).

Ahoana ny handraisantsika izany teny izany izay avy ao amin'ny vavan'Andriamanitra? Avy amin'ny teny sy soratra vavolombelon'ireo mpaminany. Ny apôstôly Petera dia nanome ity fijoroana vavolombelona ity izay avy amin'ny tsindrimandrin'ny Fanahy Masina : “Ary manana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoa isika; koa raha mandinika izany hianareo, dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin’ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan’ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik’andro; fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy efan’ny fisainan’ny olona fotsiny ihany; fa tsy nisy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy.” (2 Peter 1:19-21).

Rehefa niantso an'i Jeremia ho mpaminany ny Tompo, dia namaly i Jeremia, “Indrisy, Jehovah Tompo ô! indro, tsy mahay mandaha-teny aho, fa mbola zaza” (Jer. 1:6). Fa hoy ny Tompo tamin'i Jeremia, “Aza manao hoe: Mbola zaza aho; fa handeha amin’izay rehetra hanirahako anao hianao, ary izay rehetra handidiako anao no hambaranao” (and. 7). Ka nanendry ny molotry ny mpaminany ny Tompo sady nanao hoe, “Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko” (and. 9).

Ny Tenin’Andriamanitra ho fiarovana

Fa fiarovana amin'ny fahavalo ny Tenin'Andriamanitra. Rehefa nankany an'efitra Jesosy tao aorian'ny batisany, dia hitan'i Satana fa fotoana mety indrindra izao maha-irery Azy izao ka hande hanafika Azy. Novalian'i Jesosy ny fakam-panahy rehetra nalefany tamin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra. Ahoana ny fomba nahatanterahany izany? Moa ve nanana antontan-taratasy mirakitra izany izy tany anaty akanjony? Tsia. Nino Jesosy fa Tenin'Andriamanitra ny Soratra Masina, ka dia noraiketiny tao am-pony izany. Naka fotoana hitadidiana sy hiraketana izany tao am-pony Izy. Ka rehefa nanafika Azy ny fahavalo, dia nanana fiarovana Izy. Nampiasainy “ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy” (Efes. 6:17).

Amin'ny teny grika ny teny hoe “teny” ao amin'ny Matio 4:4 sy Efesiana 6:17 dia manao hoe rhèma, izay midika fomba fiteny manokana. Nanoloana ny fanafihan'i Satana, i Jesosy dia tsy nitazona ny Baiboly fotsiny ihany na horonan-taratasy toy ny sasany ka nanao hoe: “Ny Baiboly, ny Baiboly, ny Baiboly.” Tsia, Namaly an'i Satana i Jesosy tamin'ny fomba fiteny manokana avy ao amin'ny Soratra Masina.

Ka nahoana ary ny Soratra Masina dia fiarovana amin'ny fahavalo? Satria Satana dia mpandainga ary mpamitaka, fa ny Tenin'Andriamanitra kosa dia fahamarinana. Ka rehefa milaza aminao i Satana manao hoe, “Ianao dia mpanota. Ianao dia efa resy. Mety ho kivy ianao ka ho very fanantenana," Manondro anao mankany amin'i Jesosy anefa ny Tenin'Andriamanitra ary milaza aminao ny marina: "Raha miaiky ny fahontsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra" (1 Jao 1:9). Ny Fahamarinan'Andriamanitra dia mandroaka ny laingan'i Satana.

Rehefa mandrahona anao i Satana ka manao izay ahataoranao, Andriamanitra kosa dia manondro anao hibanjina any amin'i Jesosy, izay milaza aminao ny tena marina: “Aza matahotra; Izaho no Voalohany sy Farany. dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita” (Apôk. 1:17, 18).

Rehefa miezaka manarona anao amin'ny vesatry ny fiainana i Satana, ny Tenin'Andriamanitra kosa dia manondro anao hibanjina an'i Jesosy, izay milaza ny marina aminao: “Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho hanome anareo fitsaharana” (Mat. 11:28).

Toro-hevitra fampiarana telo

Tian'Andriamanitra raha manandrana ny herin'ny famelombeloman'ny Teniny ianao eo amin'ny fiainanao. Indro misy toro-hevitra fampiarana telo mba hamenoana ny fonao amin'ny Tenin'Andriamanitra: (1) famontosana—mamakia Baiboly isan'andro; ary vontosy amin'ny Tenin'Andriamanitra ny sainao, afaka mahazo antoka ianao fa hitondra anao hitadidy izany ny Fanahy Masina amin'ny fotoana izay tena ilanao azy indrindra (Jao 14:26); (2) Karatra mirakitra tsianjery ny Soratra Masina—mifidiana andininy ao amin'ny Soratra Masina ary soraty ao anaty karatra kely izany, ento miaraka aminao ny karatra na aiza na aiza misy anao, ary averimbereno izany, mba ho tanteraka ny hoe: " ato am-poko no hiraketako ny Teninao” (Sal. 119:11); (3) Ny Soratra Masina ho hira—hianaro ireo hira ao amin'ny Soratra Masina na manorata ny hiranao manokana. Nampiasa ny hira tao amin'ny Soratra Masina ho fitaovana hanafenana ny Tenin'Andriamanitra tao am-pony Jesosy.2 Rehefa mihira ny Tenin'Andriamanitra ho fiderana ianao, na mandritra ny andro rehetra hiasanao, dia ho mafy orina ao an-tsainao ny Tenin'Andriamanitra. Avy eo dia zarao izany Teny izany amin'ireo mpiara-monina aminao.

Taona maro lasa izay, nisy pasitora nandray antso nanontany azy raha afaka ho avy sy hangataka ny fitahian'Andriamanitra hirotsaka amin'ny tokan-trano iray. Raha jerena dia vehivavy iray atao hoe Glenda3 no vao maty vady vao haingana, ary ny finoan'ny kolo-tsainy dia nampianatra azy fa ny fanahin'ny vadiny vao maty vao haingana dia ho avy hamangy izany tranony izany mandritra ny 40 andro aorian'ny nahafatesany. Herin'andro tao aorian'ny nahafatesan'ny vadiny dia mahare feo mikapokapoka any amin'ny faritra izay nahafatesan'ny vadiny izy. Vehivavy nahita fianarana i Glenda, fa tsy fantany kosa ny fomba hiatrehana tranga toy izany. Raha an-dalana ho any an-tranon'i Glenda ilay pasitora, dia nitondra kapila mangirana iray misy hira Masina. Nampahery an'i Glenda handefa izany kapila izany ao an-tranony izy ary handrakitra ny Tenin'Andriamanitra ao am-pony. Ny maraina ampitson'iny dia niantso an'i Pasitera i Glenda sady falifaly: “Lasa ilay feo mikapokapoka!” Ilay fanahy ratsy nandrebireby an'i Glenda dia voaroaka niala tsy tao an-tranony intsony tamin'ny alalan'ny Tenin'Andriamanitra! nanao fanandraman'ny hery mamelombelon'ny Tenin'Andriamanitra i Glenda, ary dia niova tanteraka ny fiainany.

Famintinana

Mbola mitoetra ho fiarovana amin'ny fahavalo ny Tenin'Andriamanitra. Ilaintsika mihoatra lavitra noho ny hatramin'izay ny heriny. “Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, Satria fantany fa kely sisa ny androny” (Apôk. 12:12). Manokana fotoana hiraketana ny Tenin'Andriamanitra ao am-ponao. Mivavaha miaraka amin'ny mpanao salamo, “Revive me according to Your word” (Ps. 119:154), ary andramo ny herin'ny famelombelomany eo amin'ny fiainanao isan'andro.

 

Fanontaniana

hieritreretana sy ho zaraina

1. Nahoana no mampangina ny devoly ny Tenin’Andriamanitra?

2. Moa ve azo atao tsar any ho vonton’ny Soratra Masina?

3. Nahoana no manampy antsika hiala amin’ny fahotana ny fianarana tsianjery ny Soratra Masina?

 

Voambolana: nampiasa ny hira ao amin’ny soratra masina ho fitaovana hiraketana ny tenin’Andriamanitra ao am-po Jesosy

 


Derek J. Morris Mpanatonta boky, ao amin’ny gazety maneran-tany ho an’ny fitanana an-tsoratra.