"Nikasika ahy Izy"


Fahombiazana tanteraka ny Kongresy lehiben'ny vehivavy IOUM izay notontosaina teo amin'ny tokotany malalakin'ny Hotel de Thèrmes Antsirabe ny 14 ka hatramin'ny 17 Aogositra lasa teo. Nandritra ity hetsika ity dia nahatratra 5000 teo ho eo ireo vahivavy avy amin'ny saha mandrafitra ny IOUM tonga nadray anjara.

 

« Nikasika ahy Izy » no lohahevitra lehibe nentina nanamarika ity kongresy ity izay manambara ny hetsika nataon'i Jesosy ho an'ny vehivavy. Vehivavy iray izay nandray ny fitahian'Andriamanitra ary mizara izany amin'ny manodidina azy kosa indray no foto-kevi-dehibe noraisina tamin'izany lohahevitra izany, izay hevitra niraisan'ny vahivavy ny IOUM rehetra. Nandritra ny efatra andro dia nifampizara fanandramana ny amin'izany fitahiana noraisina izany izy ireo na teo amin'ny lafiny ara-panahy na teo amin'ny lafiny sosialy. Hetsika maro no nentina nanamarihana izany : fifofanana, seminera, fizaham-pahasalamana maimaim-poana, fizarana sakafo ho an'ireo tena mila izany, fanolorana fiantsonana fiara mpitatitra « Abribus » ho an'ny tananan'Anstirabe, hazakazaka lavitr'ezaka sy ny maro hafa koa.

 

Anisan'ny tonga nanatrika izao kongresy izao ihany koa : Ny Pasteur Paul Ratsara (Filohan'ny Diviziona Afrika Atsimo sy Oseana Indiana), Ny Rahavavy Chola (Filohan'ny Departemanta miadidy ny vehivavy ny Diviziona Afrika Atsimo sy Oseana Indiana) ary ny Dr PAul Charles Lehiben'ny sampana fifandraisana ao amin'izany Diviziona izany. Nandray anjara mavitrika tamin'ny hetsika manontolo izy ireo na teo amin'ny fanofanana izany na teo amin'ny seminera na teo amin'ny tori-teny sy famelabelaran-kevitra.

 

Nanjaka tokoa ny fisainana « mifampizara » teo amin'ny mpizaika nandritra ity Kongresin'ny vehivavy IOUM ity, ary nahatsiaro nandray fitahiana daholo ny mpanatrika rehetra !