Mofonaina 1T 2016

JANOARY 2016

1 - Ilay lehilahin'ny taonarivo
2 - Fahamarinana ho an'ny taonarivo
3 - Fahazavana ho an'ny taonarivo
4 - Fiainana mandrakizay
5 - Ny Zanaka no fiainana
6 - Ilay fantatrao
7 - I Jesosy aloha
8 - Mitafy ny Fitiavany
9 - Mahareta amin'ny vavaka
10 - Zavatra rehetra sady amin'ny rehetra
11 - Izay asetrin'ny lanitra ny hevi-diso
12 - Ilay Mpampihavana lehibe
22 - Ny niandohan'ny ratsy
23 - Ny nitomboan'ny ratsy
24 - Nisafidy planeta iray
25 - Ireo vokatry ny ota
26 - Tsy misy olona tanteraka
27 - Ny fironana ao anatintsika
28 - Na ny asantsika tsara indrindra aza
29 - Fomba hananana fahafahana
30 - Ilay fanantenana mahafinaritra
31 - Fanomezan-dehiben'ny lanitra


FEBROARY 2016

1- Ny antony nahatongavan'i Kristy
2- Mitovy avokoa
3- Ny herin'ny Filazantsara
4- Nanao izany sorona izany Izy
5 - Ilay fanomezana lehibe indrindra
6 - Ny fahamarinany
7 - Amin'ny fahasoavany
8 - Ny fomba hanesorana ny fahotana
9 - Vonjena amin'ny alalan'i Kristy irery ihany
10 - Fomba hampihavanany
11 - Ny lohalaharana amin'ny  fiainana
12 - I Kristy fahamarinantsika
13 - Ireo loka ambonin'ny zavatra rehetra
14 - Fiezahan'ny tena : tsy misy famonjena
15 - Miteraka fankatoavana ny famonjena.
16 - Mitoetra mandrakizay izany
17 - Mampiharihary ny fahotana ny lalàna
18 - Tsy mahavonjy ny lalàna
19 - Ny fomba anafahana ny meloka
20 - Ilay fanontaniana goavana
21 - Ny valin-tenin'Andriamanitra
22 - Ny fomba nividianany ny fahafahana
23 - Fanomezany fahasoavana
24 - Miandany amintsika Izy
25 - Toky ho an'ireo ao amin'ny Kristy
26 - Finoana miasa
27 - Finoana ao amin'ny tsy ampoizina
28 - Noderaina noho ny finoany
29 - Ny finoana manova zavatra

MARTSA 2016

1 - Inona no namonjy azy?
2 - Inona no tadiavinao
3 - Ny fanorenan'ny fiainana ara-panahy
4 - Inona no mampanahy anao?
5 - Fitokina ivelomana
6 - Tsy ampy ny mino fotsiny
7 - Ny ifantohan'ny finoana
8 - Ny mahatonga antsika ho zanany
9 - Efa nanantena rahateo
10 - Andriamanitra, fototry ny famonjena
11 - Mason'ny finoana
12 - Ampy foan'ny finoana
13 - Zava-poana fihezahan'ny olona
14 - Faharetana sy fahatokiana
15 - Tsy azo iadian-kevitra
16 - Zavatra tokony hosaintsainina
17 - Nietry izy mba handresy
18 - Fitsaharana ho an'ny reraka
19 - Dingana ho amin'ny famonjena
20 - Ady ny fiainana ara-panahy
21 - Mendrika ny hiadiana amin'izany
22 - Lalam-pandresena
23 - Sofin'ny sofina
24 - Finoana sy fahafoizan-tena
25 - Mamonjy ny zanak'olona
26 - I Abrahama any an-danitra
27 - Izay namonjy antsika sy Abrahama
28 - Ireo mpandresy
29 - Tsy laitry ny fakam-panahy
30 - Ny tsy fahalalana, tsy mahasambatra
31 - Ny zavatra tena lohalaharana