APRILY MAY JONA
1- Fibebahana, fahotana, alahelo
1-Esory ity kapoaka ity, nefa(...)
1- Ilay mpisarika olona
2- Fiaken-kelok'i Farao 2- Fiarovana amin'ny famelazan'i Satana 2- Rehefa mifarana ny ady
3- Nahoana no mitanondrika ianao 3- Kristy, fanamasinana antsika 3- Fahafahana ao amin'ny fanahy
4- Mahatonga hazo fijaliana ny finoana 4- Natsangana ho amin'ny fiainam-baovao 4- Rehefa ny Fanahy no miteny
5- Inona no mitaona hibebaka? 5- Toky sahady 5- Ny Fanahy sy ny Teny
6- Inona no manakan-dalana? 6- Tsy tokony hampisalasala izany 6- Ny herin'ny Teny
7- Ny asa aman-draharaha mahazatra 7- Vonjena amin'ny alalan'ny Filazantsara 7- Izay ataon'ny Fanahy
8- Nifarana ny tantaran'i Joba 8- Zava-dehibe ny fifikirana 8- Teny fiainana
9- Fiainana feno 9- Loharanon'ny fiainana 9- Mamonjy ny olona ny Teny
10- Tohan'aina 10- Voaisy tombokase ny anarany 10- Tarihin'ny Fanahy
11- Kristy fiainantsika 11- Famantarana ny fanamasinana 11- Hatsaram-panahy miasa
12- Voaforona mba hanao asa tsara 12- Marina sady afaka 12- Ny fandresena
13- Zavatra fototra tsy azo avela 13- Ao amin'i Kristy sy ao amin'ny Fanahy 13- Ny ifantohan'ny fitokisantsika
14 - olom-baovao 14- Voavonjin'ny fahamarinana 14- Ny herin'ny Fanahy Masina
15- Mitafy toetra vaovao 15- Manamasina Andriamanitra 15- Ny fanahy tiany ho hita
16- Ampaherezo ireo rahalahinao 16- Nanomboka Izy ary hanatanteraka 16- Fahasahiana Masina
17- Vatolampy, toky mafy orina 17- Ny fiainan'i Kristy ao anatinao 17- Fahasahiana noho ny fanatrehany
18- Fahateraham-baovao 18- Olombelona ihany isika 18- Ny fivavahana tian'ny besinimaro
19- Ny fomba hitomboana ao aminy 19- Azon'Andriamanitra ampiasaina 19- Zaza ara-panahy
20- Ny olona nateraka indray 20- Tsy misy toerana ho an'i avonavona 20- Nampian'ny fanahy
21- Notsaraina Izy 21- Rehefa lavo ianao 21- Vokatry ny fanahy
22- Nohomboana Izy 22- Vonjy azo andrandraina isan'andro 22- Ny fanahy tena ilaina
23- Nitsangana Izy, nandresy 23- Hery azo ampiasaina 23- Vonton'ny fanahy
24- Vita tombo-kavatsa ny tanany 24- Tarigetry ny Kristianina 24- Miaina amin'ny fitiavana
25- Ny anton'izany rehetra izany 25- Karazam-pahamarinana tsy izy 25- Inona no atao hoe fitiavana
26- Tsy manam-bola? 26- Ny Kristianina manetry tena 26- Ny zava-dehibe indrindra
27- Mandresy lahatra ny Fanahy 27- Ny antony nahatongavan'ny Fanahy 27- Ambany ve ny tombam-bidinao
28- Ny fitiavany ny fiangonana 28- Sakaiza mandritra ny fiainana 28- Mandroaka tahotra ny fitiavana
29- Fotoan-dehibe fanavahana 29- Fampanantenana ny Fanahy 29- Ny fitiavana tena ilaina
30- Mofon'ny lanitra 30- Teo ny fanahy tamin'ny famoronana 30- Ny oha-pitiavana fara-tampony
  31- Mila Fanahy ny mpanota