Mofonaina 3T 2016

JOLAY AOGOSITRA SEPTAMBRA
1- Miandry an'i Jehovah
1-Mivonona ho amin'ny fiaviany
1- Tia anareo Izy
2- Havaozy ny saina 2- Hiara-belona Aminy 2- Epistily voasoratra
3- Fahazavan'izao tontolo izao 3- Mifalia, Mivavahà, Misaora 3- Soloiny fifaliana
4- Fahasoavana mahatalanjona 4- Aza mamono ny Fanahy 4- Mandrakizay ny didiny
5- Maimaimpoana ny fahasoavany 5- Izy no hanamasina anareo 5- Efa navotany
6- Fanamarinana ho an'ny olona rehetra 6- Miaramila marin'i Kristy 6- Fanahy mahery fa tsy osa
7- Fiainam-baovao 7- Vokatry ny Fanahy 7- Ialao ny adi-hevitra foana
8- Fahafahana omen'ny hazo fijaliana 8- Lalana azo antoka 8- Iray amin'ny fahalalana Azy
9- Velona ao aminy 9- Fitsaharana ao aminy 9- Eo anilanao mandrakariva
10- Atolory azy ny tenanareo 10- Teny fahasoavana 10- Mifalia amin'ny andro mahory
11- Tsy andevo intsony 11- Tanteraka ao Aminy 11- Endrey ny fikarakarany
12- Fiainana mandrakizay no omeny 12- Ny tena tsara ho fantatra 12- Noana sy mangetaheta ny fahamarinana
13- Mitoetra ho mahatoky 13- Fivavahana ankasitrahana indrindra 13- Ranonoran'ny fanahy
14 - Ataony miharihary ny fahamarinany 14- Miantso ny Mpandresy Izy 14- Mifalia amin'ny fanompoana Azy
15- Fahendrena avy any ambony 15- Fanorenana iray ihany 15- Jehovah no mampitombo
16- Adim-panahy 16- Mifankazara amin'ny Tsitoha 16- Tsy misy miafina aminy
17- Tsy ho voaheloka 17- Lalan'i Fanahy : Manafaka 17- Manompo amin'ny fo
18- Tsy hisy haharombaka 18- Ny herin'ny Fanahy ao anaty 18- Manatona ny Tompo
19- Miaina sahady ny mandrakizay 19- Velona tsy araky ny nofo 19- Tsy mahamenatra ny filazantsara
20- Raha mino ny zanaka 20- Mpandova an'Andriamanitra 20- Fifamelan-keloka aloha
21- Jehovah no hitondra ny mavesatra 21- Voninahitra tsy manan-tsahala 21- Miraisa saina
22- Misaora ny anarany mandrakariva 22- Fanantenana voatahy 22- Mahery ny Teniny
23- Hilanja ny hazo fijaliana 23- Ataony miara-miasa avokoa 23- Kristianina, fanasin'ny tany
24- Miady ny ady tsara 24- Tsy hisy hahasaraka antsika 24- Aoka hatoky mandrakariva
25- Feno sy maimaimpoana ny famelany 25- Izy no tena voaloboka 25- Tandremo izay jeren'ny maso
26- Ny didy lehibe indrindra 26- Tsy mpanompo intsony fa sakaiza 26- Mahafoy tena mandrakizay
27- Fanantenana Azy 27- Ho vokatra maharitra 27- Iray amin'ny zava-drehetra
28- Maty hanavotra antsika 28- Tsy an'izao tontolo izao 28- Nofidiny hampitandrina ny lalàny
29- Izay miandry antsika 29- Ny Mpananatra no hanambara Ahy 29- Fanetren-tena no sitrany
30- Mitombo amin'ny fahamasinana 30- Haren-danitra mandrakizay 30- Manahaka ny mpampianatra
31- Ho avy ny Tompo
31- Fiarovana ho antsika Izy