Hafatry ny Filohan'ny Fivondronambe Oseana Indiana mikasika ilay tetik'asa "Velomin'ny Teniny"

Ry rahalahy sy anabavy malala

Miarahaba anareo amin'ny anaran'ilay mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy Tompo.

Amperinasa tanteraka  ny Fiangonana, ny Federasiona ankehitriny, feno ny fandaharam-potoana. Ny fotoana, ny vola ary ny fitaovana hafa rehetra dia nampiasaina daholo hanatanterahana izany asa lehibe izany. Hisaorantsika Andriamanitra noho ny fandrosoana sy ny fitombon'ny Fiangonana.

Na izany aza anefa, dia nahatsikaritra ny Fiangonana maneran-tany fa misy ny olana izay toa tsy mitsahatra mihitatra eo amin'ny vahoakan'Andriamanitra : "Mihena ny tahan'ny fandinihin'ny mambra tsirairay ny Baiboly". Tsy ho tsapa vetivety anefa ny mety ho vokatr'izany, toe-javatra mety hamongotra tsikelikely ny aim-panahin'ny mpino ary mety handrava ny lazan'ny Fiangonana. Ny fampifangaroana ny fanoloran-tena sy ny fikoloana ny aim-panahy dia mety ho loza mitatao hahazo ny Kristianina efa nanolo-tena. Mampitandrina antsika ny amin'izany ny tenin'ny mpaminany Hosea : "Fa famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà, ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra dorana." Hosea 6 : 6. Fanasana antsika sahady mba hametraka ho laharamphamehana izay tena zava-dehibe dia ny : "Famindram-po sy ny fahalalana an'Andriamanitra". Nifanindran-dalana tamin'izany indrindra ny fahitan'ny mpanompovavin'ny Tompo : "Ny fanavaozana avy amin'ny fianarana ny Baiboly dia ilaina tokoa eto amin'izao tontolo izao. Aoka tsy hahatoky ny fanambarana avy amin'ny olona, fa kosa ny Tenin'Andriamanitra. Noho izany, dia mila asa lehibe." Araka io fanambarana io : "Ny fianarana ny Teniny dia mitarika antsika handeha lavitra sy haingana kokoa"


Noho izany toe-javatra mampanahy izany sy noho ny taridalana avy amin'ny tsindrimandry, ny Fiangonana maneran-tany dia manasa antsika hiditra amin'izao dingana ara-panahy lehibe izao : "Velomin'ny teniny". Amporisihina ny tsirairay hamaky manontolo ny Baiboly; toko iray isan'andro manomboka ny 17 aprily 2012 ary 2 mandritra ny fivoriam-be fiheveran-draharaha ny fitantanana ny Fiangonana maneran-tany izay hatao any San Antonio Texas mandritra ny 9 andro ny volana Jolay 2015. Ny fanaovantsika izany dia hameno ny fiarahantsika mamaky ireo toko 1189 ao amin'ny Soratra masina.


"Mankahery ny mambra tsirairay eto amin'ny faritry ny Oseana indiana ny tenako mba hiaina tanteraka ary hampihaina ihany koa izao fampiasan-tena aram-panahy izao hahatanteraka ny tenin'ny Apostoly Paoly ao amintsika sy ny fiangonantsika. "Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lò, fa tamin'ny tsy mety ho lò, dia ny tenin'Andriamanitra, izay velona sady maharitra. 1pet 1 : 23", Isan'ny singa iray ilaina mba hahatontosa ny tanjona : Mambra iray, Mpianatra iray vonona ho amin'ny fiverenany."

Ny mpiara-miasa aminareo amin'ny fanompoana Ilay mpanazava sy mpampahery ny diantsika.

Ny Pastora Aniel Barbe