Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Voatendry hitantana ny Sampana Fitantanam-piainana Kristianina eo anivon'ny Diviziona ny Pastora Aniel Barbe

Nandritra ny fivoriambe tsy ara-potoana ny 07 febroary 2013 teo izay natao tany St George, Pretoria no nanendrena ny Pastora Aniel Barbe hitantana ny Sampana Fitantanam-piainana Kristianina sy ny "Services Fiduciaires" eo anivon'ny Diviziona Afrika Atsimo sy ny Oseana Indiana.

Ny Pastora Aniel Barbe (Filoha teo alohaan'ny Fivondronamben'ny Fiangonana Advantista Oseana Indiana) no nisolo toerana ny Pastora Micah Choga izay nahavita be tokoa teo amin'io toerana io hatramin'ny taona 2005. Ny Pastora Micah Choga izay voatendry ho filohan'ny Fivondronamben'ny Zimbabwe nandritra ny fivoriambe mahazatra ny Novambra 2012.

Mbola manohy ny asany amin'ny maha-filohan'ny Fivondronamben'ny Oseana Indiana ny Pastora Aniel Barbe mandra-pihazony ny biraon'ny Diviziona sy hiantsorohany ny andraikiny vaovao aorian'ny fivoriana tapa-taona ny komity mpanatanteraky ny Diviziona.

Ny Fitantanam-piainana Kristianina dia foto-pinoana fototra hinoana'ny Fiangonana Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, izay manipika fa "Isika (olombelona - voarin'Andriamanitra) dia mpitandrina ny fananana sy ny voarin'Andriamanitra ary tokony hiaro izany"

Inona moa ny fitantanam-piainana? Amin'ny lafiny hafa dia io no fifandraisana mivantana amin'ny maha-olona antsika amin'ny Jesosy Kristy. Fomba fiaina ho an'izay manaiky fa Kristy no Tompo, ary miara-mitantana aminy. Raha hambara tsotra ny mpitantam-piainana dia izay mitantana ny raharahan'Andriamanitra eto an-tany. Ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra dia misy velarany lehibe tokoa satria tsy voafetra fotsiny ihany amin'ny vola fa kosa mibango momba ny fiainana andavanandro ihany koa.


Loharanom-baovao : sidaventist

Sary (Paul Charles Talen'ny Fifandraisana Diviziona) : Fifandraisan-tanana teo amin'ireo mpitantana

Dikateny : Hery R