Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany

29 Des.12 - 04 Jan 13
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany
Alarobia 02 Jan 2013

Vakio ny Jao. 1:1-3,14; Kol. 1:15,16; Heb. 1:1,2. Ahoana no fahafantaran'ireo mpanoratra ny Testamenta Vaovao ny Mpahary? Midika inona ny valin'io fanontaniana io?

Ny Teny ('Logos') no anarana iantsoan'i Jaona an'i Jesösy ary ampitoviany amin'Andriamanitra Izy. Faritany tsara kokoa

hoe i Jesösy no Ilay Anankiray nahariana izao zavatra rehetra izao. Fahita nahazatra tamin'ny andron'i Jaona ny fampiasana ny teny hoe «logos «hanehoana ny fitsipika nenti-nanatanteraka ny famoronana. Tsy zoviana amin'ireo mpamaky ny boky nosoratan'i Jaona io resaka hoe 'logos', fitsipika nenti-nanatanteraka ny famoronana na mpamorona mihitsy, io. Nampiharin'i Jaona tamin'i Jesösy io foto-kevitra nahazatra ny olona io, ka nasehony tamin'izany fa Izy no Ilay tena Mpahary marina. Koa, i Jesösy, Ilay 'Logos', Ilay tonga nofo ka nonina tamintsika, äry izany dia tsy hoe teo fotsiny tamin'ny voalohany, fa Izy mihitsy no nahariana izao rehetra izao. Midika izany fa azontsika atao ny mamaky ny Gen. 1:1 toy izao: "Tamin'ny voalohany i Jesösy nahary ny lanitra sy ny tany."

Ny tenin'i Paoly ao amin'ny Kölösianina 1 dia manako miaraka amin'ny tenin'i Jaona milaza hoe tsy iza ny Mpahary fa i Jesösy Kristy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Misy toetran'i Jesösy roa hafa anampin'i Paoly izany. Voalohany, Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita maso. Amin'izao maha-mpanota antsika izao, dia tsy afaka ny hahita an'Andriamanitra Ray isika, fa afaka mahita an'i Jesösy kosa. Raha tiantsika ho fantatra hoe tahaka an'iza moa Andriamanitra, dia azontsika atao ny mandinika ny fiainan'i Jesösy (Jao. 14:9). Faharoa, antsoin'i Paoly hoe "Lahimatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao" (Köl. 1:15) i Jesösy. Eo amin'io tontolon-kevitra io ny hoe "lahimatoa" dia tsy enti-milaza firazanana fa toeram-piandrianana tanana. Ny lahimatoa no lohan'ny fianakaviana sy mpandova ny fananana. I Jesösy no "Lahimatoa" amin'ny heviny hoe, amin'ny maha-Mpahary Azy sy tamin'ny nahatongavany ho nofo (tamin'ny nandraisany tao amin'ny Tenany ny maha-olombelona antsika), dia Izy no lohan'ny fianakavian'ny olombelona ara-daläna. Tsy voary i Jesösy; efa hatrizay hatrizay Izy no iray tamin'ny Ray.

Averin'ny Heb. 1:1,2 ireo hevi-dehibe ao amin'ny Kölösianina. Voatendry ho mpandova ny zavatra rehetra i Jesösy ary Izy no nahariana izao tontolo izao. Ho fanampin'izany, Izy no fanehoana marina ny toetra maha-Izy ny Ray, izany dia fomba iray hafa ilazana fa Izy no endrik'Andriamanitra.

Inona no havalinao raha misy olona manontany anao hoe: "Manao ahoana ny endriky ny Andriamanitrao?" Inona no azonao lazaina hanamarinana ny valin-teninao?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.