Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany

29 Des.12 - 04 Jan 13
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany
Sabata 29 Des.12

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 1:1; Heb. 11:3; Sal. 19:1-3; Jao. 1:1-3; 14; Kôl. 1:15,16; Jao. 2:7-11.

Tsianjery: "Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. "- Gen. 1:1.

Zavatra lehibe kokoa noho izay zavatra foroniny no hany nety ho afaka namorona azy. Araka izany, Zava-manana aina lehibe kokoa noho izao tontolo rehetra izao no hany nety ho afaka namorona izao tontolo rehetra izao. Tsy Iza io Zava-manana aina io fa Andriamanitra Izay ambara ao amin'ny Baiboly, dia Ilay Andriamanitra izay iankohofantsika sy tompointsika satria, ankoatra ny zavatra hafa nataony, Izy no Mpahary antsika.

Hianarantsika ihany koa fa io Andriamanitra io - Ilay Andriamanitra Izay nahary izao tontolo rehetra izao, Izay nametraka ireo vahindanitra an'alin-kisa manerana ny habakabaka midadasika - ihany no Ilay Anankiray tonga teto an-tany, tonga olombelona hiaina teo anivontsika, ary toe-javatra vao mainka mahatalanjona, tonga hitondra tao amin'ny tenany ny famaizana noho ny fahotantsika.

Indraindray isika dia mandre zavatra izay "tsara loatra ka tsy azo inoana ho marina." Inona anefa no tsaratsara kokoa ho antsika amin'ny maha-mpanota ao amin'ny tontolo iray lavo sy feno fanaintainana mihoatra noho ny fahalalana ny fahamarinana mahatalanjona momba ny fitiavan'ny Mpahary antsika, fitiavana izay lehibe indrindra ka nahatonga Azy hidina tety - tao amin'i Kristy - ary nampifandray ny tenany tamin'ny tsirairay avy amintsika tamin'ny fatorana izay tsy ho tapaka na oviana na oviana?

Ho setrin'izany fahamarinana mahatalanjona izany, ahoana no tokony ho fomba fiainantsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.