Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany

29 Des.12 - 04 Jan 13
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny herin'ny Teniny
Talata 01 Jan 2013

Vakio ny Jer. 51:15,16 sy ny Sal. 33:6,9. Ankoatra ny fahendrena, inona koa no toetran'Andriamanitra hafa voalaza teo amin'ny famoronana? Tamin'ny fomba ahoana no nisehoan'io toetra io teo amin'ny famoronana? Zava-dehibe mihoatra noho izany, inona ireo zavatra fonosin'io fahamarinana io ho antsika?

Na dia tsy tena fantatsika marina aza ny fomba nentin' Andriamanitra namorona, ambara amintsika kosa fa tamin'ny alalan'ny teniny mahery izany. Tao amin'ny tenin'Andriamanitra no nipoiran'ny angovo rehetra any amin'ny faritra rehetra eo amin'izao tontolo izao. Ny angovo rehetra ao amin'ny fandoro ('combustible'/'carburant') rehetra ampiasaintsika dia avy amin'ny herin'Andriamanitra. Ny sintom-besatra manerana izao tontolo izao, ny kintana tsirairay voatarika ho amin'ny lalan-kizorany, ary ny lavaka mainty tsirairay ('trou noir') dia vokatry ny herin'Andriamanitra.

Ao amin'ny atoma mihitsy angamba no misy fatran'angovo goavana indrindra. Manaitra antsika tokoa - ary rariny raha taitra isika - ny herin'ireo fiadiana atomika, fa fatran-jaka kely fotsiny dia navadika ho fatran'angovo goavana. Lazain'ireo manam-pahaizana amintsika anefa fa ao amin'ny zaka rehetra dia misy fatran'angovo goavana be dia be. Koa raha fatran'ny zaka kely fotsiny áry dia afaka mamokatra ny angovo goavan'ny fiadiana atomika, mba hevero ny fatran'angovo voatahiry ao amin'ny zakan'izao tontolo izao! Toy ny tsinontsinona anefa izany mitaha amin'ny angovo voatahiry ao amin'ny zakan'ny tontolo rehetra rehetra. Hevero fotsiny ny herin'Andriamanitra nampiasaina mba hampisy ny tontolo rehetra rehetra.

Manam-pahaizana maro momba ny siansa no mino fa na inona na inona mety ataon'Andriamanitra eo amin'ny famoronana dia voafetran'ny "lalán'ny zavaboary" izany; mifanohitra amin'izay voalazan'ny Baiboly anefa izany hevitra izany. Tsy voafetran'ny lalán'ny zavaboary izany Andriamanitra; fa Andriamanitra no namaritra ny lalán'ny zavaboary. Mandrakariva dia tsy nanaraka ireo ohatra izay antsointsika hoe "lalán'ny zavaboary" ny herin'Andriamanitra.

Anankiray amin'ireo "lalán'ny zavaboary" lehibe indrindra, ohatra, ny "Lalám-pitahirizana ny Zaka sy ny Angovo". Milaza io lalána io fa ny tontalin'ny fatran'ny zaka sy ny angovo ao amin'ny tontolo rehetra rehetra dia tsy miova. Ahoana anefa no ipoiran'ny tontolo rehetra rehetra avy amin'ny tsy misy raha toa ka tsy azo dikaina io lalána io? Tsy voafatotr'ireo lalán'ny siansa ny teny nentin'Andriamanitra namorona. Manapaka amin'ny voariny rehetra Andriamanitra ary afaka manatanteraka malalaka ny sitrapony Izy.

Saintsaino mandritra ny fotoana maharitra (araka izay azonao atao) ny haben'izao tontolo rehetra izao. Eritrereto ny hery tsy mampino nilaina mba hamoronana azy. Dia hevero hoe tia antsika io Andriamanitra Izay mampiasa izany hery izany io, ary maty ho antsika mihitsy aza Izy. Ahoana no ianaranao misintona fampaherezana avy amin'izany fahamarinana mahatalanjona izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.