Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 01 : Jesosy, Mpahary ny lanitra sy ny tany

29 Des.12 - 04 Jan 13
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 04 Jan 2013

Tsy hay hazavaina amin'ny alalan'ny siansa ny asa famoronana. Siansa inona no afaka hanazava ny zava-miafina momba ny aina?

Tsy manana fototra iorenana ny tsangan-kevitra milaza fa tsy namorona ny zaka Andriamanitra rehefa nampisy izao tontolo izao Izy. Tamin'ny famoronana ity tontolo misy antsika ity,   dia  tsy niankina  tamin'ny zaka  efa  nisy rahateo

Andriamanitra. Mifanohitra amin'izany ny zava-nitranga, fa ny zavatra rehetra, na ny ara-nofo na ny ara-panahy, dia nitsangana teo anatrehan'i Jehovah Tompo rehefa niteny Izy ary niforona araka ny fikasany rahateo. Ny lanitra sy ny hamaroany rehetra, ny tany sy izay rehetra eo aminy, dia tsy hoe asan'ny tanany fotsiny; fa ny fofonain'ny vavany no nampisy ireny." - TFC, b. 8, tt. 258,259.

"Tsy mbola nasehon'Andriamanitra na oviana na oviana izay fomba nampiasainy tamin'ny famoronana izao tontolo izao. Tsy hain'ny siansa atao ny hahafantatra ny zava-miafin'ny Avo Indrindra; fa tsy takatry ny saina ny hery entiny mamorona sy ny fisiany." - PM, t. 100.

Fanontaniana ifanakalozan- kevitra:

  • Mifanakaloza hevitra ao amin'ny kilasinareo mikasika ny valin-teny nomenareo ny fanontaniana farany ao amin'ny fizaran-desona Alahady.
  • Ny siansa dia miresaka mikasika ilay antsoiny hoe "fifanojoan-javatra momba ny olombelona" ('anthropic coincidences') (avy amin'ny teny grika hoe 'anthropos' izay enti-milaza ny "olombelona"), dia ny fifandanjan-kery eo amin'ny zavaboary, voalamina amin'ny tsipiriany tamin'ny fomba tsy mampino, izay mahatonga ny fiainan'ny olombelona hisy. Mariho anefa ny fanolanana efa hita rahateo ao amin'ny teny hoe "fifanojoan-javatra". Raha tsy mino an'Andriamanitra ianao, dia tsy maintsy ekenao fa fifanojoan-javatra no nahatonga ireny fifandanjana mahatalanjona ireny. Nahoana ny finoana fa vokatry ny asan'Andriamanitra mpamorona ireny fifandanjana ireny no fanazavana mitombina kokoa toy izay ny fiantsoana azy ireny fotsiny hoe "fifanojoan-javatra"?

Hevero ny fitiavan'ny Mpahary fony Izy namorona an'i Adama sy i Eva sy nanome azy ireo saha tsara tarehy ho fonenana, . Karazana ohatra manao ahoana no asehonao amin'izao tontolo izao? Inona no fiantraikan'ny fomba fiteninao, ny fihetsikao, ny fitafinao, ny fitondran-tenanao ary ny foto-pisainanao eo amin'ireo manodidina anao? Raha fehezina, dia inona no karazana fijoroana asehonao amin'izao tontolo izao, na dia tsy atao hoe "mijoro ho vavolombelona" amin'ny alalan'ny teny aza ianao? Lafiny inona avy no ilanao fanovana na fanatsarana tanteraka?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.