Lesona 02 : Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao

05 - 11 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Tsy niy endrika sady foana
Alah 06 Jan 2013

"Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary aizina no tambonin'ny lalina. Ary ny Fanahin'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano." -Gen. 1:1,2. Inona no ambaran'ireo andininy ireo mikasika ny tany talohan'ny nanombohan' Andriamanitra namorona aina teo aminy?

Manomboka amin'ny tantaran'ny famoronana ny Baiboly, ary manomboka amin'ny fanambarana fa Andriamanitra no Mpahary ny tantaran'ny famoronana. Avy eo izy dia milazalaza ny toetr'izao tontolo izao rehefa nanomboka nanomana azy mba hitoerana Andriamanitra. Efa teo sahady ny planeta rehefa nanomboka ny tantara, saingy tsy nisy endrika sady foana ary maizina sy mando. Ireo andininy manaraka dia milazalaza ny zavatra nataon'Andriamanitra voalohany mba hahatonga izao tontolo izao ho toerana azo onenana, ary rehefa vita izany dia nofenoiny voary velona izany. Tsy milaza amintsika ireo andalan-teny ireo hoe oviana marina no nipoitra ny vatolampy sy ny rano amin'ny tany; milaza fotsiny izy fa tsy hoe sahaza ho an'ny fiainana foana tsy akory izao tontolo izao. Nanjary sahaza ho an'ny voary velona izao tontolo izao satria niasa Andriamanitra mba hahatonga azy ho toy izany.

Inona no ampianarin'ny Isa. 45:18 antsika mikasika ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny fotoan'ny famoronana?

Tamin'ny fotoana nisehoan'ny fisian'ny tany tamin'ny voalohany, dia tsy sahaza ho an'ny fiainana izy. Tsy milaza na inona na inona mikasika ny vanim-potoana teo anelanelan'ny famoronana ny vatolampy sy ny rano tamin'ny voalohany sy ny famoronana ny tontolo iainana sy ireo voary ny Baiboly. Misy manam-pahaizana sasany mihevitra fa nety ho teo no ho eo izany; misy hafa kosa mihevitra fa nety ho vanim-potoana lava be taty aoriana izany.

Ny tsotra dia izao, tsy mahafantatra isika, na tsy izany no zava-dehibe. Na inona na inona nitranga, Andriamanitra no namorona ny raha eo amin'ny tany, ary avy eo, tamin'ny fotoana izay nofidiny, namorona tontolo iainana sahaza ho an'ny fiainana Izy. Ny hevi-dehibe indrindra tiana hasongadina dia izao: Tsy niankina tamin'ny zaka efa nisy ho azy taloha i Jehóvah, fa nisy fotoana namoronany zaka, zavatra izay "tsy nisy endrika sady foana tamin'izay fotoana izay, ka io no nampiasainy, ary taorian'izay, tamin'ny alalan'ny herin'ny teniny, dia namorona izao tontolo azontsika onenana izao Izy.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.