Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao

05 - 11 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny Tenin'Andriamanitra mahery indrindra
Alak 10 Jan 2013

Inona no ampianarin'ireto toko sy andininy manaraka ireto antsika mikasika ny herin'ny tenin'Andriamanitra? 2 Kôr. 4:6; Isa. 55:11; 2 Pet. 3:5.

Ampianarin'ny Baiboly fa avy tamin'ny tsy misy no nanatanterahan'Andriamanitra  ny famoronana,   tamin'ny alalan'ny herin'ny teniny, ary tsy nisy ady na fanoherana na

tamin'ny endriny manao ahoana na tamin'ny endriny manao ahoana, ny fanatanterahany izany. Ny Hebreo irery ihany, tamin'ireo firenena rehetra teo amin'izao tontolo izao fahiny, no nanana io fomba fijery momba ny famoronana io. Ny ankamaroan'ireo tantaran'ny famoronana tsy ara-Baiboly dia miresaka ny amin'ny ady sy herisetra nisy teo amin'ny famoronana. Ireo Babilônianina fahiny, ohatra, dia nanana tantaran'ny famoronana ahitana ilay «ajima» ('monstre') antsoina hoe 'Apsu' sy i Tiamat' vadiny, nanana taranaka andriamanitra izay notadiavin'izy ireo haringana, kanefa i Tiamat no maty tao anatin'ilay ady. Nozaraina roa ny fatiny, ka ny tapany iray no niforona ho lanitra ary ny tapany iray faharoa kosa no niforona ho tany.

Nisy olona amin'izao andro môderina izao koa namorona tantaran'ny famoronana malaza amin'ny alalan'ny herisetra. Araka io tantara io, dia fanahy inian'Andriamanitra ny namorona tontolo iray izay tsy ampy ny antom-pivelomana ao aminy, ka niteraka fifaninana teo anivon'ny "olona" ('individus') izany; ny vokatr'izany dia izao: ny matanjaka kokoa mandringana ny malemy kokoa. Rehefa nandeha teny ny fotoana, araka io tantara môderina io, dia lasa nihamaro sosona ('complexes') ireo zava-manana aina ('organismes') ka niteraka olombelona sy ireo zava-manana aina hafa rehetra avy amin'ny razambe iray niraisan'izy ireo.

Tsy mitovy amin'ny Andriamanitra ao amin'ny Baiboly anefa ireo andriamanitra araka ny tsangan-kevitra momba ny fivoarana miandalana (fiovana kisendrasendra sy ny fifantenana mandeha ho azy ('naturel').

Ilay Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia Mpiaro ny malemy sy Mpanome amin-kalalahan-tanana ho an'ny voary rehetra. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fahafatesana sy ny fahoriana ary ny ratsy hafa fa vokatry ny fikomiana amin'ny fitantanany tsara. Ny fomba enti-mamorona ampiasain'ireo andriamanitra araka ny tsangan-kevitra momba ny fivoarana miandalana kosa dia ny fifaninanana sy ny fandringanan'ny matanjaka ny malemy. Ratsy kokoa noho izany aza fa izy ireo no tompon'andraikitra mahatonga ny fahafatesana sy ny fahoriana; eny tokoa, ny fahafatesana sy ny fahoriana no fomba ampiasain'izy ireo enti-mamorona.

Araka izany àry, ny Gen. 1 sy 2, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, dia tsy afaka mifanaraka amin'ny tsangan-kevitra momba ny fivoarana miandalana môderina, izay manohitra, hatrany amin'ny fakany lalina indrindra, ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Baiboly.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.