Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao

05 - 11 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Toerana hivelomana
Alar 09 Jan 2013

Vakio ny Gen. 1:9-13. Ezaho alaina sary an-tsaina ny herin' Andriamanitra mahatalanjona nentiny namorona raha iny Izy fa manao ny asa izay voalaza ao amin'ireo andininy ireo. Ahoana no anomezan'io fitantarana io ny valin-teny löjika asetry ilay fanontaniana tranainy manao hoe: "Inona moa no taloha, ny akoho sa ny atody?"

Rano no nandrakotra ny tany talohan'io fotoana io. Mba hahafahany manome toerana hiveloman'ny olombelona izay nokasainy hoforonina, dia novan'Andriamanitra ny vohon'ny tany mba hisy lemadalina ('bassins') handray ny rano ka hiforonan'ny ranomasina, ary hahafahan'ny kòntinanta miseho. Fampisarahana fahatelo nanova ny endriky ny tany izany. (Fampisarahana ny mazava sy ny maizina ny fampisarahana voalohany; fampisarahana ny rano ambonin'ny habakabaka amin'ny rano ambanin'ny habakabaka ny fampisarahana faharoa; ary fampisarahana ny tany maina sy ny ranomasina ny fampisarahana fahatelo.)

Fanintelony koa izao Andriamanitra no nanome anarana ireo zavatra nampisarahiny. Ny tany maina nataony hoe 'tany,' ary ny rano tafangona nataony hoe 'ranomasina,' ary izany dia mampiseho indray ny maha-Mpanapaka ny erana an'Andriamanitra. Nandinika ny fandaminana ny tany sy ny ranomasina Andriamanitra ka nilaza fa "tsara" izany.

Nisy famoronan-javatra faharoa voarakitra an-tsoratra hoe nitranga tamin'ny andro fahatelo amin'ny famoronana. Ny tany maina dia nanome toerana nahafahan'Andriamanitra nametraka famatsiana sakafo ho an'ireo voary izay hoforonina tsy ho ela. Niantso zava-maniry hipoitra avy tamin'ny tany maina (tany) Andriamanitra. Voatonona manokana ny ahitra sy ny anana mamoa ary ny hazo fihinam-boa. Ho fototra hiavian'ny hanina ho an'ireo voary monina eto an-tany ireo. Tsy milaza ny andalan-teny hoe karazany samy hafa firy no noforonina, saingy milaza kosa izy hoe nisy karazany samy hafa hatramin'ny voalohany izy ireo. Ny marina dia izao: fantatsika avy amin'ny zavatra hitantsika androany hoe inoana marimarina fa nisy tokoa ireo karazany maro samy hafa mahatalanjona tamin'ireny endri-piainana ireny. Mazava koa ny fanambaran'ny Soratra Masina eto fa tsy nisy izany razambe tokana izany, ka avy amin'io no nivoatra ny zava-maniry rehetra; mifanohitra amin'izany ny zava-nisy, fa nisy hatrany am-boalohany mihitsy ny endri-piainan'ny zava-maniry maro samy hafa. Tena mifanohitra tokoa amin'ny fitantarana ao amin'ny Baiboly ny foto-kevitra ny amin'ny razambe tokana ho an'ny zava-maniry, izay fototra iorenan'ny haiaina araka ny fampianaran'ireo mivoy ny fivoarana miandalana.

Jereo ireo voankazo sy anana ('légumes') ary zavatra azo hanina maro isan-karazany mahatalanjona. Amin'ny fomba ahoana no anehoan'izy ireny porofo mahery vaika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika? Nahoana no hadalana ny misaina fa kisendrasendra ny fomba namoronana ireny rehetra ireny, araka ny fampianaran'ireo mivoy ny fivoarana miandalana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.