Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao

05 - 11 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Misia mazava
Alat 07 Jan 2013

“Ary Andriamanitra nanao hoe: ‘Misia mazava’: dia nisy mazava. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara ny mazava; ary nampisarahin’Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe ‘andro’; ary ny maizina nataony hoe ‘alina’. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany” - Gen. 1:3-5. Inona no ampianarin’ireo andininy ireo mikasika ny andro voalohany tamin’ny famoronana?

Tsoa-kevitra maro no azo lazaina avy amin'io andalan-teny io.

Voalohany, niseho ny mazava ho valin'ny baikon' Andriamanitra. Mandaitra tokoa ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny famaritana ny toetr'izao zavatra ary rehetra izao.

Faharoa, "tsara" ny mazava. Mety manontany tena isika hoe nahoana no milaza io andininy io fa "nahita" ny mazava Andriamanitra; mety hampisalasala ve ny hoe mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra? Ny tiana havohitra dia izao: tsara ny mazava nataon'Andriamanitra, na dia teo imason'Andriamanitra aza. Fantatsika fa tsara ny mazava satria Andriamanitra mihitsy no nanombana azy toy izany.

Ny hevitra iray hafa dia izao: Nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Samy eo ambany fifehezan'Andriamanitra na ny mazava na ny maizina, ka na mazava na maizina, dia tsy misy fahasamihafany ho an'ny asa ataony sy ny fahalalany (jer. ny Sal. 139:12). Nomen'Andriamanitra anarana ireo ampaham-potoana voatokana ho an'ny mazava sy ny maizina, ka nataony hoe "andro" sy "alina" ireo. Manana zo hanome anarana ireo vanim-potoana Andriamanitra satria Izy no Mpahary ny fotoana. Amin'ny maha-Mpanapaka ny fotoana Azy dia tsy voafetran'ny fotoana Izy, fa ny fotoana no miankina aminy.

Misy lafin-kevitra anankiray hafa marihina ao amin'io andalan-teny io, dia ny hoe: Ao amin'ny andro iray dia misy vanim-potoan'ny haizina sy vanim-potoan'ny mazava. Zavatra maro no efa nosoratana mikasika ny hevitry ny hoe "andro" ao amin'ny tantaran'ny famoronana. Hodinihintsika ny momba izany aoriana kely, fa ataontsika fanamarihana miserana fotsiny hoe nisy vanim-potoan'ny haizina sy vanim-potoan'ny mazava tao amin'ny andro voalohany, tahaka ny amin'ny andro arahintsika amin'izao fotoana izao ihany.

Izao ihany koa, ny mazava dia anankiray amin'ireo lafin-toetra mampiavaka an'Andriamanitra izay tsy misaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy ilaintsika ny maminavina hoe noforonina tamin'ny andro voalohany amin'ny famoronana ny mazava, satria nisy talohan'ny namoronana ny tany Andriamanitra ary mazána ny fanatrehany no ampifandraisina amin'ny mazava (1 Jao. 1:5; Apók. 22:5). Tamin'ny fotoan'ny famoronana no nampidirana ny mazava tao amin'ilay planeta maizina teo aloha.

Ahoana anefa no nisian'ny andro sy ny alina talohan'ny fampidirana ny masoandro tao anatin'ny tantaran'ny famoronana? Inoana marimarina fa nahafantatra ny fifandraisana misy eo amin'ny masoandro sy ny hazavana amin'ny antoandro i Mosesy. Na teo aza anefa izany fahalalana miharihary izany, dia nanoratra io zavatra nosoratany mikasika ny mazava sy ny maizina tamin'ny andro voalohany io izy. Ampoizina fa nomen'Andriamanitra fahalalana momba ny famoronana izay tsy takatry ny saintsika ankehitriny izy, fahalalana izay mety tsy ho tsikaritra amin'ny fijerena ny tontolon'ny zavaboary. Nahoana anefa no tsy tokony ho gaga isika mahita fa misy zavatra sasany mikasika ny famoronana mbola mitoetra ho zava-miafina?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.