Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao

05 - 11 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao
Sabata 05 Jan 2013

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 1:1-13; Isa. 45:18; 1 Jao. 1:5; Apok. 22:5; 2 Kor. 4:6; 2 Pet. 3:5; Joba 38:4-6.

Tsianjery"Fa izao no lazain'i Jehovah, Izay nahary ny lanitra (Izy no Andriamanitra) sady namorona ny tany sy nahavita azy (Izy no nandamina azy; tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy, fa nataony honenana): Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa." - Isa. 45:18.

 

Miaiky mihitsy ny mpahay siansa - ary tsy mitsaha-mitombo izany fahatsapana ao anatin'izy ireo izany - hoe tena mety ho an'ny voary manana aina ity izao tontolo izao ity. Ary tsy mahagaga izany, satria aseho marimarina manerana ny Baiboly, manomboka ao amin'ny Genesisy 1, fa nisy ny famolavolana drafitra sy ny tanjona kendrena tamin'izany. Planeta iray tsy nisy endrika sady foana no niaingan'Andriamanitra, ka ireo andro telo voalohany dia nolaniany tamin'ny famoronana izao tontolo izao mba honenana ary ireo andro telo farany kosa dia nolaniany tamin'ny famenoana azy. Mifantoka amin'ireo andro telo voalohany amin'ny herinandron'ny famoronana ny lesona amin'ity herinandro ity.

Misy manam-pahaizana manohitra ny hevitra hoe "manery" ny zavaboary hanaiky ny tanjona kendreny momba azy Andriamanitra. Ny hevitra arosony hanoherana izany dia ny hoe avelan' Andriamanitra fotsiny amin'izao araka ny maha-izy azy ity izao tontolo izao mivaingana ity, ary avelany hivelatra amin'ny alalan'ny fizotran-javatra izay lazaina fa efa ao anatiny ao rahateo ary mandeha ho azy, izany tontolo izany. Izany no foto-kevitra iraisan'ireo olona mampirisika ny endrika maro samihafa isehoan'ny tsangan-kevitra "fivoarana miandalana tanan'ireo mpino an'Andriamanitra ('deiste')". Tsy afa-miaraka amin'ny Soratra Masina na amin'ny fahazoantsika ny famoronana anefa ny hevitra toy izany. Tsy manana sitrapo azy manokana ao anatiny ao izao tontolo rehetra izao. Izao zavatra ary rehetra izao dia tsy zava-misy manana ny maha-izy azy tsy miankina amin'Andriamanitra, fa sehatra nofidin'Andriamanitra ahafahany mampiseho ny fitiavany amin'ireo voary izay noforoniny izany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.