Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 02 : Famoronana : Mandrafitra izao tontolo izao

05 - 11 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Noforonina ny lanitra
Tal 08 Jan 2013

"Ary Andriamanitra nanao hoe: 'Misia habakabaka eo anelanelan'ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy.' Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka; dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe 'lanitra.' Dia nisy hariva, ary nisy maraina, - andro faharoa izany» - Gen. 1:6-8.

Namorona ny habakabaka sy namaritra ny asany ary nanome anarana azy hoe lanitra' Andriamanitra. Ny habakabaka (lanitra) dia natao hampisaraka ny rano ambaniny tamin'ny rano amboniny. Ny teny hoe lanitra' angamba no ampiasaintsika amin'izao fotoana izao ary toy izao no fahafantarantsika ny fizaran'io lanitra io: ny rivotra ('atmosphére') izay isan'ny tontolo iainantsika, ary ny erana, any ankoatra io rivotra (na habakabaka) io, izay misy ny masoandro sy ny volana ary ny kintana.

Araka ny fahitana azy, ny rivotra dia tsy inona fa ilay ampahany amin'ny "lanitra" izay noforonina tamin'ny andro faharoa amin'ny famoronana. Misy fomba omen'ny rivotra ahafahana mampiakatra ny rano; lasa etona ny rano ka miditra ao anaty rivotra, ary mety afindra na toerana aiza na toerana aiza eto an-tany izy ao. Afaka miverina ho ety amin'ny vohon'ny tany indray izy avy eo, na amin'ny alalan'ny zavona araka izay voalaza ao amin'ny Gen. 2:6, na lasa orana.

Nomen'Andriamanitra anarana ny habakabaka, ary izany dia midika fa Izy no manapaka azy. Ny fanomezana anarana dia midika fa manapaka ny erana Andriamanitra. Tsy mametra ny asan'Andriamanitra na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ny erana, satria Izy no namorona azy sy mifehy azy. Tahaka ny tamin'ny andro voalohany nanazavana izao tontolo izao, dia vita mialoha ny fiafaran'ny andro faharoa - vanim-potoana hariva, maizina, sy vanim-potoana maraina, mazava, iray hafa - ny famoronana ny habakabaka.

Nisy ady hevitra be nifototra tamin'ny hevitry ny teny hoe habakabaka. Indraindray ny teny hebreo hoe raquia dia ampiasaina hilazana takelaka metaly iray, izay novelesina tamin'ny tantanana ho lasa takelaka manify; toy izay no niavian'ny teny hoe "habakabaka." Nanitrikitrika ireo mpitsikera hoe ny Hebreo fahiny dia nino mihitsy fa nisy voho mafy teo ambonin'ny tany; kanefa, satria tsy misy ny zavatra toy izany, hoy izy ireo, noho izany dia diso ny fitantarana ao amin'ny Baiboly. Diso anefa izany fanaporofoana izany. Amin'ny lanitra ambony - sady amin'ny rivotra ('atmosphére') no amin'ny erana - fotsiny no ampiharana ny fampiasana ny teny hoe habakabaka, eo amin'io tontolon-kevitra io. Mila mijery fotsiny ny tontolon-kevitra manodidina eo akaiky eo isika hahafantarantsika hoe inona no resahina. Voalaza ao amin'ny Genesisy fa manidina "eny amin'ny habakabaky ny lanitra" (Gen. 1:20) ny vorona, ary any amin'ny andininy iray hafa ny habakabaky ny lanitra dia tsy inona fa ny toerana ahitana ny masoandro sy ny volana (Gen. 1:14). Mazava ho azy fa tsy manidina ao amin'ny faritry ny «raquia» misy ny masoandro sy ny volana tsy akory ny vorona.

Na inona na inona zava-miafina ao amin'ny fitantarana ny famoronana, misy hevitra anankiray mivoaka mazava tsara: tsy misy mihitsy zavatra, na inona na inona, vokatry ny kisendrasendra. Nahoana no zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra io hevitra io, indrindra indrindra amin'izao fotoana izao, izay isian'ny olona maro be mino fa nandray anjara lehibe teo amin'ny famoronana antsika ny kisendrasendra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.