Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Vita ny famoronana

12 - 18 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana : Vita ny famoronana
Alarobia 16 Jan

Rehefa vita ny famoronana tao anatin'ny enina andro (hodinihintsika amin'ny manaraka ny famoronana ny olombelona), dia hitantsika ny filazana voalohany ao amin'ny Baiboly momba ny andro fahafito.

Vakio ny Gen. 2:1-3. Mariho amin'ny fomba manokana ny and. 1, izay manantitrantitra ny fahavitan'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra. Nahoana no zava-dehibe tokoa eo amin’ny fahazoantsika ny hevitra fonosin'ny andro fahafito izany?

Ny teny hebreo ilazana ny fitsaharana eo amin'io andininy io dia ny hoe «shabath», izay misy ifandraisany akaiky amin'ny teny hoe Sabata. Fitsaharana amin'ny asa rehefa vita ny tetik'asa iray no tondroiny. Tsy reraka tsy akory Andriamanitra ka mila mitsahatra; vita ny asa famoronana nataony, koa nitsahatra Izy. Mipetraka amin'ny andro fahafito ny fitahian' Andriamanitra manokana. Tsy hoe "notahina' fotsiny io andro io fa "nohamasinina' ihany koa, ka ny hevitra hoe natokana ary natokana ho an'Andriamanitra no voizin'izany. Araka izany dia nomen'Andriamanitra heviny manokana ny Sabata, ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona.

Vakio ny Mar. 2:27,28. Inona no nolazain'i Jesôsy ho anton'ny Sabata?

Mariho fa tsy natao akory ny Sabata satria nila izany Andriamanitra, fa satria nila izany ny olona ka nitsinjo izany mialoha Andriamanitra. Tamin'ny fiafaran'io herinandro voalohany io dia nitsahatra tamin'ny asa famoronana izay nataony Andriamanitra ary nanokana ny fotoany hifandraisana tamin'ny voariny. Nilain'ny olombelona izany firaisana tamin'ny Mpanao azy izany, mba hahafantarany ny toerana tanany eo amin'izao tontolo rehetra izao. Alaivo sary an-tsaina anie ny hafaliana sy ny hagagan'i Adama sy i Eva rehefa niresaka tamin'Andriamanitra sy nibanjina ny tontolo izay nataony izy ireo. Vao mainka niharihary ny fahendrena tamin'io fitsinjovana mialoha ny fitsaharana io taorian'ny fahotana. Ilaintsika ny fitsaharana amin'ny Sabata mba tsy hahatonga antsika tsy hahita an'Andriamanitra fa ho revo amin'ny zavatry ny tany hita maso sy azo tsapain-tanana ary ho variana amin'ny fiasana tafahoatra.

Mibaiko antsika Andriamanitra hanome ny ampahafiton'ny fotoana iainantsika hahatsiarovana ny asa famoronana. Inona no tokony hambaran'izany amintsika mikasika ny maha-zava-dehibe ny fampianarana momba io? Ahoana no hianaranao hanana fanandramana lalindalina kokoa sy sarobidy kokoa miaraka amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny fitsaharana rehefa Sabata, tahaka izay nataony?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.