Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 03 : Vita ny famoronana

12 - 18 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 18 Jan

Araka ny voalaza teo aloha, ireo andro tamin'ny herinandron'ny famoronana dia nisaina araka ny filaharany ary fantatra fa ny mamaritra azy dia fotoana maizina, ny hariva izany, ary fotoana mazava, ny maraina izany. Tsy misy fomba eken'ny saina mandanjalanja hanazavana ny momba ireo andro ireo ankoatra ny hoe mitovy amin'ny andro iainantsika ankehitriny ihany ireo. Nisy olona sasany nisarika ny saina ho amin'ny toko sy andininy toy ny Sal. 90:4 sy ny 2 Pet. 3:8 hanitrikitrihana fa arivo taona, raha ny marina, no asehon'ny andro tsirairay tamin'ny famoronana. Tsy ahafahana misintona izany fehin-kevitra izany anefa ny teny ao amin'ireo toko sy andininy ireo, ary tsy mamaha ny olana naterak'ireo izay mihevitra fa an'arivo tapitrisa taona no asehon'ireo andro ireo.

Izao koa, raha naneho fotoana lava be ireo andro ao amin'ny Genesisy, dia ampoizina ny hahitana fifandimbiasana ao amin'ny tahirin-kevitra momba ny zavatra/biby miraikitra anaty tany ('fossile'), izay mifanaraka amin'ny fifandimbiasan'ireo zava-manana aina noforonina tao anatin'ireo enina "andro' nifanarakaraka tamin'ny fotoan'ny famoronana. Araka izany dia tokony ho zava-maniry, izay noforonina tamin'ny "andro' fahatelo, no zavatra miraikitra anaty tany ('fossiles') voalohany. Ireo biby voalohany any anaty rano sy eny amin'ny rivotra no tokony ho 'fossiles' manaraka. Ary farany, dia ireo biby voalohany tety amin'ny tany maina no tokony ho hitantsika. Tsy mifanaraka amin'izany filaharana izany anefa ny tahirin-kevitra momba ny 'fossiles'. Ny voary anaty rano dia mialoha ny zava-maniry, ary ny voary ety amin'ny tany maina dia mialoha ny voary eny amin'ny rivotra. Ireo hazo fihinam-boa 'fossiles' voalohany sy ireo zava-maniry hafa mamony dia miseho aorian'ireo vondrona hafa rehetra ireo. Ny hany zavatra itoviana dia ity: ny olombelona no miseho farany ao amin'ireo fitantarana anankiroa ireo.

"Ny tantara masina dia manambara ny andro tsirairay avy teo amin'ny famoronana ho toy ny andro sisa rehetra mfandimby koa: dia nisy hariva ary nisy maraina."- PM, t. 98.

Fa ny vinavinan'ny tsy mpino hoe nila fotoana lava be tsy voafetra ny fahatanterahan'ireo toe-javatra niseho tamin'ny herinandro voalohany dia mamely mivantana ny fototry ny Sabatan'ny didy fahefatra. Izany dia mahatonga ny zavatra nataon'Andriamanitra mazava ho lasa tsy voafaritra sy manjavozavo. Izany no karazana famitahana faran'izay ratsy indrindra; fa amin'ny maro izay milaza fa mino ny fitantarana momba ny famoronana dia izany no famitahana miafina.' - SG, b. 3, t. 91.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

  1. Na dia amin'ny fanazavana tsy ara-bakiteny ny Genesisy aza, dia hevitra anankiroa no miharihary: tsy nisy mihitsy zavatra kisendrasendra teo amin'ny asa famoronana, ary tsy nisy izany hoe razambe niraisan'ny taranaka rehetra izany. Ankehitriny, tonga ny fampianaran'i Darwin momba ny fivoarana miandalana, izay mampianatra zavatra anankiroa ao anatin'ireo filazana maro samy hafa momba izany: kisendrasendra sy razambe iraisan'ny taranaka rehetra. Dia ahoana no anazavana ny Genesisy amin'ny alalan'ny tsangan-kevitra iray izay mifanohitra, hatrany amin'ny fotony Ialina indrindra?
  2. Nahoana no zava-dehibe ny fahatakarana fa ny siansa, na dia eo aza ireo zavatra tsara ataony, dia mbola ezaka ataon'ny olombelona fotsiny ihany?

Tsy misy afa-tsy tontolo iray lavo no hany mba azon'ny siansa dinihina, tontolo izay tena tsy mitovy, amin'ny lafiny maro, amin'ilay noforonina tany am-boalohany. Nahoana no zava-dehibe ny mametraka mandrakariva izany fahamarinana izany eo anoloantsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.