Lesona 04 : Famoronana : foto-kevitra ara-Baiboly

19 - 25 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny famoronana ao amin'ny Genesisy 2
Alahady 20 Jan.

"Ary izao no tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra." - Gen.2:4.

Ao amin'ny Gen.   1:1—2:3 no misy ny fanambarana voalohany mitantara ny namoronan'Andriamanitra ity izao tontolo izao misy antsika ity. Ary izany fanambarana izany no fototry ny fahamarinana hafa rehetra izay inoantsika amin'ny maha-Kristianina antsika.

Tsy mifarana eo anefa ny fitantarana momba ny famoronana. Manomboka eo amin'ny Gen. 2:3 ka hatrany amin'ny faran'io toko io, dia omena andinindininy maro kokoa isika, indrindra mikasika ny namoronana an'i Adama sy i Eva. Araka izany ny Gen. 2:4 dia tokony horaisintsika hoe fampidirana ny tantaran'ny famoronana an'i Adama sy i Eva amin'ny tsipiriany kokoa, asa famoronana izay nofintinina fohy tao amin'ny Gen. 1:26-29. Misy manam-pahaizana môderina sasany milaza hoe misy fifanoherana ao amin'ny Gen. 1 sy ny Gen. 2; ho nahagaga an'i Mosesy sy ireo mpanoratra hafa ao amin'ny Baiboly anefa izany. Raha hita fa mifanohitra ireo tantara ireo, dia tsy ho nanoratra azy ireo velively i Mosesy, indrindra indrindra hoe tsy ho nataony nifanakaiky be toy izao izy ireo. Tsy ao amin'ireo toko sy andininy ireo no misy fifanoherana, fa any amin'ireo izay mamaky ka mahita fifanoherana ao anatin'izy ireo.

Vakio ny Mat. 19:4-6. Fomba ahoana no ilazan'i Jesôsy marina tokoa ny fahamarinan'ny Gen. 1 sy 2 ara-tantara?

Mba hamaliany ny fanontaniana napetraky ny Fariseo momba ny fisaoram-bady, dia nampiasa teny nalainy avy tao amin'ny Gen. 1:27 sy Gen. 2:24 i Jesôsy, hanehoany ny fiheverany fa toe-javatra niseho ara-tantara iray ihany no resahin'ireo andininy anankiroa ireo, tsy inona izany fa ny famoronana izao tontolo izao sy ny taranak'olombelona. Porofo maro hafa inona indray no ilaintsika hanehoana fa ny Gen. 1 sy 2 dia fitantarana mirindra tsara ny amin'ny famoronana, izay foto-pampianarana sy fampianarana fototry ny fisiantsika sy ny antom-pisiantsika? Tsy vokatry ny kisendrasendra no maha-eto antsika, tsy tongatonga ho azy teto tamin'ny fomba mahagaga isika; fa voary noforonina araka ny endrik'Andriamanitra isika - ary ny fitantarana momba ny famoronana ao amin'ny Genesisy, araka izay voalaza ao amin'ny toko 1 sy 2, dia fanambaran' Andriamanitra manokana amintsika ny momba ny niandohantsika.

Vakio ny Gen. 2. Ahoana no anampian'io toko io antsika hahatakatra tsara kokoa ny atao hoe olombelona, noforonina araka ny endrik'Andriamanitra, ary nomena sitrapo, fahafahana misafidy malalaka?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.