Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Famoronana : foto-kevitra ara-Baiboly

19 - 25 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny famoronana ao amin'ny Testamenta vaovao
Alakamisy 24 Jan.

Vakio ny Asa. 17:22-31. Inona sy inona ireo fisehon-javatra tamin'io toriteny io? Taorian'ny fampidiran'i Paoly ny loha hevitra hovelabelariny, inona no loha hevitra voalohany nentiny teo amin'ireo olona manam-pahaizana ireo? And. 24, 25. Inona no lazain'i Paoly fa fifandraisana misy eo amin'Andriamanitra mpamorona sy ny olombelona? And. 26-28.

Tsy isalasalana fa anisan'ny mpihaino nanatrika teo ireo antokon'ny mpikaroka hevi-dalina ('philosophes') anankiroa antsoina hoe Stôika sy Epikoreanina. Ny Stôika dia nilaza marimarina ny fisian'ny famolavolana teo amin'ny zavaboary, fa ny Epikoreanina kosa nandà izany. Tsy nisy tamin'izy ireo nanana fahalalana Ilay tena Andriamanitra marina, fa ny hevitra aroson'izy ireo mikasika ny hoe nisy famolavolana ny fanaovana izao zavatra ary rehetra izao, dia mitovy amin'ny maro amin'ireo hevitra aroso izay mbola resa-be amin'izao androtsika izao.

Ny hevi-dehibe tsara asongadina eto dia ity: teo amin'ny fijoroany ho vavolombelona tamin'ireo olona mpandinika ('penseurs') sy lalin-tsaina ('intellectuels') mpanompo sampy ireo i Paoly dia nivadika avy hatrany tamin'ny hevitra manaporofo fa Mpamorona ny zavatra rehetra sy ny taranak'olombelona rehetra ny Tompo. Tsy nanan-javatra firy niraisana tamin'ireo olona ireo i Paoly; koa avy hatrany izy dia niditra tamin'ny zavatra izay mba niraisany tamin'izy ireo -tsy inona izany fa ny fisian'izy ireo - ary avy tamin'izany zava-misy tsy azo lavina izany no noezahiny naorina ny hevitra tiany hoporofoina. Hitantsika eto indray àry fa loha hevitra lehibe dia lehibe ao amin'ny Soratra Masina ny famoronana.

Jereo ireto toko sy andininy manaraka ireto: Mat. 19:4-6; Mar. 2:27; Lio. 3:38; Jao. 1:1-3; 2 Kôr. 4:6; Heb. 4:4; Jak. 3:9; 2 Pet. 3:5; Joda 11,14. Ny zavatra mahavariana dia ity: samy nampiasa hevitra na teny, nalaina mivantana na tsy mivantana, avy tao amin'ny tantaran'ny famoronana ao amin'ny Genesisy, ny tsirairay avy amin'ireo mpanoratra ao amin'ny Testamenta Vaovao ireo, ary izany dia porofo fanampiny maneho fa neken'ireo mpanoratra rehetra ao amin'ny Baiboly ny fitantarana ao amin'ny Genesisy ny niandohan'izao zavatra ary rehetra izao.

Vakio ny Apôk. 4:11 sy ny Apôk. 10:5,6. Inona no ambaran'ireo any an-danitra mikasika ny maha-mpamorona an'Andriamanitra?

Tsy kisendrasendra ny famoronana fa nisy izany noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andalan-teny faharoa (Apôk. 10:5,6, dia mirakitra teny mazava mampahatsiahy ny Eks. 20:11. Asehon'i Jaona eto indray, tahaka ny ao amin'ny Jao. 1:1-3, ny fifankazarany amin'ny tantaran'ny famoronana sy ny fahatokiany izany. Hadalana ny antsika raha latsaka noho izany ny ataontsika.


Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.