Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 04 : Famoronana : foto-kevitra ara-Baiboly

19 - 25 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny famoronana ao amin'ny bokin'ny Mpaminany
Alarobia 23 Jan.

"Fa izao no lazain'i Jehovah Izay nahary ny lanitra (Izy no Andriamanitra) sady namorona ny tany sy nahavita azy (Izy no nandamina azy: tsy ho tany tsy misy endrika tsy akory no namoronany azy, fa nataony honenana): Izaho no Jehovah, ary tsy misy hafa." - Isa. 45:18.

Manantitrantitra ny fikasan'Andriamanitra hanomana toerana honenan'ny olombelona ny Isa. 45:18; araka izany, dia tsy kisendrasendra tsy akory ny maha-mety ho an'ny fiainana ny tany.

Hevero ny toetry ny tany sasantsasany izay mahatonga azy ho toerana mety ho an'ny fiainan'ny olombelona, fa tsy tahaka ireo planeta hafa ao amin'ny vondron'ny planeta manodidina ny masoandro ('système solaire'). Voalohany, misy betsaka ny rano. Misy porofo sasany maneho hoe misy fihetsiketsehan-drano ihany ao amin'ny planeta Marsa, fa tsy misy any kosa, na any amin'ny planeta hafa ankoatra ny tany, ny rano mihandrona. Toetry ny tany iray hafa, azy manokana, ny taharon'ny rivotra, eo amin'ny 21% eo ho eo ny ôksizenina, ary 78% kosa ny nitirôzenina. Ny 'gaz carbonique' na ny 'hélium' kosa no manjaka ao amin'ny rivotra any amin'ny planeta hafa, fa ny tany irery ihany no manana rivotra mety ho an'ny fiainana. Ny fiovaovan'ny toetry ny andro eto an-tany dia mety ho an'ny fiainana eto an-tany, fa tsy mba tahaka ny any amin'ny planeta hafa ato amin'ny vondron'ny planeta manodidina ny masoandro misy ny planetantsika. Lafin-javatra maromaro mitambatra no mahatonga izany, anisan'izany ny elanelana misy eo amin'ny tany sy ny masoandro, ny taharon'ny rivotra, ny lanjan'ny tany ('masse de la terre'), ary ny hafainganan'ny fihodinany, izay mamaritra ny halavan'ny andro sy ny alina. Ireo lafin-javatra rehetra ireo, sy ny maro hafa koa, dia mahatonga ny tany ho hany planeta fantatra fa azo iainana.

Ahoana no ifandraisan'ireto toko sy andininy manaraka ireto amin'ireo toe-javatra nitranga voalaza ao amin'ny Gen. 1? Isa. 44:24; 45:12; Jer. 51:15,16; Amô. 4:13; Jônà 1:9; Zak. 12:1.

Saintsaino ireo zavatra fonosin'ny niandohantsika sy ny mahazava-dehibe ny tsy fisalasalana momba azy ireo eo amin'ny fahafantarantsika hoe iza isika, inona no antony mahaeto antsika, ary inona no azontsika antenaina eo amin'ny tontolo iray izay, raha ny maha-izy azy, tsy manolotra fanantenana velively.


Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.