Lesona 04 : Famoronana : foto-kevitra ara-Baiboly

19 - 25 Jan 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana : Foto-kevitra ara-Baiboly
Sabata 19 Jan.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 2; Mat. 19:4-6; Sal. 8; Jöba 38:1-21; 42:1-6; Isa. 45:18; Asa. 17:22-31.

 

Tsianjery"Ary hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana flazantsara mandrakizay hotorina amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: 'Matahora an'Andriamanitra, ka omeo voninahitra Izy; fa tonga ny andro ftsarany; ary miankohofa eo anoloan'Izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano'." -Apok. 14:6,7.

Fototra ho an'ny andalan-teny maro momba ny famoronana hita ao amin'ny Soratra Masina ny Gen. 1: 1—2:3. Misy teny ao amin'ny SM sasany fantatra mazava hoe ny Gen. 1 no nanovozan-kevitra, misy hafa kosa tsy hita mivantana izany. Matetika ireo andalan-teny tsy manovo hevitra mivantana dia ahitana teny na hevitra sasantsasany miverimberina fa tsy mampiasa mivantana ilay andalan-teny ao amin'ny andininy anovozana hevitra, toy ny 2 Kör. 4:6, ohatra: "Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: 'Aoka ny mazava

hahazava ao amin'ny maizina,' no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy." Mifanohitra amin'izany kosa ny Heb. 4:4, izay mampiasa mivantana andalan-teny nalaina avy tao amin'ny Gen. 2:2: "Fa nilaza ny andro fahafito Izy eo amin'ny teny anankiray araka izao: 'Ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito'."

Amin'ity herinandro ity isika dia hijery toko sy andininy maro samihafa izay mampitodika ho amin'ny fitantarana ao amin'ny Genesisy ary mampiseho hoe azon'ireo mpanoratra hafa ao amin'ny Baiboly fa fanehoana ara-bakiteny ny niandohan'ny olombelona izany fitantarana izany.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.