Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Famoronana sy fitondrantena mendrika

26 Jan - 01 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fiankinantsika loha amin'ny Mpamorona
Alahady 27 Jan.

Ny Gen. 2:7 dia maneho ny sarin'Andriamanitra mamorona an'i Adama mitokana, ary mampiseho azy ho zava-manana aina manan-tsaina sy manam-panahy, fa tsy toy ny biby. Tsy voalazan'ilay andininy kanefa azontsika alaina sary an-tsaina Andriamanitra mampiasa ny tanany mamolavola ny vovoka hanome ny bika sy ny tsanganana noeritreretiny. Mety hieritreritra isika hoe Ilay Mpanjaka lehibe manapaka izao

tontolo rehetra izao koa ve dia hanetry tena handoto ny tanany mba hanao ny olona, kanefa dia Mpamorona mandray anjara akaiky dia akaiky amin'ny famoronana no anehoan'ny Baiboly an'Andriamanitra. Nisy fotoana maro voarakitra ao amin'ny Soratra Masina, nifampikasohan' Andriamanitra an-tsitrapo tamin'izao zavatra ary rehetra izao hita maso sy azo tsapain-tanana. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny Eks. 32:15, 16; Lio. 4:40; ary Jao. 9:6. Ary marina tokoa izany, fa ny nahatongavan'i Kristy ho olombelona nitafy nofo - ka tamin'izany Izy dia nifanerasera isan'andro tamin'ny tontolo nohariana tahaka ny ataontsika ihany - dia mitsipaka ny fiheverana hoe tsy hanetry tena "handoto ny tanany" eo anivon'ny taranak'olombelona Andriamanitra.

Vakio ny Gen. 2:16,17. Inona no baiko nomen'Andriamanitra an'i Adama? Inona no raketin'izany baiko izany?

Mety hanontany isika hoe: inona no zo ananan'Andriamanitra ka hahafahany manome fitsipika an'i Adama sy i Eva? Ampitahao amin'ny toe-javatra iainan'ny ankizy iray ao amin'ny fianakaviana iray io toe-javatra io. Manome ilay zaza trano fonenana sy izay rehetra ilainy eo amin'ny fiainana ireo ray aman-dreniny. Tian'izy ireo ilay zaza ary ireo tombontsoa tsara indrindra ho azy no ao an-tsain'izy ireo. Ny fanandramana lehibe kokoa nataon'izy ireo sy ny fahendren'izy ireo dia hiaro azy tsy ho tratry ny fahoriana be raha toa ka manaiky ny fitarihan'izy ireo lalana azy ilay zaza. Misy ankizy sasany mahita hoe manahirana io fitarihan-dalana io; iaraha-manaiky manerana izao tontolo izao anefa fa tsy maintsy manaiky ny fitsipiky ny ray aman-dreniny ny zaza raha mbola miankin-doha amin'ny ray aman-dreniny eo amin'ny zavatra rehetra ilainy. Toy izany koa, satria isika miankina mandrakariva amin'Ilay Raintsika any an-danitra eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny zavatra rehetra ilaina momba ny fiainana, dia mety mandrakariva ho antsika ny manaiky ny fitarihan'Andriamanitra lalana. Satria Izy Andriamanitra fitiavana, dia azontsika atao ny matoky fa hanome mandrakariva izay ilaintsika mba hahasoa antsika Izy.

Vakio ny Sal. 95:6,7 sy ny Sal. 100. Ahoana no filazan'ny mpanao Salamo ny fiankinantsika loha amin'Andriamanitra? Inona ireo andraikitra apetrak'izany fiankinan-doha mandeha ho azy izany amintsika, indrindra eo amin'ny fomba itondrantsika ny hafa?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.