Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Famoronana sy fitondrantena mendrika

26 Jan - 01 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fitondrantena mendrika sy ny maha tompon'andraikitra anao
Alakamisy 31 Jan.

Tao amin'ny lesona tany aloha dia nijery ny toritenin'i Paoly ho an'ny olona tany Atena isika (Asa. 17:16-31). Araho ny fanaporofoana nampiasainy, ka tsy ny nanombohany azy fotsiny ihany no marihina amin'izany, fa ny namaranany azy koa. Inona no tena zava-dehibe mikasika ny fehin-kevitra nahatongavany, indrindra indrindra mikasika ny resaka hoe fototra niandohana sy fitondrantena mendrika?

Ny toritenin'i Paoly ho an'ny olona tany Atena dia natombony tamin'ny famoronana ary nofaranany tamin'ny fitsarana. Araka ny fanambaran'i Paoly, Ilay Andriamanitra nanao izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy dia nanendry andro iray hitsarany izao tontolo izao. Ny hoe nomena fitondrantena mendrika ianao dia midika hoe tompon'andraikitra ianao, ary ny tsirairay amintsika dia hotazonina ho tompon'andraikitra ny amin'ny asa ataontsika sy ny teny aloaky ny vavantsika (jereo ny Mpit.T. 12:14 sy ny Mat. 12:36,37).

Vakio ny Apòk. 20:11-13 sy ny Mat. 25:31-40. Inona no ampianarina mazava ao amin'ireo andininy ireo, izay mifamatotra mivantana amin'ny fitondrantena mendrika?

Ny olona rehetra velona hatramin'izay dia hihaona eo anatrehan'Andriamanitra mba hiatrika ny fitsarana. Ny fihetsika nasehon'ny olona tsirairay tamin'ireo olona sahirana no mahasamy hafa ireo antokon'olona roa ao amin'ny fanoharana nataon'i Jesòsy. Mahaliana ny Mpamorona ny fomba ifampitondran' ny voariny, indrindra fa ny fomba itondrany ireo mahantra. Tsy misy toerana ho an'ny foto-kevitra momba ny fifantenana araka ny lalàn'ny zavaboary mandeha ho azy, any an-danitra; mifanohitra amin'ny toetr'Ilay Andriamanitry ny fiadanana izany.

Raha misy zavatra ampianarin'ny Baiboly, anisan'izany ny hoe Andriamanitra mihitsy, indray andro any, no hanome ny rariny izay tsy ampy mihitsy eto amin'ity izao tontolo izao ity.

Ankoatra izany, ny resaka fitsarana manontolo dia midika hoe misy didy momba ny fitondrantena: Nahoana moa Andriamanitra no hitsara, sy hanafay koa indrindra indrindra, raha tsy misy ny fitsipi-pitondrantena izay azo itazonana ny olona ho tompon'andraikitra?

Saintsaino ny maha-zavatra azo antoka fa misy marina ny fitsarana. Nahoana àry ny filazantsara sy ny teny fikasana momba ny famonjena ao amin'i Kristy no tena zava-dehibe tokoa mba hananantsika toky eo amin'izany fitsarana izany?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.