Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Famoronana sy fitondrantena mendrika

26 Jan - 01 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny toetry ny Mpamorona antsika
Alarobia 30 Jan.

Noforonin'Andriamanitra tahaka ny endriny isika; ny dikan'izany dia izao: ankoatra ny zavatra hafa, ny fikasany ho antsika dia ny hanahafantsika Azy eo amin'ny toetra. Izany hoe, tokony ho tahaka Azy isika, araka izay azontsika olombelona atao (mariho fa ny hoe tahaka an'Andriamanitra dia tsy mitovy amin'ny hoe te ho Andriamanitra, fahasamihafana lehibe dia lehibe izany). Mba hahatonga

antsika ho tahaka an' Andriamanitra, amin'ny heviny hoe mitaratra ny toetrany isika, dia tsy maintsy manana fahalalana marina izany toetrany izany isika.

Vakio ny Mat. 5:44-48. Inona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny toetran'Andriamanitra, ary tsy momba ny toetran'Andriamanitra ihany, fa momba ny fomba tokony handefasantsika taratra ny toetrany eo amin'ny fiainantsika koa?

Vakio ny Lio. 10:29-37. Eto indray, inona no ambaran'io tantara io mikasika ny toetran'Andriamanitra ary fomba ahoana no tokony hahitana taratra izany eo amin'ny taranak' olombelona? Jereo koa ny Fil. 2:1-8.

Lehilahy anankiroa samy hafa fiaviana no mpandray anjara ao amin'ny tantara notantarain'i Jesôsy ary nifankahala ireo antokon'olona nisy azy roa lahy ireo. Nasehon'i Jesôsy anefa fa mpinamana izy ireo, izany hoe manana andraikitra amin'ny anankiray ny anankiray; koa faly Andriamanitra rehefa napetrak'izy ireo any ny fahasamihafan'izy ireo ka naneho fihetsika feno hatsaram-panahy sy fangoraham-po tamin'ilay "namany' ilay lehilahy iray.

Endrey ny fifanoherana hita eo amin'ny foto-kevitry ny fanjakan'Andriamanitra sy ny foto-kevitry ny fanapahan'i Satana. Miantso ny matanjaka hiahy ny malemy Andriamanitra, fa ny foto-kevitr'i Satana kosa dia miantso ny matanjaka hanararaotra ny malemy. Tontolo anjakan'ny fifandraisana feno fiadanana no noforonin'Andriamanitra, saingy nosimban'i Satana tanteraka izany hany ka maro no mihevitra ny lalán'izay matanjaka indrindra ('la loi du plus fort') ho fitsipi-pitondrantena ara-dalána. Raha ny fizotry ny fifantenana araka ny lalán'ny zavaboary mandeha ho azy izay feno herisetra (ny matanjaka mandresy ny malemy) no fomba nahatonga ny fisiantsika, nahoana moa no hafa noho izany ny fihetsitsika? Raha manaiky io fomba fijery io isika, moa ve isika manaraka an'Andriamanitra sy ireo lalán'ny zavaboary araka izay nandidiany azy, rehefa ny tombontsoantsika manokana no arosontsika fa ireo "tsy mba voafantina araka ny lalán'ny zavaboary mandeha ho azy' tsy raharahaintsika? [Tsia, tsy manaraka Azy isika amin'izany.]

Inona ireo fomba hafa ahitanao fa ny fahafantarana ny fototra niandohantsika dia mety hisy akony eo amin'ny foto-kevitra momba ny fitondrantena tanantsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.