Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Famoronana sy fitondrantena mendrika

26 Jan - 01 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Famoronana sy fitondrantena mendrika
Sabata 26 Jan.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Gen. 2:16,17; Gen. 1:26-28; Jak. 3:9; Asa. 17:26; Ohab. 14:31; Mat. 5:44-48; Apòk. 20:11-13.

 

Tsianjery "Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: 'Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany; fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa hianao'. " - Gen. 2:16,17.

Tian'ny olona ny miresaka momba ny "zon'olombelona". Hatramin'ny 'La Grande Charte' (1215), sy ny Fanambaran'ny Frantsay ny Zon'ny Olona sy ny Olom-pirenena (1789) ka hatramin'ireo fanambarana maro samy hafa nataon'ny Firenena Mikambana, dia voizina ny hevitra hoe manana "zo fototra tsy azo foanana" sasantsasany ny olombelona, zo izay tsy azon'iza na iza esorina ara-drariny amintsika. Antsika izy

ireny amin'ny maha-olombelona antsika (izany aloha no lazaina ao amin'ilay tsangan-kevitra).

Mipetraka foana ny fanontaniana manao hoe: Inona moa ireo zo ireo? Ahoana no amaritantsika hoe inona izy ireo? Mety miova ve ireo zo ireo; raha izany, amin'ny fomba ahoana? Nahoana anefa isika olombelona no tokony hanana ireo zo ireo?

Any amin'ny firenena sasany, ohatra, tsy nomena zo hifidy ny vehivavy raha tsy tamin'ny taonjato 20 (misy firenena sasany aza mbola tsy manome izany). Eto am-panombohana, ahoana anefa no ahafahan'ny fitondram-panjakana iray manome zavatra ho an'ny olona, zavatra izay zon'izy ireo "tsy azo foanana"?

Fanontaniana saro-baliana, ary ny valiny dia mifamatotra tsy azo sarahina amin'ny fanontaniana momba ny fototra niandohan' ny olombelona, izay lesona hodinihintsika amin'ity herinandro ity.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.