Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 05 : Famoronana sy fitondrantena mendrika

26 Jan - 01 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Avy amin'ny ra iray ihany
Talata 29 Jan.

Nomena an'i Adama, ao amin'ny Gen. 2:23, ny andraikitra hanome anarana ny vadiny, izay nataony hoe Havah. Io teny io dia mifandray amin'ny matoanteny hebreo hoe hayah, izay midika hoe "miaina" (ny teny hoe lehayim, "ho an'ny aina!", izay mifandraika amin'io, no ampiasain'ny Jiosy indraindray). Ny teny hebreo izay nadika hoe "Eva" (Havah) dia azo adika hoe "mpanome aina." Ny anaran'i Eva dia maneho fa izy no razamben'ny olombelona rehetra. Fianakaviana iray ihany isika rehetra, amin'ny heviny tena ara-bakiteny indrindra.

Vakio ny Asa. 17:26. Ampifandraisin'i Paoly amin'ny famoronana ny maha-mpihavana ny taranak'olombelona rehetra? Amin'ny fomba ahoana? Ampitahao amin'ny Mat. 23:9.

Iray ihany isika satria isika rehetra dia taranaky ny vehivavy iray, i Eva, sy ny lehilahy iray, i Adama. Ary Andriamanitra no Raintsika rehetra. Izany no fototry ny fitovian'ny olombelona. Hevero hoe ho toa inona ny fifandraisan'ny olombelona raha nanaiky io fahamarinana lehibe io ny olona rehetra. Raha toa isika ka mila porofo hoe manao ahoana ny halalin'ny hantsana nahalavoantsika sy ny hamafin'ny fanimban'ny ota antsika, dia ao amin'izao toe-javatra mampalahelo izao no ahitantsika izany: mazána no ratsy kokoa noho ny fitondran'ny olona sasany ny biby ny fifampitondrantsika samy olombelona.

Vakio ny Ohab. 14:31 sy ny Ohab. 22:2. Ahoana no anampian'ireo toko sy andininy ireo antsika hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny fitondrantena mendrika sy ny hoe noforonin' Andriamanitra isika?

Misy zavatra maro mampizarazara ny taranak'olombelona: ny pólitika, ny firenena, ny foko, ary mazava ho azy, ny toe-karena. Ny toe-karena no azo lazaina fa anankiray amin'ireo antony lehibe indrindra mampizarazara (na dia tsy tonga tamin'ny ambaratonga noheverin'i Karl Marx mihitsy aza izany: tsy nitambatra mihitsy mantsy ny mpiasa rehetra eo amin'izao tontolo izao; ny mifanohitra amin'izany aza no zava-nisy, fa niady nifamely ny mpiasa ary ny firenena niaviany avy no fototry ny ady). Ankehitriny, tahaka ny hatramin'izay, dia mazána no nifampijery an'avona sy tamim-piahiahiana ny mahantra sy ny manan-karena. Impiry impiry akory moa ireny toe-po ireny no nitarika ho amin'ny herisetra, ho amin'ny ady mihitsy aza. Ireo antony mahatonga ny fahantrana sy ny vahaolana momba izany dia mbola mahasanganehana antsika hatrany (jereo ny Mat. 26:11), misy zavatra anankiray anefa azo antoka avy amin'ny Tenin'Andriamanitra; na manan-karena isika na mahantra, isika rehetra dia mendrika ny haja izay antsika noho ny fototra niandohantsika.

Taona maro lasa izay, rehefa lasa nalaza be ny tsangan-kevitr'i Darwin, dia nisy olona sasany nanaiky ny fanararaotan'ny manan-karena ny mahantra ho ara-dalána noho ny "tsangan-kevitr'i Darwin momba ny fiaraha-monina", ka ny nahatonga ilay hevitra dia satria, eo amin'ny tontolon'ny zavaboary, dia mandresy sy manararaotra ny malemy ny matanjaka, koa nahoana moa no tsy azo ampiharina amin'ny toe-karena ihany koa izany foto-kevitra izany? Ahoana no maha-ohatra iray hafa an'izany, izay maneho ny mahazava-dehibe indrindra ny fahafantarana marina ny fototra niandohana, mba hahazoana an-tsaina ny fitondrantena mendrika

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.