Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Famoronana sy ny fahalavoana

02 - 8 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fahasoavana sy fitsarana tany Edena (2)
Alakamisy 07 Feb.

Fanambarana (na filazána mandidy) no naloaky ny vavan'Andriamanitra ao amin'ny Gen. 1 sy 2, fanambarana (na filazána mandidy) toy ny hoe: "Misia fanazavana eny amin'ny habakabaky ny lanitra (...) Aoka ny tany hamoaka zava-manan-aina (...) Tsy tsara raha irery ralehilahy." Ireo fanambarana rehetra ireo dia mikasika ny famoronana, sy ny fametrahana ny taranak'olombelona tao amin'izany zavatra ary izany. Araka ny hitantsika omaly, ny fanambarana manaraka voarakitra an-tsoratra ao amin'ny Baiboly dia hita ao amin'ny Gen. 3:14,15; atolotr'i Jehóvah ny taranak'olombelona ao amin'ireo andininy ireo ny filazantsara. Araka izany áry, ny fanambarana ao amin'ny Soratra Masina nataon'Andriamanitra voalohany dia mikasika ny famoronana, ary ny fanambarána manaraka izany dia mikasika ny fanavotana - ary ao anatin'ny tontolon-kevitry ny fitsarana no miseho io fanavotana io. Ary tsy maintsy ho izany izy io. Rehefa dinihina, inona tokoa moa no antony ilána ny filazantsara, inona tokoa ny "vaovao mahafaly," raha tsy misy fitsarana, raha tsy misy fanamelohana ka tsy iharan'izany ilay olo-meloka? Ny hoe "filazantsara" dia efa mirakitra rahateo ao anatiny hevitra midika fisian'ny fanamelohana, fanamelohana izay tsy voatery hatrehintsika. Izany no "vaovao mahafaly"!

Na dia nandika ny lalán'Andriamanitra aza isika, ary na dia hitsara ireny fandikan-dalána ireny aza Andriamanitra, ao amin'i Kristy Jesósy isika dia tsy iharan'ny fanamelohana, izay tsy azo ihodivirana, entin'io fitsarana io.

Ny famoronana sy ny filazantsara ary ny fitsarana dia samy hita ao amin'ireo takila voalohany ao amin'ny Baiboly, ary tsy ao amin'ireo takila voalohany ireo fotsiny ihany, fa ao amin'ireo takila farany ihany koa. Vakio ny Apók. 14:6,7. Mifandray amin'ireo toko telo voalohany ao amin'ny Genesisy ireo andininy ireo. Amin'ny fomba ahoana? Izany hoe, inona ireo hevitra mitovy hita ao amin'ireo andininy rehetra ireo?

Mahita isika ao amin'ny Apók. 14:6,7 filazana momba an'Andriamanitra amin'ny maha-Mpamorona Azy, izay lohahevitra fototra ao amin'ireo takila voalohany ao amin'ny Genesisy. Ny "filazantsara mandrakizay" anefa no mandeha voalohany ao amin'ny Apók. 14, arahin'ny fanambarana momba ny fitsarana, tahaka ny ao amin'ny Gen. 3. Hita ao tokoa ny fitsarana, saingy tsy mialoha ny filazantsara izany. Tsy maintsy fahasoavana, araka izany, no fototra iorenan'ny hafatry ny fahamarinana ankehitriny entintsika, vaovao mahafaly izay milaza fa afaka mijoro voavela heloka sy voadio ary nohamarinina isika amin'ny alalan'i Jesósy, na dia mendrika ny homelohina aza isika. Raha tsy nisy ny filazantsara, ny anjara miandry antsika dia hitovy amin'ny an'ny menarana sy ny taranany, fa tsy amin'ny anjara miandry ilay vehivavy sy ny taranany. Ary mahavariana indrindra fa miseho io vaovao lehibe io na dia tao Edena aza, ao amin'ireo teny fanambarana voalohany nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao lavo.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.