Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Famoronana sy ny fahalavoana

02 - 8 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fahasoavana sy fitsarana tany Edena (1)
Alarobia 06 Feb.

Fanontaniana avokoa ireo tenin'i Jehôvah voalohany taorian'ny fahalavoana, ao amin'ny Gen. 3: "Aiza moa hianao? (...) Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka hianao? Efa nihinananao va ny hazo izay nandrarako anao tsy hihinananao? (...) Inona izao nataonao izao?" - Gen. 3:9,11,13.

Mifanohitra   amin'izany, ny fanambarana voalohany nataon'Andriamanitra ao amin'ny toko 3 — ny filazana ny zava-misy voalohany nataony — no manarakaraka ireo fanontaniana ireo. Inona no nolazain'Andriamanitra, rehefa niresaka tamin'ilay menarana Izy, ary inona no hevitra fonosin'ny teniny? Jereo ny Gen. 3:14,15.

Saintsaino hoe midika inona sy inona ny zavatra mitranga eto. Fanamelohana an'i Satana, fa tsy ny taranak'olombelona, raha ny marina, no fanambarana voalohany nataon' Andriamanitra tamin'izao tontolo izao lavo. Eny, ao amin'io fanamelohana an'i Satana io tokoa Andriamanitra no manome ny fanantenana sy ny teny fikasana momba ny filazantsara (and. 15) ho an'ny taranak'olombelona. Eo am-pilazana ny anjara miandry an'i Satana Izy no manambara ny fanantenan'ny taranak'olombelona. Na teo aza ny fahotan'i Adama sy i Eva, avy hatrany ny Tompo dia naneho tamin'izy ireo ny teny fikasana mampanantena fanavotana.

Mariho koa, fa taorian'io teny fikasana io, taorian'ny nanomezana fanantenana fahasoavana sy famonjena, ao amin'ny and. 15 (izay fantatra koa amin'ny hoe "Teny Fikasan'ny Filazantsara Voalohany"), eny, taorian'io fotoana io ihany vao nanonona didim-pitsarana ampiharina amin'i Adama sy i Eva i Jehôvah: "Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: 'Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan-anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka (...)' Ary hoy koa Izy tamin'i Adama: 'Saria efa nihaino ny feon'ny vadinao hianao (...)'" - Gen. 3:16,17.

Aoka ho voaraintsika io hevitra asongadina io: ny teny fampanantenana famonjena no tonga voalohany, izay vao nanaraka ny fitsarana. Ao anatin'ny sehatry ny filazantsara irery ihany àry izany no tonga ny fitsarana; raha tsy izany, dia tsy midika na inona na inona afa-tsy fanamelohana ny fitsarana. Mazava anefa ny fanambaran'ny Soratra Masina: "Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao." - Jao. 3:17.

Nahoana no zava-dehibe indrindra ny misaintsaina mandrakariva hoe ny hamonjy antsika no tanjona kendren'Andriamanitra fa tsy ny hanameloka antsika? Mahatonga antsika tsy hahatazana io fahamarinana lehibe dia lehibe io ny fahotana eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny fomba ahoana? Izany hoe, ahoana no mahatonga ny fahotana hampivily antsika hiala lavitra an'Andriamanitra?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.