Lesona 06 : Famoronana sy ny fahalavoana

02 - 8 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny vehivavy sy ny menarana
Alatsinainy 04 Feb.

Vakio ny Gen. 3:2,3. Ahoana, hoy ravehivavy, tamin'ny menarana? Inona ireo fahadisoana nataony?

Na dia fantatr'i Eva mazava tsara aza ny baikon'Andriamanitra, ary mampiseho ny fahadisoany izany, dia nanao fanambarana mihoatra izay voalazan'Andriamanitra izy, araka izay voasoratra ao amin'ny Baiboly aloha. Nanafatrafatra an'i Adama sy Eva mazava tsara Andriamanitra mba tsy hihinana amin'ny voan'ilay hazo; tsy nisy filazana mihitsy na kely aza mikasika ny hoe fanendrena izany. Koa satria tsy fantatsika ny antony nandrisika azy hilaza izany dia tsara indrindra raha tsy mieritreritra momba ny fototra nipoiran'izany isika. Tsy isalasalana anefa fa ny fieritreretany hoe tsy tokony hanendry ilay voankazo izy dia tokony hahatonga azy tsy hanana fironana loatra hihinana izany, satria ataony ahoana no fihinana zavatra tsy azony kasihina.

Impiry isika no miatrika zavatra toy izany ankehitriny: misy olona tonga miaraka amin'ny fampianarana izay mifanaraka amin'ny Soratra Masina amin'ny ankamaroan'ny hevitra raketiny, fa tsy amin'ny hevitra rehetra? Ireo hevitra vitsivitsy tsy mifanaraka amin'ny Soratra Masina ireo anefa dia afaka manimba ny zavatra hafa rehetra. Ny fahadisoana, na dia afangaro amin'ny fahamarinana aza, dia mitoetra ho fahadisoana foana.

Vakio ny Mat. 15:7-9. Inona no faniniana nataon'i Jesösy tamin'ny mpanora-daläna sy ny Fariseo mikasika ny fanampiana hevitr'olombelona amin'ny Tenin'Andriamanitra? Ampitahao amin'ny Apök. 22:18 sy ny Kol. 2:20-23 izany. Inona no loza ateraky ny fanaovana fitsipika izay heverintsika fa hiaro antsika amin'ny fahotana? And. 23.

Ny olana amin'ny fahotana dia tsy ny tsy fahampian'ny fitsipika tsy akory, fa ny fo miharatsy.Na dia eo amin'ny fiaraha-monina eo amin'izao tontolo izao aza dia matetika isika no mandre antso, mitaky laläna maro kokoa hamaizana ny heloka bevava, kanefa efa ampy tsara ny laläna misy. Tsy dia laläna vaovao loatra no ilaintsika fa fo vaovao.

Mety ho tandindomin-doza isika hanaraka ireo zavatra izay ampitandremana eto. Amin'ny fomba ahoana? Misy lanjany lehibe indrindra ireo filamatra mifototra amin'ny foto-kevitra ara-Baiboly. Mipetraka ny fanontaniana: Ahoana no ahazoantsika antoka fa tsy hitarika antsika hivaona ireo filamatra sy fitsipika ampiharintsika? Ento eo amin'ny kilasy ny valin-teninao.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.