Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Famoronana sy ny fahalavoana

02 - 8 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Voafitaky ny porofo miharihary
Talata 05 Feb.

Vakio ny Gen. 3:4-6. Inona ireo fitsipika nitarika ho amin'ny fahalavoan'i Adama sy i Eva? Inona no lesona azontsika ianarana avy amin'ny fanandramana nataon'izy ireo, izay afaka hanampy antsika hamaha ny olan'ny fakam-panahy atrehintsika koa, na inona izany na inona?

Nahomby i Satana teo amin'ny fitaomany an'i Eva hiresaka sy teo amin'ny fampidirany fisalasalana mikasika izay nolazain'Andriamanitra sy ny anton'izany. Indro izy ankehitriny milaza amin'i Eva fa tsy milaza ny marina Andriamanitra, sady manome fanazavana mikasika ny antony nanosika an'Andriamanitra handrara azy ireo tsy hihinana amin'ilay voankazo izy. Araka ny hevitra asisik'i Satana, dia afenin'Andriamanitra ny zavatra tsara mba hihazonana an'i Adama sy i Eva ho ambany ka tsy ho afaka hampiasa amin'ny fahafenoany ny hery ao anatiny. Ny fanaovan'i Satana izany dia mifototra amin'ilay fanontaniana napetrany tamin'ny voalohany mikasika ny hoe: misy hazo sasany ve tsy navelan'Andriamanitra ihinanan'izy ireo.

Lafin-javatra telo no porofo ampiasain'i Eva, izay nitarika azy ho amin'ny fehin-kevitra hoe: hahazo tombontsoa avy amin'ny fihinanana ilay voankazo izy. Voalohany, hitany fa tsara ho fihinana ny voan'ilay hazo. Nandinika ilay menarana nihinana ilay voankazo angamba izy. Ary nety ho nanazava koa ilay menarana hoe: tena tsara ny tsiron'ilay voankazo. Mahaliana fa mahatsikaritra i Eva hoe "tsara ho fhinana" ny voan'ilay hazo na dia efa norarana aza izy mivady mba tsy hihinana amin'izany.

Ny lafiny faharoa amin'ny porofo izay nandresy lahatra an'i Eva hihinana ilay voankazo ny hoe "mahafnaritra ny maso" ilay izy. Tsy isalasalana fa tsara tarehy avokoa ny voankazo rehetra tao amin'ny saha, kanefa noho ny antony tsy fantatra, dia nanintona an'i Eva tamin'ny fomba manokana ilay voankazo izay natolotr'i Satana azy.

Ilay heverina fa hery mampahahendry ao amin'ilay voankazo indray no antony fahatelo nahatonga an'i Eva ho te hihinana ilay voankazo. Nanome toky azy mantsy ilay menarana fa ny fihinanany io voankazo io dia hampivelatra ny fahalalany ary hahatonga azy ho tahaka an'Andriamanitra. Eny, ny toe-javatra mampalahelo eto, izay maneso, dia ity: I Eva anie, araka ny voalazan'ny Baiboly, ka efa tahaka an'Andriamanitra e (Gen. 1:27)!

Lazaina amintsika fa voafitaka i Eva, fa i Adama kosa tsy mba voafitaka (1 Tim. 2:14). Raha tsy voafitaka àry i Adama, nahoana izy no nihinana ilay voankazo? Ninia tsy nankatò an'Andriamanitra i Adama, i Eva no nosafidiny harahina fa tsy Andriamanitra. Impiry impiry akory moa no ahitana fitondrantena toy izany ankehitriny? Alaim-panahy mora foana tokoa isika hanaraka izay lazain'ny hafa sy ataony, na dia mifanohitra amin'ny Tenin' Andriamanitra aza ny tenin'izy ireo sy ny ataon'izy ireo. I Eva no nohenoin'i Adama fa tsy Andriamanitra, ary ny sisa dia izao nofy ratsy fantatra amin'ny hoe tantaran'ny olombelona izao (jer. ny Rôm. 5:12-21).

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.