Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 06 : Famoronana sy ny fahalavoana

02 - 8 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny
Zoma 08 Feb.

"Nomen'Andriamanitra ireo razambentsika voalohany ny sakafo izay noheveriny fa tokony hohanin'ny taranak'olombelona. Nifanohitra tamin'ny drafitra novolavolainy ny hoe esorina amin'ny zava-manana aina, na inona io na inona, ny ainy. Tsy tokony hisy fahafatesana tany Edena (...)" — CC, t. 228.

"Asehon'i Satana ho lalám-pitiavan-tena ny lalám-pitiavan'Andriamanitra. Lazainy fa tsy mety ho vitantsika ny mankató ny fitsipik'izany lalána izany. Ny fahalavoan'ireo

razambentsika voalohany, sy ny fahoriana rehetra vokatr'izany, dia hiampangany ny Mpahary, ka tarihiny ny olona hijery an'Andriamanitra ho Ilay niavian'ny fahotana sy ny fjaliana ary ny fahafatesana. Hanala sarona io ftaka io Jesosy." — IFM, t. 14.

"Tsy nafoy hizaka ireo vokatry ny ratsy izay nosafidiny anefa ny olombelona. Nomena tao amin'ny didim-pitsarana izay navoaka hanamelohana an'i Satana ny filazana momba ny fanavotana ho avy (...) Io didim-pitsarana io áry izany, dia teny fikasana ho an'ireo razambentsika voalohany izay nandre ny famoahana izany didim-pitsarana izany. Mialoha ny nandrenesany ny amin'ny tsilo sy ny hery, ny amin'ny fisasarana be sy ny alahelo izay tsy maintsy ho anjara miandry azy, na ny amin'ny vovoka izay tsy maintsy hiverenany, dia teny izay tsy isalasalana fa nanome fanantenana azy ireo no nohenoin'izy ireo. Izay rehetra very noho izy ireo nanaiky an'i Satana dia mety ho azon'izy ireo indray amin'ny alalan'i Kristy." — Ed, t. 27.

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

  1. Avereno dinihina ao amin'ny kilasy ny valin-teny nomenareo ilay fanontaniana farany ao amin'ny lesona tamin'ny Alatsinainy. Inona ireo karazana fitsipika foronintsika izay mety hahatonga antsika ho ireo olona izay melohin'i Jesósy indrindra? Etsy an-danin'izay, ahoana no ahafahantsika manao fanekena, fanekena izay mety hanampy antsika eo amin'ny fanarahana tsara kokoa ireo foto-kevitry ny fahamarinana voambara ao amin'ny Baiboly?
  2. Nitoky tamin'ny retsi-pamantarany i Eva, fa tsy tamin'ny baiko tena mazava avy amin'Andriamanitra. Nahoana no mora dia mora amintsika koa ny manao toy izany?
  3. Saintsaino mandrakariva ny fifanoherana miharihary misy eo amin'ny tantaran'ny famoronana sy ireo hevitra maro samihafa avy amin'ny fampianarana momba ny fivoarana miandalana, izay milaza fa ny faharatsiana, izay araka ny toetry ny zavaboary rahateo ('naturel'), dia tao anatin'ny fizotry ny famoronana nataon' Andriamanitra tany am-boalohany. Nahoana no sarotra ny mampifanaraka fomba fijery mifanohitra toy izany mikasika ny niandohantsika kanefa amin'ny farany tsy manimba ny hevitra mazava ao amin'ny Baiboly? Nahoana no zava-dehibe ny fahafantarana marina ny Famoronana raha tiana ny hahazo fahalalana marina momba ny fahalavoana?
  4. Misy kolontsaina sasany mahita hoe hadalana tsotra izao ny fiheverana fa tena misy ara-bakiteny ny devoly; mifanohitra amin'izany kosa indray ny hafa, fa tsy mety afaka ao an-tsain'izy ireny ny herin'ny ratsy sy ny fanahy ratsy. Ary ahoana hoy ny kolontsainareo? Inona no fironana misy ao amin'ny olona, ary fomba ahoana no ianaranao mampifandanja ireo fiheverana mifanohitra mikasika ny resaka hoe tena misy tokoa ny ady mihoatra ny herin'olombelona izay iainantsika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

* Ho an'ireo izay mila ny boky mirakitra ny lesona telovolana dia manantona avy hatrany ny Trano Printy Advantista etsy Somanandrariny.