Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita ny marina 09 - 15 Feb 2013
An'i Jehovah ny tany Alahady 10 Feb
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata

Indray andro, hono, nisy manam-pahaizana momba ny siansa nihaika hoe tsy misy tokony hilána an'Andriamanitra; nilaza izy fa afaka mamorona olombelona koa izy, ary na iza na iza andriamanitra dia afaka manao izany tsara tahaka azy. "Eny áry," hoy Andriamanitra, "mandehana, ataovy izany." Nanomboka nanangona vovoka ilay manam-pahaizana, kanefa hoy Andriamanitra hoe: "Andraso kely aloha. mamorona vovoka ho anao!"

Na dia angano ihany aza io tantara io, dia mazava ny tian-kambara: Andriamanitra irery ihany no afaka mamorona avy amin'ny tsy misy. Andriamanitra no nanao ny zaka rehetra eo amin'izao tontolo rehetra izao, ao anatin'izany ity tontolo misy antsika ity, sy ny fananantsika, ary ny tenantsika. Ara-dalána ny maha-tompon'ny zavatra rehetra Azy.

Inona no hafatra fototra ho antsika ao amin'ireto toko sy andininy ireto? Zava-dehibe kokoa noho izany, inona no ambaran'io hafatra io amintsika mikasika ny fomba tokony hifandraisantsika amin'izao tontolo izao, amintsika samy isika, ary amin'Andriamanitra? Sal. 24:1,2; Joba 41:11; Sal. 50:10; Isa. 43:1,2; 1 Kor. 6:19,20.

Misy hira kristianina iray be mpitia tokoa manomboka amin'ny teny toy izao: "An'ny Raiko ity izao tontolo izao ity." Marina tokoa fa an'ny Raintsika ity izao tontolo izao ity, satria Izy no namorona azy. Tsy misy filazana ny maha-tompon-javatra ara-dalána mihoatra noho ny hoe ianao no namorona ilay zavatra. Andriamanitra no namorona, noho izany Azy izao tontolo rehetra izao, ny lanitra sy ny tany, mbamin'izay rehetra eo aminy.

Tsy vitan'ny hoe an'Andriamanitra izao tontolo izao, fa lazainy koa hoe tompon'ny zava-manana aina rehetra eto an-tany Izy. Tsy misy zava-manana aina hafa (araka ny fahalalantsika azy aloha) manam-pahefana hamorona aina. Andriamanitra irery ihany no Mpamorona, koa Izy izany, rehefa dinihina, no tompon'ny zava-manana aina rehetra. Miankina tanteraka amin'Andriamanitra isika rehetra raha ny amin'ny fiainantsika. Tsy misy azontsika omena an'Andriamanitra afa-tsy ny tokim-panompoantsika Azy; efa Azy rahateo mantsy ny zavatra hafa rehetra eto an-tany.

Ankoatra izany, tsy hoe an'Andriamanitra isika satria Mpamorona Izy, tsy izay fotsiny ihany, fa zava-dehibe kokoa noho izany aza, satria Mpanavotra Izy. Fanomezana mahatalanjona avy amin'Andriamanitra ny fiainan'ny olombelona, saingy simba dia simba tokoa izany noho ny ota ary hiafara amin'ny fahafatesana mihitsy; izany fahitana ny hoavy izany dia manaisotra amin'ny fiainana ny heviny sy ny tanjona rehetra kendrena aminy. Tsy dia mankaiza áry izany ny fiainana, araka izao iainantsika azy ankehitriny izao. Ny teny fikasana mahatalanjona mampanantena fanavotana no hany fanantenantsika. Izay ihany no afaka mamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra. Araka izany, an'i Kristy isika amin'ny alalan'ny Famoronana sy amin'ny alalan'ny Fanavotana.

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata