Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina  09 - 15 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Amin'ny alalan'ny masom-pinoana  Alakamisy 14 Feb 2013

Anankiray amin'ireo salamo tian'ny olona indrindra ny Sal. 8. Ho an'i Davida, amin'ny maha-mpino an'Andriamanitra azy, dia manambara ny fahambonian'i Jehòvah sy ny fitiavany ny famoronana. Inona ireo lesona voafaritra mazava hitan'i Davida tao amin'ny famoronana, araka izay voarakitra an-tsoratra ao amin'ny Sal. 8? Izao koa, rehefa dinihina ny zavatra fantatsika mikasika ny famoronana ankehitriny - ny volana aman-kintana sy ny sisa - raha ampitahaina amin'ny zavatra fantatra tamin'izany fotoana izany, moa tsy vao mainka tena mampiavaka ireo tenin'i Davida ireo izany fampitahana izany?

Zato taona lasa izay vao tena nanomboka nahatakatra ny fidadasik'izao tontolo izao ('cosmos') isika, ary miaraka amin'izay ny fahatsapana ny maha-bitika ny tenantsika mitaha amin'izany. Tsy azontsika an-tsaina mihitsy ny olona tahaka an'i Davida, raha tsy nahazo fanambarana avy tamin'Andriamanitra, hanana eritreritra hoe mba manao ahoana tokoa re ny haben'ny "lanitra" e! Raha feno tahotra masina izy tamin'izany fotoana izany, moa tsy tokony hampiseho tahotra masina mihoatra lavitra ny azy isika, noho ny fahalalantsika fa, na dia toy izany aza ny haben'izao tontolo rehetra izao, dia tia antsika, amin'ny fitiavana izay tsy azontsika atomboka saintsainina akory ny halaliny, Andriamanitra?

Vakio ny Sal. 19:1-4. Inona no hitan'i Davida teny amin'ny lanitra?

Maro no efa nijery ny kintana tamin'ny alina ka nahatsapa ny fahalehibeazan' Andriamanitra sy ny fahakelezan'ny olombelona ary nidera an'Andriamanitra noho ny fikarakarany. Misy indray ireo nifantoka tamin'ny olana ny amin'ny fisian'ny ratsy eo amin'ny zavaboary ka nanome tsiny an'Andriamanitra noho ireo olana izay, raha ny marina, vokatry ny safidin'izy ireo ihany na ny asan'ny devoly.

Ho an'ny mpino kosa, ny famoronana dia tena mitory ny fikarakaran'Andriamanitra, na dia eo anivon'ny faharatsiana nampidirin'i Satana aza. Kanefa na dia porofo sy vavolombelona mahery vaika tokoa aza ny tontolo nohariana, dia tsy feno ny fanambarana, indrindra indrindra noho ireo vokatry ny fahalavoana sy ireo ozona nentiny.

Vakio ny Jao. 14:9 dia eritrereto avy eo i Jesòsy eo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana foana no tsy maintsy fanambarana lehibe indrindra mikasika ny toetran'Andriamanitra sy ny maha-Izy Azy. Fa nahoana?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata