Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina  09 - 15 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny fahendren'izao tontolo izao
 Alarobia 13 Feb 2013

Nahazo fahalalana sy vaovao betsaka tsy mampino isika, amin'ny maha-olombelona antsika, indrindra indrindra tato anatin'izay roanjato taona lasa izay. Tsy azo lazaina anefa hoe rehefa manam-pahalalana sy mahafantatra vaovao betsaka dia "hendry". Nahazo fahalalana betsaka kokoa mikasika ny tontolon'ny zavaboary noho ireo razambentsika ihany koa isika. Ny hoe manana "fahalalana betsaka kokoa" anefa dia tsy midika hoe manam-pahendrena.

Vakio ny 1 Kôr. 1:1S-21; 3:1S-21. Manao ahoana no fahitantsika ny fisehon'ireo fahamarinana mahery vaika voarakitra ao amin'ireo teny ireo amin'izao fotoana iainantsika izao sy ao amin'izao tontolon-kevitra misy antsika izao, efa ho roa arivo taona aty aorian'ny nanoratana azy ireo?

Betsaka loatra ny zavatra ao an-tsain'ny olombelona no mihaika ny Tenin'Andriamanitra. Na eo amin'ny resaka fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny maty izany, na eo amin'ny resaka famoronana mihitsy, na eo amin'ny resaka fahagagana, na fahaganana inona izany na fahagagana inona, ny lazaina fa "fahendren'"olombelona (na dia tohanan'ireo zava-misy hitan'ny siansa aza), dia tokony hoheverina ho "hadalana" foana rehefa manohitra ny Tenin'i Jehôvah.

Izao koa, araka ny efa voalaza tany aloha, dia betsaka amin'ny siansa ankehitriny, indrindra eo amin'ny resaka manodidina ny niandohan'ny olombelona, no miainga avy amin'ny fomba fijery mifototra amin'ny fandinihana ny zavaboary fotsiny. Maro tamin'ireo olona lalin-tsaina, sangany amin'ny fahalalana ara-tsiansa teo amin'ny tantara - i Newton, i Kepler, i Galilée - no mpino an'Andriamanitra, ary nahita fa ny asan'izy ireo dia nanampy tamin'ny fanazavana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny famoronana (Nanoratra i Kepler indray mandeha hoe: "Andriamanitra ô, misaina ny fisainanao manaraka Anao aho..."); misy anefa ankehitriny ampahany amin'ireo manam-pahaizana momba ny siansa no mazàna maneso ny fiheverana toy izany.

Misy mihitsy aza ireo miezaka manazava ireo tantara mahagaga ao amin'ny Baiboly amin'ny filazana fa toe-javatra mahatalanjona niseho "voajanahary" fotsiny ihany ireny, raha ny marina, fa ireo olona fahiny no tsy nahalala ny lalàn'ny zavaboary ka nihevitra azy ireny ho asan'Andriamanitra, kanefa fiheveran-diso izany. Misy, ohatra, karazana petra-kevitra maro, entin'ireo mpahay siansa mandinika ny zavaboary ireo, manazava ny fampisarahana ny Ranomasina Mena, ka lazain'izy ireo fa zavatra hafa no nahatonga an'io fa tsy fahagagana nataon'Andriamanitra izany. Taona vitsivitsy lasa izay, nisy mpahay siansa iray nisaina hoe nihinam-panafody i Mosesy, noho izany dia fahitana foronin'ny eritreriny fotsiny ny hoe nomen'Andriamanitra azy tamin'ny vato fisaka ny Didy

Folo!

Mahatsikaiky ny fihainoana izany satria vantany vao mandà ny fisian'Andriamanitra sy ny toe-javatra mihoatra ny herin'olombelona ianao, dia tsy maintsy manome fanazavana hafa mikasika ireny zavatra ireny ianao; noho izany, nanoratra mazava tsara sy naminany mikasika izany "hadalana" izany i Paoly.


Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata