Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina 09 - 15 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Tontolo iray lavo Alatsinainy 11 Feb.

Misy zavatra anankiray azo antoka: tena hafa tanteraka, tsy mitovy amin'ilay tontolo izay nivoaka avy teo am-pelatanan'Andriamanitra tamin'ny fiafaran'ny herinandron'ny famoronana, ity izao tontolo izao iainantsika ankehitriny ity. Tsy isalasalana fa saika misy hatraiza hatraiza ny porofo mahery vaika maneho hatsaran-tarehy sy haikanto; isika anefa zava-manana aina simban'ny ota miaina ao amin'ny tontolo iray simban'ny ota ary miezaka ny hahafantatra izany tontolo izany. Na dia talohan'ny Safodrano aza dia efa nisy

fiantraikany ratsy tamin'izao tontolo izao ny fahotana. "Nisy ozona anankiroa nipetraka tamin'ny tany tamin'ny andron'i N5á, vokatry ny fandikan'i Adama lalána sy ny vonoan'olona vitan'i Kaina." - CC, t. 32.

Tamin'ny fomba ahoana no naha"voaozona" izao tontolo izao, ary inona no vokatr'ireo ozona ireo? Gen. 3:17; 4:11,12; 5:29.

Ny ozona niantefa tamin'ny tany noho ny amin'i Adama dia ampoizina fa nahakasika ny tontolon'ny zava-maniry, satria anisan'ny vokatra naterany ny fisian'ny tsilo sy ny hery naniry. Ny dikan'izany dia izao: Tratry ny ozona vokatry ny fahotana avokoa izao zavatra ary rehetra izao. Tena milaza mazava tsara ny teny nosoratan'i EGW eo ambony eo io fa ny ozona nihatra tamin'i Kaina dia tsy voafetra ho izy fotsiny ihany no niharany, fa nipetraka tamin'izao tontolo rehetra izao izany.

Indrisy fa tsy nifarana hatreo ny ozona nateraky ny fahotana satria niatrika ozona hafa indray izao tontolo izao, ozona izay nanimba be azy tokoa. Tsy inona moa izany, mazava ho azy, fa ny safo-drano nanerana izao tontolo izao. "Dia nandre ny hanitra ankasitrahana Jehovah, ka hoy Izy tam-pony: Tsy mba hanozona ny tany intsony noho ny amin'ny olona Aho; fa ny fisainan'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazany; ary tsy mba handringana ny velona rehetra intsony Aho tahaka izay nataoko" - Gen. 8:21.

Nanakorontana ny fomba fiasan'ny rano izay najoron'Andriamanitra tamin'ny famoronana ny Safo-drano. Nendahany avy tamin'ny faritra sasany ny tany ary napetrany any amin'ny faritra hafa. Na amin'izao fotoana izao aza, dia mbola kaohin'ny orana foana ny tany rehefa mitsika izy ka lasa tsy tany lonaka intsony ny tany ary mihena koa avy eo ny vokatra raisina avy aminy. Nampanantena Andriamanitra, noho ny famindrampony, fa tsy hanozona ny tany intsony, saingy ny tany izay nolovantsika dia tena samy hafa tanteraka, [tsy mitovy mihitsy] amin'ny tany mahavokatra be noforonin'Andriamanitra tany am-boalohany.

Vakio ny Rom. 8:19—22. Na dia sarotra aza ny fahazoana ireo andininy ireo, ahoana no ifandraisan'izy ireo amin'izay nojerentsika androany? Zava-dehibe mihoatra noho izany, inona no fanantenana ao anatin'ireo andininy ireo azontsika raisina [ho antsika]?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata