Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina  09 - 15 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ny mpanapaka ity izao tontolo izao ity
Talata 12 Feb 2013

"Dia hoy Jehovah tamin'i Satana: 'Avy taiza hianao?' Dia namaly an'i Jehovah Satana ka nanao hoe: 'Avy nizahazaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny'." - Jòba 1:7.

"Mahonòna tena, miambena; fa ny devoly fahavolanareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany." - 1 Pet. 5:8.

Araka ny efa hitantsika, an'Andriamanitra izao tontolo izao, amin'ny maha-Mpamorona Azy ary koa amin'ny maha-Mpanavotra Azy. Tsy tokony hohadinointsika koa anefa ny fisian'i Satana, ny fisian'ny ady lehibe ifanandrinan'i Kristy sy i Satana, ary ny fisian'ny filofosan'i Satana handrombaka ny fifehezana ny rehetra araka izay azony atao. Na dia marina aza fa azo antoka ny fahareseny taorian'ny hazo fijaliana, dia tsy hipetraka fotsiny amin'izao na hiala mora foana izy. Tsy azo heverina mihitsy ho tsy misy dikany ny fahatezerany sy ny hery fandringanana ananany, na dia nasian'Andriamanitra fetra aza izany, tamin'ny fomba izay azo antoka fa tsy takatry ny saintsika ankehitriny. Tsy tokony hohadinointsika koa fa mangotrakotraka ny ady farany - na dia matetika, mety ho ampahany kely ihany aza ny haizin'ireo olana tonga amintsika - ary anankiroa ihany ny hery mifanandrina: i Kristy sy i Satana. Tsy misy ny eo anelanelany, tsy momba ny atsy na ny aroa. Ary, araka ny fantatsika, ny maro ao amin'ity izao tontolo izao ity dia diso fiandany, lasa ao ambany fanevan'ilay ratsy. Mahagaga àry ve raha rava dia rava tokoa izao tontolo izao?

Vakio ny Jao. 12:31; 14:30; 16:11; Efes. 2:2; 6:12. Inona no fahamarinana lehibe mikasika ny fisian'ilay ratsy sy ny heriny hita ao amin'ireo toko sy andininy ireo?


Ao amin'ny bokin'i Jòba dia misy ampahany amin'ny
efitra lamba izay manafina ny fisian'ny ady lehibe ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy, voasintona, ka hitantsika fa tena vitan'i Satana tokoa ny mahatonga fandravana lehibe eo amin'ny tontolon'ny zavaboary. Na inona na inona fonosin'ilay andian-teny hoe "andrianan'izao tontolo izao", dia miharihary fa mbola tena manana hery miasa mangina mahery vaika sy mandrava eto an-tany tokoa i Satana eo amin'io andraikitra io. Io fahamarinana io dia vao mainka manome antony antsika hahatsapantsika fa tena lehibe tokoa ny fahasimban'ny tontolon'ny zavaboary, ka mila mitandrina fatratra isika mikasika ireo lesona sintonintsika avy amin'izany momba an'Andriamanitra. Rehefa dinihina tokoa, jereo anie fa ratsy dia ratsy ny fandraisan'i Darwin vilana ny toetr'izao tontolo izao e.

Amin'ny fomba ahoana no ahitanao mazava ny hery fanimbana miasa mangina ampiasain'i Satana eo amin'ny fiainanao? Nahoana no fanantenanao ny hazo fijaliana sy ireo teny fikasana hita ao aminy?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata