Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 07 : Mizaha ao amin'ny fitaratra, ka tsy mahita marina  09 - 15 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Fianarana fanampiny Zoma 15 Feb 2013

"Nahazo fampitandremana aho [1S9G] hoe manomboka izao dia hanana ady hatrehina mandrakariva isika. Ny lazaina fa siansa sy ny fivavahana dia hapetraka hifanohitra, satria ny olombelona voafetra dia tsy mahazo an-tsaina ny herin'Andriamanitra sy ny fahalehibeazany. Naseho tamiko ireto tenin'ny Soratra Masina ireto: 'Ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy'." - MM, t. 9S.

 

Fanontaniana ifanakalozan-kevitra:

 

1.            Eritrereto ilay "ozona telo sosona" (SG, b. 3, t. SS) nianjady tamin'ity tany ity (ny ozona avy amin'ny fahalavoan'i Adama, avy amin'ny fahotan'i Kaina, ary avy amin'ny safo-drano). Ny fitambaran'ny vokatr'ireo ozona ireo nandritra ny arivo taona maro, dia midika fa tena tsy mitovy mihitsy amin'ny toetrany fony izy noforonin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ity izao tontolo izao misy antsika ankehitriny ity. Nahoana àry izany isika no tsy maintsy mitandrina tsara eo amin'ny fehin-kevitra tsoahintsika avy amin'ity izao tontolo izao ankehitriny ity mikasika ny endriny tany am-boalohany?

2.            Eritrereto ny asa ataon'ny siansa, indrindra eo amin'ny lafiny fototra niandohana. Tsy misy ny mari-tsoratra famantarana ('étiquettes') manazava ny zavatra hitantsika. Asan'olombelona tanteraka ny siansa, ary voafetra ny sain'olombelona eo amin'ny fahafaha-manao ananany ka mora mirona hanohitra ny fahefan'Andriamanitra izy. Ankoatra izany, tsapa ho mafy tokoa ny herin'i Satana miasa mangina amin'ny zavaboary, hany ka ny ampahany betsaka amin'ny zavatra hitantsika dia tsy mifanaraka amin'ny fanehoan'Andriamanitra ny tenany ao amin'ny Baiboly. Nahoana no zava-dehibe indrindra ny fametrahantsika fitokisana bebe kokoa amin'ny Soratra Masina toy izay amin'ny siansa, indrindra indrindra rehefa toe-javatra tsy roa aman-tany toy ny famoronana ity izao tontolo izao misy antsika ity no dinihina?

3.            Tsy fantatsika ny lafiny rehetra amin'ny fifanolanana misy eo amin'ny Soratra Masina sy ny siansa; hendry lavitra noho isika anefa Andriamanitra, ary tsy maintsy miaiky isika fa misy zavatra betsaka mikasika ny famoronana izay tsy mbola hitan'ny siansa ka azony karohina. Raha ny marina, nahoana moa isika no tokony tsy ho gaga mahita ny fifanolanana misy eo amin'ireo toe-javatra mihoatra ny herin'olombelona izay voarakitra an-tsoratra ao amin'ny Baiboly sy ny fomba fiatrehan'ny siansa izany amin'ny lafiny mivaingana, azo tsapain-tanana ('matérialiste')?

4.            Jereo ny teny notsongaina avy tao amin'ny boky nosoratan'i EGW eo ambony. Amin'ny fomba ahoana no ahitantsika ny fahatanterahan'izany teniny izany ao am-piangonantsika? Ahoana no ahafahantsika miatrika ireo fihaikana mampidi-doza ny asa nanirahana antsika sy ny hafatra entintsika ireo - tsy manaiky marimaritra iraisana mihitsy eo amin'ny hevitsika mikasika ny famoronana sy ny Tenin'Andriamanitra - kanefa mbola mitahiry hatrany ny fiangonana ho "toerana azo antoka" ho an'ny olona miady amin'ireo fanontaniana saro-baliana ireo?

5.            Vakio ny Rôm. 11:33-36 sy ny Jôba 4G:1,2,7,S. Hatraiza no ahafahana matoky ny fahendren'olombelona rehefa miezaka ny hahafantatra ny fomban'Andriamanitra? Inona no tokony ho fihetsitsika rehefa tojo zava-manahirana isika eo am-piezahana hahita firindrana eo amin'ny siansa sy ny Soratra Masina?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata