Lesona 08 : Jesosy : Mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra   16 - 22 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mpamatsy hanina ny voary simba
 Alakamisy 21 Feb.

"Tsinjovy ny voro-manidina, fa tsy mba mamafy, na mijinja, na mitaona ho any an-tsompitra ireny; ary ny Rainareo Izay any an-danitra mamelona azy. Moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va hianareo?" - Mat. 6:26.

Eny, na taorian'ny nanotan'i Adama sy i Eva aza, ka tsy afaka niditra tao amin'ny saha intsony izy ireo, dia nomen'Andriamanitra teo no ho eo izay nilainy (Gen. 3:21).

Niteraka filäna vaovao ny ota, dia ny filäna fitafiana. Nikasa ny hanao fitafiana ho azy i Adama sy i Eva, kanefa tsy ampy nanome fahafaham-po izany filäna izany ny ravin'aviavy. Zavatra tsaratsara kokoa no nilaina, izay nomen'Andriamanitra azy tamin'ny endrika hoditra (Mbola hodinihintska lalindalina kokoa ny dikan'iny hoditra iny amin'ny lesona hafa.) Ny tian-kambara dia hoe: nomen'Andriamanitra izay nilainy na dia efa lavo tamin'ny ota aza izy. Mbola ohatra hafa maneho fahasoavana omen'Andriamanitra antsika io, na eo aza ny tsy fahamendrehantsika.

Vakio ny Mat. 6:25-34. Inona no hafatra lehibe ampitain'i Jesösy amin'ireo teny ireo? Ahoana no tokony ho fandraisantsika azy ireny manoloana ny fitsapana sy ny fahoriana izay tsy ampahany tsy misaraka amin'ny ankamaroan'ny fiainantsika?

Ireo no tena teny fampiononana, ary mila mifahatra amin'izy ireny amin'ny fontsika rehetra sy ny saintsika rehetra ary ny fanahintsika rehetra isika, indrindra amin'ny fotoana isian'ny fahoriana sy fahavoazana lehibe ary filäna vonjy. Maty ho antsika i Jesösy, fa tsy ho an'ny lilia na ny voro-manidina. Mahazo matoky ny fitiavany antsika isika na eo aza ny zava-tsarotra lalovana. Ny zava-tsarotra anefa, araka ny fantatsika rehetra, dia mety ho zavatra mampahory fatratra indraindray. Hitantsika ny mosary, ny haintany, ny tondra-drano, ny valan'aretina, ny fahafatesana manodidina izany, ary tsy afa-bela amin'ireo fahoriana ireo ny Kristianina.

Tsy mampanantena fiainana ao anaty harem-be tsy misy fahoriana ho an'ny olony Andriamanitra, fa mampanantena kosa ny hanome izay ilaintsika sy hanome hery ho antsika hiatrehantsika ireny fihaikana lalovantsika ireny. Tsy azontsika hadinoina ny fisian'ilay fifanandrinana lehibe sy ny fitoerantsika eto amin'ity tontolo lavo ity.

Vakio ny Mat. 10:28. Ahoana no anampian'io andininy io antsika, raha miara-vakina amin'ireo andininy hafa hitantsika androany, hahay hiatrika tsaratsara kokoa ireo zava-tsarotra lalovantsika matetika?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata