Lesona 08 : Jesosy : Mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra  16 - 22 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Mitantana zavaboary simba
 Alarobia 20 Feb.

Vakio ny Mat. 5:45 sy ny Sal. 65:9,10. Inona no fihetsika asehon'Andriamanitra amin'ny zavaboary mba hihazonany ny voary izay noforoniny? Milaza inona amintsika izany mikasika ny tombontsoa ho an'Andriamanitra ny amin'ny tontolo nohariany?

Efa mahazatra antsika ny masoandro mibaliaka sy ny orana, ary ny mpahay siansa rahateo efa nanome fanazavana ny amin'ny fifandraisan'ny fomba fisehony avy. Kanefa mbola misy zavatra hafa momba ny tantara mihoatra noho izay hain'ny siansa lazaina. Ao ambadik'io sehatra io, Andriamanitra dia manome hatrany izay ilain'ny zavaboariny. Mety tsy ho takatry ny saintsika ny fomba fiasany, kanefa fantatsika fa mandray izany an-tanana Izy. Tahaka ny mpitendry zava-maneno efa havanana, mitendry zava-maneno anankiray mba hamoaka mozika tsara aok'izany, hany ka any amin'ilay mozika no ifantohan'ny mpihaino fa tsy amin'ilay mpitendry - dia tahaka izany koa no handrindran'Andriamanitra ny voariny ka hahitantsika matetika ny firindrany sy mahatalanjona antsika ny mahita ny halehiben'ny voariny. Amin'izany dia mety tsy ho azontsika an-tsaina fa ao ambadiky ny sehatra Andriamanitra, mandrindra ny zava-miseho rehetra araka ny sitrapony, sady manao "ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra" - Rôm. 8:28.

Toe-javatra inona, mitovy amin'io, no hita ao amin'ireto andininy manaraka ireto? Gen. 8:1; Eks. 10:13; Nom. 11:31.

Zava-mitranga mahazatra ny rivotra, ary azontsika an-kapobeny ny antony mahatonga azy. Fa amin'ireo andininy ireo kosa dia miseho amin'ny toe-javatra manokana ny rivotra. Mety hantsointsika hoe "rivotra nalefa" izy ireny. Amin'ny fotoana manokana sy toerana manokana no isehoany mba hanatanteraka fikasana manokana. Na toa "voajanahary" aza ny fahitana azy, dia misy Olona tsy hita maso niaviany izay miasa manatanteraka ny sitrapony, ka mampiasa ny zavatry ny tany izay noforoniny hanatanteraka ny fikasany.

Ao amin'ny 2 Mpanj. 2G:9-l 1 isika dia mahita ny iray amin'ireo fahagagana tsy mahazatra indrindra ao amin'ny Baiboly iray manontolo. Ny fifandraisana eo amin'ny masoandro sy ny tany ary ny halavan'ny andro no iray amin'ireo zavatra tsy miovaova sady azo tombanana indrindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Alaivo sary an-tsaina hoe inona no mety ho fihetseham-pon'ny mpahay siansa ankehitriny raha nitranga tamin'izao vanim-potoana misy antsika izao io sehon-javatra io. Kanefa tsy maintsy mametra-panontaniana ihany isika hoe: "Moa misy zavatra mahagaga tsy hain'Andriamanitra va?" - Gen. 18:14. Ny ambaran'io fahagagana io sy ny fahagagana hafa amintsika dia hoe: mbola maro ny zavatra tsy fantatsika momba ny zavaboary sy ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny voary noforoniny; mbola zavatra ambony tsy takatry ny fahalalantsika izany. Izany no maha-zava-dehibe ny fananantsika fahalalana manokana an'Andriamanitra sy ny fahalalantsika ny tena fisian'ny fitiavany. Amin'izany no hahaizantsika matoky Azy na eo aza ny zavatra rehetra tsy takatry ny saintsika.

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata