Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Jesosy : Mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra  16 - 22 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Ilay mpanome malala-tanana
 Alatsinainy 18 Feb.

Asehon'ny Gen. 1:29,30 fa raha namorona ny zava-manana aina voalohany Andriamanitra, dia nomeny sakafo izy ireo. Anana, voankazo, ary voa maina no sakafo nofidina ho an'ny olona sy ny biby. Tsy misy na inona na inona voalaza ny amin'ny famonoana sy ny fihinanana biby, na ny amin'ny fifaninanana hahazo sakafo betsaka. Fa efa nanao sakafomaro ho an'ny rehetra Ilay Mpanome malala-tanana, ka ifampizarana tsy misy herisetra izany.

Mifanipaka amin'izany ny zava-miseho fahita ankehitriny ny amin'ny fisian'ny zava-manana aina vokatry ny fampianarana voizin'ireo mino ny fivoarana miandalana, izay mampianatra fa ny mbola fisian'ny ain'olombelona, eny ny zava-manana aina rehetra, dia sisa tavela tamin'ny fifampihinanana mahery setra teo amin'ny samy biby ka izay salama indrindra no mbola velona. Tsy milaza na inona na inona zavatra tahaka izany ireo toko voalohandohany ao amin'ny Genesisy. Mifanohitra amin'izany, tontolo tahaka ny paradisa ara-bakiteny no ambarany momba ity tontolo ity tany am-boalohany. Izany indrindra no nahatonga ny Baiboly nahitana soratra toy izao rehefa vitan'Andriamanitra ny asa nataony: "Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, - andrò fahenina izany."- Gen. 1:31.

Vakio ny Gen. 2:8,9. Milaza inona mikasika ny tanjon' Andriamanitra manokana tamin'ny nanomezany hanina an'i Adama sy i Eva, io andininy io?

Efa fantatsika rehetra fa nanome hanina ho an'ny voariny rehetra Andriamanitra, ary anisan'izany ny olombelona. Eto isika dia mahita an'Andriamanitra manao dingana misimisy kokoa. Tsy vitan'ny hoe nanome sakafo marobe nanerana ny tany Izy, fa nanome ihany koa saha manokana ho an'i Adama sy i Eva, izay misy zava-maniry mahafinaritra ny maso sady tsara ho fihinana jereo ny Gen. 2:9). Ny saha, miaraka amin'ny hatsarany sy ny karazan-tsakafo tao aminy, dia fanomezana avy tamin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mahafoy be. Fanomezam-pahasoavana izy io satria tsy nisy na inona na inona nataon'i Adama sy i Eva hahazoany izany, fa nomena maimaim-poana ary nasiana zava-tsoa miavosa maro.

Araka ny voalaza tany amin'ny lesontika tany aloha, dia mbola lavitra antsika izany hoe afa-miala, tsy miankina amin'ny famoronana tany am-piandohana izany. Eny, ampahany betsaka no simba eto amin'ity tontolontsika ity. Tsy mbola nisy na inona na inona eto an-tany natao ho solony. Kanefa na ao anatin'izany fahasimbana izany aza, dia mbola misy hatrany ny porofo mahery vaika manambara ny fitiavan'Andriamanitra.

"Hery iray ny natiora, kanefa tsy voafetra amin'ny heriny ilay Andriamanitry ny natiora. Ny asany no manambara ny toetrany. Izay mitsara Azy amin'ny asan'ny tanany, fa tsy amin'ny fihevitr'ireo olobe eto an-tany, dia hahita ny fanatrehany amin'ny zavatra rehetra." — ST, 13 Martsa 1884.

Diniho ny zavaboary. Amin'ny fomba ahoana no ahitantsika "ny fanatrehany amin'ny zavatra rehetra"?

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata