Banner 1 Banner 2 Banner 3 Banner 4

Lesona Sekoly Sabata

Lesona 08 : Jesosy : mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra  16 - 22 Feb 2013
Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata
Jesosy : mpanome sy mpihazona ny zavatra rehetra
 Sabata 16 Feb.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Heb. 1:3; Kôl. 1:16,17; Jôba 42; Mat. 5:45; 6:25-34; 10:28.

Tsianjery : "Fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'i Kristy Jesosy. " - Fil. 4:19.

Hazonin'Andriamanitra amin'ny fomba ara-dalàna ny zavaboary hany ka oharina amin'ny milina izay avelan'Andriamanitra hampiodina ny tenany indraindray izao tontolo izao.

Ankoatra ny milina, misy kosa ny fanoharana tsaratsara kokoa milaza fa ny zavaboary dia tahaka ny zava-maneno iray izay ampiasain'Andriamanitra hamokarana ny "feo-mozika" tiana ho azo. Izany hoe, raisiny an-tanana mandrakariva ny fihazonana ny zavatra noforoniny.

Tsy misy na inona na inona eto amin'izao tontolo izao afaka miaina mahaleo tena tsy miankina amin'ny Tompo. "Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy àry izao zavatra àry izao, na dia iray aza" - Jao. 1:3. Tsy izany ihany, fa Izy koa no mamelona azy ireny. Ary mahagaga mihitsy aza, fa Ilay Anankiray Izay namorona sy mamelona azy rehetra, no Ilay Anankiray Izay nohomboina noho ny amintsika.

"Raha nanoratra araka ny Fanahy Masina ny apôstôly Paoly, dia nanao izao fanambarana izao mikasika an'i Kristy: 'Izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho Azy izany; ary Izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra' - Kôl. 1:16-17. Ny tanana izay mihazona ny tontolo eny amin'ny habakabaka, ny tanana izay mifehy ny lamina mirindra sy ny fihetsiketsehana tsy mety reraka ataon'ny zavatra rehetra amin'izao tontolo noharian'Andriamanitra izao, no ilay tanana izay nofantsihina teo amin'ny hazo fijaliana noho ny amintsika."

 

Alahady Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma Sabata